Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Kontakt

Uwaga! In­for­ma­cji w spra­wie re­kru­ta­cji udzie­la­ją dzie­ka­na­ty wła­ści­wych wy­dzia­łów.


Wy­dział Ar­chi­tek­tu­ry Wnętrz

Dzie­ka­nat ul. My­śli­wiec­ka 8, 00–459 War­sza­wa

tel. (+48 22) 628 92 54

e-ma­il: waw@asp.waw.pl


Dział Nau­cza­nia

ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 5, 00–068 War­sza­wa

tel. (+48 22) 320 02 18

e-ma­il: dn@asp.waw.pl