Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Portoflio cyfrowe

Wydział Architektury Wnętrz

 

PORTFOLIO CYFROWE NA KIERUNEK ARCHITEKTURA WNĘTRZ
rekrutacja na rok akademicki 2022/2023

Kandydat na kierunek Architektura Wnętrz (dot.: stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia), zgodnie z Komunikatem nr 1 Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, zobowiązany jest zamieścić w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata portfolio cyfrowe w terminie rejestracji kandydatów. Dla każdego poziomu i formy studiów termin jest inny (patrz: Terminarz). Portfolio cyfrowe musi być cyfrowym odzwierciedleniem prac kandydata umieszczonych w teczce z pracami. 

UWAGA!

Dla Kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia na kierunek Architektura Wnętrz Uczelniana Komisja Rekrutacyjna wydała dodatkowy Komunikat nr 2 uszczegóławiający wymagania w sprawie portfolio cyfrowego.

UWAGA!

Zamieszczenie portfolio cyfrowego w Internetowej Rejestracji Kandydata nie zwalnia kandydata z dostarczenia teczki z pracami. Brak teczki z pracami skutkuje wykluczeniem kandydata z postępowania rekrutacyjnego.

Brak zamieszczenia portfolio cyfrowego w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata, mimo dostarczenia teczki z pracami, skutkuje wykluczeniem kandydata z procesu rekrutacyjnego.

Portfolio cyfrowe musi spełniać następujące warunki:

 • musi być wielostronicowym plikiem PDF;
 • format A4 (210/297 mm), układ wertykalny lub horyzontalny – według wskazówek Wydziałów;
 • fotografie prac umieszczone w portfolio należy przygotować w rozdzielczości 150 dpi i „wkleić” w dokument PDF;
 • na każdej stronie należy umieścić 1 pracę pionową lub 1 pracę poziomą;
 • należy grupować prace rysunkowe, malarskie i fotograficzne w tematyczne zestawy, należy zrobić przekładki na białym tle z tematem Prace malarskie, itp.;
 • należy zamieścić opis prac przy każdym zdjęciu lub ewentualnie w osobnym pliku tekstowym. Opis tekstowy ma zawierać rozmiar pracy, technikę, dodatkowo należy krótko opisać prace projektowe;
 • wielkość pliku PDF nie może przekraczać 25 MB;
 • Nazwa plików – kandydat nazywa każdy załączony plik wg wzoru:Nazwisko kandydata_Imię kandydata_skrót nazwy kierunku_nazwa (portfolio, prace rysunkowe, itp.)Jeśli portfolio jest dzielone na części:

  Nazwisko kandydata_Imię kandydata_skrót nazwy kierunku_nazwa _portfolio1
  Nazwisko kandydata_Imię kandydata_skrót nazwy kierunku_nazwa _portfolio2

 

Kandydat może dodatkowo załączyć w systemie inne prace, których nie da się zaprezentować w postaci wielostronicowego pliku PDF, format i maksymalny rozmiar dla jednego pliku załączanego przez kandydata wynosi odpowiednio:

-avi:                                               150.0 MB,
-mp4:                                             150.0 MB,
-jpg:                                               25.0 MB,
-jpeg:                                             25.0 MB,
-png:                                              25.0 MB,
-doc:                                              25.0 MB,
-docx:                                            25.0 MB,
-odt:                                               25.0 MB,