Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Zasady rekrutacji

 

STACJONARNE STUDIA I STOPNIA NA WYDZIALE ARCHITEKTURY WNĘTRZ

Czas trwania studiów: 3 lata

 

Postępowanie rekrutacyjne:

I etap – złożenie teczki z samodzielnie wykonanymi przez kandydata pracami rysunkowymi i malarskimi (maksymalny rozmiar 100 cm x 70 cm, maksymalna ilość 25 sztuk).

II etap – część praktyczna: rysunek (studium z natury, postać, przedmiot), malarstwo (studium z natury lub ćwiczenia kolorystyczne), kompozycja (konstruowanie układów na płaszczyźnie i w przestrzeni), rzeźba (przestrzenna kompozycja z wyobraźni), testy wyobraźni przestrzennej.

III etap – autoprezentacja; Celem autoprezentacji jest poznanie zdolności intelektualnych kandydata, a także jego głębszych zainteresowań nie tylko w zakresie wybranej dziedziny plastyki, ale również innych rodzajach twórczości, takich jak literatura, muzyka, teatr czy film. Autoprezentacja powinna wykazać samodzielność kandydata w myśleniu o sprawach związanych z szeroko pojętą kulturą artystyczną.

 

Przyjęcie na studia uzależnione jest od liczby uzyskanych punktów w postępowaniu rekrutacyjnym (lista rankingowa).

PUNKTACJA

Ocena etapu I:
Przy ocenie prac plastycznych kandydatów (portfolio) Uczelniana Komisja Rekrutacyjna stosuje skalę punktową w przedziale od 0 do 10. Do drugiego etapu egzaminu przystępują tylko ci kandydaci, których prace zostały ocenione na minimum 6 punktów.

Ocena etapu II:
Ocenie podlega każda część egzaminu praktycznego. Przed rozpoczęciem egzaminu praktycznego, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna określa i podaje do publicznej wiadomości maksymalną liczbę punktów do uzyskania za każdą jego składową. Kandydat może otrzymać za część praktyczną maksymalnie 105 punktów. Kandydat musi otrzymać z każdej części egzaminu praktycznego ocenę pozytywną. Uzyskanie zera („0”) punktów z którejkolwiek części lub nie przystąpienie do którejkolwiek części egzaminu praktycznego skutkuje wykluczeniem kandydata z postępowania kwalifikacyjnego. Takiej osobie nie jest przyznawana lokata na liście rankingowej.

Do kolejnego etapu dopuszczone są osoby, które uzyskały minimum punktowe, określane przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną i podane do publicznej widomości w terminie nie później niż do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia rekrutacji.

Ocena etapu III:
Przy ocenie autoprezentacji stosuje się skalę punktową w przedziale od 0 do 30. Otrzymanie „0” (zera) punktów z autoprezentacji lub nieprzystąpienie do autoprezentacji jest równoznaczne z nieklasyfikowaniem kandydata i wykluczeniem go z postępowania rekrutacyjnego. Osoba, która nie przystąpiła do egzaminu zostaje wykluczona z postępowania rekrutacyjnego oraz nie jest jej przyznawana lokata na liście rankingowej.

Zasady punktacji 

Podstawę do ustalenia miejsca kandydata na końcowej liście rekrutacyjnej stanowi suma punktów uzyskanych za część praktyczną i autoprezentację.


STACJONARNE STUDIA II STOPNIA NA WYDZIALE ARCHITEKTURY WNĘTRZ

Czas trwania studiów: 2 lata

Postępowanie rekrutacyjne:

Decyzja o przyjęciu kandydata na studia zostaje podjęta na podstawie:

  • dyplomu studiów pierwszego stopnia;
  • dokumentacji dorobku artystycznego kandydata;
  • dwuetapowego postępowania kwalifikacyjnego:

I etap – część praktyczna /kierunkowa/ – czterogodzinny cykl ćwiczeń praktycznych lub zadanie projektowe, którego celem jest ujawnienie istotnych dla projektanta cech osobowych, tj.: wyobraźni przestrzennej, zmysłu obserwacji, prawidłowości myślenia i wnioskowania;

II etap – autoprezentacja kandydata połączona z prezentacją jego prac.

Na prezentację kandydat przygotowuje około 20 prac świadczących o jego aktywności twórczej. Poza pracami rysunkowymi i malarskimi wymagane jest przedstawienie w formie portfolio prac projektowych wykonanych w okresie studiów I stopnia.

Autoprezentacja dotyczy zainteresowań kandydata z zakresu wiedzy o kulturze i sztuce ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia związane z kierunkiem studiów oraz wiedzy dotyczącej aktualnych i ważnych wydarzeń kulturalnych w kraju i na świecie. Pytania mogą dotyczyć także prac przygotowanych do prezentacji oraz projektu wykonanego podczas pierwszego etapu egzaminu.

PUNKTACJA

  • za etap I egzaminu /część praktyczną/ można otrzymać maksymalnie 60 punktów,
  • za etap II egzaminu /autoprezentację/ można otrzymać maksymalnie 30 punktów,
  • punkty za I i II etap egzaminu są sumowane,
  • minimalna ilość punktów kwalifikująca na I rok studiów II stopnia – 45
  • jeśli dwóch lub więcej kandydatów otrzyma ex aequo taką samą sumę punktów za oba etapy, to o kolejności na liście decyduje ilość punktów uzyskana w etapie pierwszym

NIESTACJONARNE STUDIA I STOPNIA NA WYDZIALE ARCHITEKTURY WNĘTRZ

Czas trwania studiów: 3,5 roku

 

Postępowanie rekrutacyjne:

O przyjęcie na niestacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunek Architektura Wnętrz mogą ubiegać się osoby, które w określonym terminie złożą w Dziekanacie Wydziału wymagane dokumenty oraz teczkę zawierającą nie więcej niż 15 plansz w formacie 100/70 cm: w tym prace rysunkowe i malarskie oraz dokumentujące inną aktywność twórczą kandydata.

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję w sprawie przyjęcia kandydata na studia na podstawie postępowania kwalifikacyjnego, składającego się z dwóch części:

  • prezentacja złożonych uprzednio prac – teczki, maksymalnie można uzyskać 30 pkt.,
  • rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem, dotycząca jego aspiracji, motywacji do studiowania danego kierunku i znajomości jego istoty. W trakcie rozmowy kandydat dokonuje prezentacji i omówienia prac ze swojej teczki. Rozmowa kwalifikacyjna może też dotyczyć zainteresowań kandydata z zakresu wiedzy o kulturze i sztuce ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia związane z wybranym kierunkiem studiów, wiedzy dotyczącej aktualnych, ważnych wydarzeń kulturalnych w kraju i na świecie. Pytania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej do kandydata mogą dotyczyć także prac przygotowanych do teczki. Za część drugą kandydat może uzyskać maksymalnie 30 punktów.

 

UWAGA: części I oraz II odbywają się w ciągu jednego dnia.

W postępowaniu kwalifikacyjnym można uzyskać 60 punktów. O przyjęciu na niestacjonarne studia I stopnia decyduje ilość zdobytych punktów, jednak nie mniej niż 45 punktów.

O przyjęcie na niestacjonarne studia I stopnia na kierunku Architektura Wnętrz mogą ubiegać się również osoby, które brały udział w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia stacjonarne pierwszego stopnia prowadzone w ASP w Warszawie na kierunku Architektura Wnętrz i nie zakwalifikowały się ze względu na brak miejsc. W tym przypadku podstawą oceny Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest suma punktów uzyskanych przez kandydata podczas egzaminów na studia stacjonarne.


NIESTACJONARNE STUDIA II STOPNIA NA WYDZIALE ARCHITEKTURY WNĘTRZ

Czas trwania studiów: 2 lata

Postępowanie rekrutacyjne:

Kandydat składa teczkę i dokumentację dorobku artystycznego i projektowego w formie portfolio. Teczka powinna zawierać nie więcej niż 15 prac (rysunkowych, malarskich oraz innych świadczących o aktywności twórczej kandydata) w formacie nie większym niż 100/70 cm. Portfolio powinno zawierać dokumentację prac projektowych wykonanych w okresie studiów I stopnia. Do portfolio powinien być załączony dyplom licencjacki lub inżynierski w formie oryginalnych plansz lub wydruków w formacie nie mniejszym niż A3.

Postępowania kwalifikacyjne składa się z dwóch części:

Część pierwsza – ocena przebiegu studiów I lub II stopnia, ukończonych poprzednio przez kandydata, na podstawie dyplomu, indeksu lub suplementu.  Za część pierwszą kandydat może uzyskać maksymalnie 30 punktów.

Część druga – rozmowa kwalifikacyjna (autoprezentacja), w trakcie której kandydat dokonuje prezentacji i omówienia prac ze swojej teczki oraz dokumentacji dorobku artystycznego kandydata w formie portfolio i załączonego dyplomu. Rozmowa kwalifikacyjna może też dotyczyć zainteresowań kandydata z zakresu wiedzy o kulturze i sztuce ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia związane z wybranym kierunkiem studiów, wiedzy dotyczącej aktualnych, ważnych wydarzeń kulturalnych w kraju i na świecie.  Pytania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej do kandydata mogą dotyczyć także prac przygotowanych do autoprezentacji. Za część drugą kandydat może uzyskać maksymalnie 55 punktów.

UWAGA: części I oraz II odbywają się w ciągu jednego dnia.

W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać 85 punktów. O przyjęciu na studia II stopnia (magisterskie) decyduje ilość zdobytych punktów, jednak nie mniej niż 40 pkt. Przyjęcie na studia uzależnione jest od liczby uzyskanych punktów w postępowaniu rekrutacyjnym (lista rankingowa).

O przyjęcie na niestacjonarne studia II stopnia na kierunku Architektura Wnętrz mogą ubiegać się również osoby, które brały udział w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia stacjonarne drugiego stopnia prowadzone w ASP w Warszawie na kierunku Architektura Wnętrz i nie zakwalifikowały się ze względu na brak miejsc. W tym przypadku podstawą decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest suma punktów uzyskanych przez kandydata podczas egzaminów na studia stacjonarne.