Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Cudzoziemcy

Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na wszystkie kierunki i formy studiów prowadzonych w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na warunkach określonych w niniejszym rozdziale.

 

Wszyscy cudzoziemcy kandydaci, niezależnie od kierunku studiów i formy studiów, przystępują do egzaminów wstępnych na tych samych warunkach, co obywatele polscy.

Cudzoziemcy mogą być przyjęci na studia w ASP w Warszawie, jeżeli:

 • wykazują się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku,
 • posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres studiów w Polsce, albo posiadają Europejską  Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpili do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia, niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia,
 • przeszli pomyślnie postępowanie rekrutacyjne,
 • a w przypadku studiów prowadzonych w języku polskim mogą być przyjęci, jeżeli:
  1. ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub
  2. posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub
  3. uzyskają potwierdzenie przez ASP w Warszawie (Zespoły do spraw przeprowadzania rekrutacji na poszczególnych kierunkach), że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.

Na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie może ubiegać się cudzoziemiec, który posiada dokument potwierdzający wykształcenie średnie oraz prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie, tj.:

 • świadectwo wydane w Rzeczpospolitej Polskiej, lub
 • świadectwo i inne dokumenty wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w tych państwach;  w przypadku braku na dokumencie adnotacji potwierdzającej prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju jego wystawienia, należy dołączyć zaświadczenie wystawione przez polski konsulat, szkołę lub władze oświatowe właściwego kraju, potwierdzające to prawo, lub
 • dyplom IB (International Baccalaureate) wydane przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie, lub
 • dyplomy EB (European Baccalaureate) wydane przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz.U. z 2005 r. 10), lub
 • świadectwo i inne dokumenty wydane za granicą przez szkoły lub instytucje edukacyjne uznawane przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działają, które uznawane są za dokumenty potwierdzające wykształcenie w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zawartych umów międzynarodowych, lub
 • świadectwo maturalne wydane za granicą, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo, uznanym – na podstawie przepisów o nostryfikacji świadectw – za równorzędne świadectwu dojrzałości wydanemu w Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie legitymującego się dokumentem potwierdzającym wykształcenie uzyskanym za granicą wymagane jest złożenie:

 • tłumaczenia na język polski tego dokumentu przez tłumacza przysięgłego,
 • poświadczenie legalności tego dokumentu w formie apostille lub legalizacji,
 • decyzji administracyjnej o uznaniu świadectwa maturalnego uzyskanego w zagranicznym systemie oświaty jako uprawniającego do podjęcia nauki w systemie szkolnictwa wyższego RP, w przypadku gdy świadectwo nie może być uznane z mocy prawa lub na podstawie umów międzynarodowych.

Kandydaci – cudzoziemcy na studia I stopnia oraz jednolite studia magisterskie, poza dokumentami, o których mowa powyżej, zobowiązani są również do złożenia następujących dokumentów:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy z fotografią z wizerunkiem kandydata, wygenerowany i wydrukowany w systemie IRK,
 • czytelne ksero paszportu potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika Dziekanatu danego Wydziału (dodatkowo ksero karty pobytowej, Karty Polaka potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika Dziekanatu danego Wydziału),
 • potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej,
 • zobowiązanie pisemne do odebrania złożonych prac plastycznych w wyznaczonym przez dziekanaty terminie (druk można pobrać w dziekanacie w dniu składania dokumentów),
 • oświadczenie cudzoziemca, że nie posiada obywatelstwa polskiego
 • w przypadku kandydatów na Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki – zaświadczenie lekarskie o prawidłowym rozpoznawaniu barw,
 • ponadto kandydat musi :

– zarejestrować się on-line, poprzez wypełnienie w systemie IRK formularza zgłoszeniowego

– załączyć (wstawić) w systemie IRK elektroniczną kolorową fotografię z własnym wizerunkiem o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi; zdjęcie musi spełniać wymogi szczegółowo opisane witrynie Rekrutacja/ogłoszenia rekrutacyjne.

Kandydaci – cudzoziemcy na studia II stopnia zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

 • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych uzyskany w Polsce albo zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznany za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba że zostali zwolnieni na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo uznany, na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub za uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej. Dokumenty wystawione za granicą winny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.
 • wypełniony formularz zgłoszeniowy z fotografią, wygenerowany i wydrukowany w systemie IRK,
 • czytelne ksero paszportu potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika Dziekanatu danego Wydziału (dodatkowo ksero karty pobytowej, Karty Polaka potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika Dziekanatu danego Wydziału),
 • otwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej,
 • zobowiązanie pisemne do odebrania złożonych prac plastycznych w wyznaczonym przez Dziekanaty terminie (druk można pobrać w dziekanacie w dniu składania dokumentów);
 • oświadczenie cudzoziemca, że nie posiada obywatelstwa polskiego,
 • ponadto kandydat musi:

– zarejestrować się on-line, poprzez wypełnienie w systemie IRK formularza zgłoszeniowego

– załączyć (wstawić) w systemie IRK elektroniczną kolorową fotografię z własnym wizerunkiem o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi; zdjęcie musi spełniać wymogi szczegółowo opisane witrynie Rekrutacja/ogłoszenia rekrutacyjne.

Cudzoziemcy mogą odbywać studia w ASP w Warszawie w formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych.

Dla cudzoziemców nieuprawnionych do studiowania na zasadach obowiązujących obywateli polskich Rektor ASP w Warszawie ustala opłaty za studia odrębnym Zarządzeniem