Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Cudzoziemcy

Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na wszystkie kierunki i formy studiów prowadzone w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Wszyscy cudzoziemcy kandydaci, niezależnie od  kierunku studiów i  formy studiów, przystępują do egzaminów wstępnych na tych samych warunkach, co obywatele polscy.

Cudzoziemcy mogą być przyjęci na studia w ASP w Warszawie, jeżeli:

 • wykazują się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku,
 • posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres studiów w Polsce, albo posiadają Europejską  Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpili do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia, niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia,
 • przeszli pomyślnie postępowanie rekrutacyjne,
 • wykazują się znajomością języka polskiego na poziomie biegłości językowej minimum B2 (dokument poświadczający znajomość języka polskiego: certyfikaty, zaświadczenia o znajomości języka na określonym poziomie, protokół przeprowadzenia egzaminu językowego).

Na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie może ubiegać się cudzoziemiec, który posiada dokument potwierdzający wykształcenie średnie oraz prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie, tj.:

 • świadectwo wydane w Rzeczpospolitej Polskiej, lub
 • świadectwo i inne dokumenty wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w tych państwach;  w przypadku braku na dokumencie adnotacji potwierdzającej prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju jego wystawienia, należy dołączyć zaświadczenie wystawione przez polski konsulat, szkołę lub władze oświatowe właściwego kraju, potwierdzające to prawo, lub
 • dyplom IB (International Baccalaureate) wydane przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie, lub
 • dyplomy EB (European Baccalaureate) wydane przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz.U. z 2005 r. 10), lub
 • świadectwo i inne dokumenty wydane za granicą przez szkoły lub instytucje edukacyjne uznawane przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działają, które uznawane są za dokumenty potwierdzające wykształcenie w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zawartych umów międzynarodowych, lub
 • świadectwo maturalne wydane za granicą, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo, uznanym – na podstawie przepisów o nostryfikacji świadectw – za równorzędne świadectwu dojrzałości wydanemu w Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie legitymującego się dokumentem potwierdzającym wykształcenie uzyskanym za granicą wymagane jest złożenie:

 • tłumaczenia na język polski tego dokumentu przez tłumacza przysięgłego,
 • poświadczenie legalności tego dokumentu w formie apostille lub legalizacji,
 • decyzji administracyjnej o uznaniu świadectwa maturalnego uzyskanego w zagranicznym systemie oświaty jako uprawniającego do podjęcia nauki w systemie szkolnictwa wyższego RP, w przypadku gdy świadectwo nie może być uznane z mocy prawa lub na podstawie umów międzynarodowych.

Kandydaci–cudzoziemcy na studia I stopnia oraz jednolite studia magisterskie, poza dokumentami, o których mowa powyżej, zobowiązani są również do złożenia następujących dokumentów:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy z fotografią z wizerunkiem kandydata, wygenerowany i wydrukowany w systemie IRK,
 • potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej,
 • zobowiązanie pisemne do odebrania złożonych prac plastycznych w wyznaczonym przez dziekanaty terminie (druk można pobrać w dziekanacie w dniu składania dokumentów),
 • w przypadku kandydatów na Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki – zaświadczenie lekarskie o prawidłowym rozpoznawaniu barw,
 • do wglądu: paszport; dodatkowo, jeśli kandydat jest w posiadaniu, karta pobytu, Karta Polaka,
 • ponadto kandydat musi :

– zarejestrować się on-line, poprzez wypełnienie w systemie IRK formularza zgłoszeniowego,

– załączyć (wstawić) w systemie IRK elektroniczną kolorową fotografię z własnym wizerunkiem o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi; zdjęcie musi spełniać wymogi, które znajdziesz w menu na stronie Rekrutacji.

Kandydaci – cudzoziemcy na studia II stopnia zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

 • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych uzyskany w Polsce albo zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznany za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba że zostali zwolnieni na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo uznany, na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub za uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej. Dokumenty wystawione za granicą winny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.
 • wypełniony formularz zgłoszeniowy z fotografią, wygenerowany i wydrukowany w systemie IRK,
 • potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej,
 • zobowiązanie pisemne do odebrania złożonych prac plastycznych w wyznaczonym przez Dziekanaty terminie (druk można pobrać w dziekanacie w dniu składania dokumentów),
 • do wglądu: paszport; dodatkowo, jeśli kandydat jest w posiadaniu, karta pobytu, Karta Polaka,
 • ponadto kandydat musi:

– zarejestrować się on-line, poprzez wypełnienie w systemie IRK formularza zgłoszeniowego

– załączyć (wstawić) w systemie IRK elektroniczną kolorową fotografię z własnym wizerunkiem o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi; zdjęcie musi spełniać wymogi, które znajdziesz w menu na stronie Rekrutacji.

Cudzoziemcy mogą odbywać studia w ASP w Warszawie w formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ASP w Warszawie cudzoziemiec studiujący na studiach stacjonarnych wnosi opłatę roczną w wysokości:

 1. na kierunku Malarstwo: 25.000 zł.
 2. na kierunku Rzeźba: 35.000 zł.
 3. na kierunku Grafika: 23.000 zł.
 4. na kierunku Architektury Wnętrz I i II stopień: 23.000 zł
 5. na kierunku Konserwacja Restauracja Dzieł Sztuki: 35.000 zł.
 6. na kierunku Sztuka Mediów I i II stopień: 20.000 zł.
 7. na kierunku Wzornictwo: 20.000 zł.
 8. na kierunku Scenografia: 15.000 zł.
 9. na kierunku Historia Sztuki: 9.000 zł.

Ww. opłat nie pobiera się między innym od cudzoziemców:

 • obywateli państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub EFTA;
 • którym udzielono zezwolenia na pobyt stały;
 • którzy posiadają status uchodźcy;
 • posiadaczy certyfikatu znajomości języka polskiego jako obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
 • posiadaczy Karty Polaka;
 • będących małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczpospolitej Polskiej

Na studiach I i II stopnia prowadzonych w formie niestacjonarnej cudzoziemcy ponoszą  opłaty przewidziane dla obywateli polskich.