Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Kontakt

Uwaga! In­for­ma­cji w spra­wie re­kru­ta­cji udzie­la­ją dzie­ka­na­ty wła­ści­wych wy­dzia­łów.


Wy­dział Gra­fi­ki – stu­dia sta­cjo­nar­ne

Dziekanat ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 5, 00–068 War­sza­wa

tel. (+48 22) 320 02 63 fax. (+48 22) 826 75 47

e-ma­il: gra­fi­ka@asp.waw.pl


Wy­dział Gra­fi­ki  – stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne

Dziekanat ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 5, 00–068 War­sza­wa

tel. (+48 22) 320 02 63 fax. (+48 22) 826 75 47

e-ma­il: gra­fi­ka.wie­czo­ro­wa@asp.waw.pl


Dział Nau­cza­nia

ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 5, 00–068 War­sza­wa

tel. (+48 22) 320 02 18

e-ma­il: dn@asp.waw.pl