Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Zasady rekrutacji

 

STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE NA WYDZIALE GRAFIKI

czas trwania studiów: 5 lat

 

Postępowanie rekrutacyjne:

I etap – ocena prac plastycznych (portfolio) połączona z autoprezentacją

1. Złożenie teczki z samodzielnie wykonanymi przez kandydata pracami plastycznymi. Teczka z pracami musi zawierać:

  • 1 szkicownik zawierającym się w formacie pomiędzy A5 a A3,
  • 10 drobnych (maksimum A4) form rysunkowych i malarskich wykonanych z natury lub też będących różnorodnymi kompozycjami plastycznymi,
  • 10 fotografii (mogą to być wydruki zdjęć wykonanych dowolnym aparatem fotograficznym w formacie maksimum A4), będące zapisem dowolnych inspiracji lub też „notatką fotograficzną” dowolnego motywu;
  • 10 rysunków w formacie 100×70 cm (co najmniej 5 z nich musi być pracami studyjnymi aktu lub postaci w przestrzeni) wykonanych dowolną techniką rysunkową;
  • 5 prac malarskich w formacie zawierającym się w formacie pomiędzy 50×70 cm a 100×70 cm wykonanych w dowolnej technice malarskiej na podłożu płaskim – wykluczamy np. płótno na krosnach malarskich.

Wszystkie prace muszą być podpisane i datowane (na froncie lub na odwrocie). Wszystkie prace powinny być złożone w jednej, podpisanej imieniem i nazwiskiem kandydata teczce.

Kandydat jest obecny podczas komisyjnego przeglądu zawartości teczki podczas autoprezentacji.

2. Celem autoprezentacji jest poznanie zdolności intelektualnych kandydata, a także jego głębszych zainteresowań nie tylko w zakresie wybranej dziedziny plastyki, ale również innych rodzajach twórczości, takich jak literatura, muzyka, teatr czy film. Autoprezentacja powinna także pokazywać samodzielność myślenia, definiowania sądów i wyrażania przez kandydata opinii na temat zagadnień związanych z szeroko pojmowaną kulturą artystyczną.

Czas trwania I. etapu egzaminu: 3-4 dni, w zależności od liczby kandydatów.
Czas trwania indywidualnej autoprezentacji połączonej z przeglądem zawartości teczki około 8-10 minut dla każdego kandydata.

II etap – część praktyczna

Częścią praktyczną egzaminu wstępnego jest realizacja trzech zadań plastycznych mających na celu sprawdzenie umiejętności rysunkowych, malarskich oraz poprawności interpretowania zagadnień związanych z kompozycją plastyczną.

Część praktyczna zawiera: zadanie rysunkowe (studium modela w przestrzeni), zadanie malarskie (studium malarskie z natury), zadanie z kompozycji.

Czas trwania II. etapu egzaminu: 3 dni (16 godzin).

PUNKTACJA

Ocena etapu I:
Uczelniana Komisja Rekrutacyjna na kierunku Grafika przy ocenie prac plastycznych (portfolio) stosuje skalę punktową w przedziale od 0 do 30 punktów. Do II etapu egzaminu przystępują tylko ci kandydaci, których prace zostały ocenione na minimum 11 punktów.

Ocena etapu II:
Ocenie podlega każda część egzaminu praktycznego. Przed rozpoczęciem egzaminu praktycznego, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna określa i podaje do publicznej wiadomości maksymalną liczbę punktów do uzyskania za każdą jego składową. Maksymalna łączna suma punktów za egzamin praktyczny na kierunku Grafika wynosi 100. Kandydat musi otrzymać z każdej części egzaminu praktycznego ocenę pozytywną. Uzyskanie zera („0”) punktów z którejkolwiek części lub nieprzystąpienie do którejkolwiek części egzaminu praktycznego skutkuje wykluczeniem kandydata z postępowania kwalifikacyjnego. Takiej osobie nie jest przyznawana lokata na liście rankingowej.

Zasady punktacji:
Podstawę do ustalenia miejsca kandydata na końcowej liście rekrutacyjnej stanowi dla kierunku Grafika suma punktów uzyskanych za etap I, tj. ocenę portfolio wraz z autoprezentacją oraz za etap II, tj. część praktyczną.

Minimalna liczba punktów kwalifikująca na studia wynosi 95.

Przyjęcie na studia uzależnione jest od liczby uzyskanych punktów w postępowaniu rekrutacyjnym (lista rankingowa).


NIESTACJONARNE STUDIA I STOPNIA NA WYDZIALE GRAFIKI

czas trwania studiów: 3 lata

 

Egzamin ma charakter konkursowy. Przyjęcie kandydatów na niestacjonarne studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie oceny teczki z pracami prezentującymi dokonania artystyczne i projektowe kandydata, przeprowadzonej przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną. Wymagane są prace rysunkowe i malarskie, maksymalnie 25 plansz w teczce (studium postaci, martwa natura, itp.) w formacie nie mniejszym niż 50 cm x 70 cm i nie większym niż 70 cm x 100 cm. Teczki z pracami nieodpowiadającymi tym wymaganiom nie będą oceniane. Teczka oraz prace powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem kandydata.

Oceny zawartości teczki dokonuje się w skali od 0 do 30 punktów. Minimalna liczba punktów kwalifikująca do przyjęcia na studia niestacjonarne I stopnia wynosi 11 punktów.

Kandydaci, którzy pozytywnie zaliczyli I lub II etap rekrutacji na studia stacjonarne na kierunku Grafika Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, a nie zostali zakwalifikowani na I rok studiów stacjonarnych ze względu na ograniczoną ilość miejsc, zostają zakwalifikowani na I rok studiów niestacjonarnych na kierunku Grafika bez konieczności ponownego przechodzenia przez etapy rekrutacji na studia niestacjonarne, pod warunkiem aplikowania na te studia.


NIESTACJONARNE STUDIA II STOPNIA NA WYDZIALE GRAFIKI

czas trwania studiów: 2,5 roku

 

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna przeprowadza dwie oddzielne rekrutacje na niestacjonarne studia drugiego stopnia na kierunek grafika:

  1. w systemie wieczorowym;
  2. w systemie zjazdowym (zaocznym).

Przyjęcie kandydatów na studia drugiego stopnia w systemie wieczorowym i zaocznym odbywa się na podstawie oceny dorobku artystycznego oraz teczki z pracami prezentującymi dokonania artystyczne i projektowe kandydata przeprowadzonej przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną. Teczka powinna zawierać od 15 do 25 prac plastycznych w zakresie rysunku  i malarstwa w formacie nie przekraczającym 100 x 70 cm. Teczka może zawierać także inne prace plastyczne kandydata (szkice, fotografie, projekty graficzne). Teczka oraz prace powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem kandydata.

Oceny zawartości teczki dokonuje się w skali od 0 do 30 punktów. Minimalna liczba punktów kwalifikująca do przyjęcia na niestacjonarne studia II stopnia wynosi 11 punktów.