Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

JEDNOLITE MAGISTERSKIE STUDIA STACJONARNE NA WYDZIALE GRAFIKI

Pliki do pobrania:

JEDNOLITE MAGISTERSKIE STUDIA STACJONARNE NA WYDZIALE GRAFIKI

JEDNOLITE MAGISTERSKIE STUDIA STACJONARNE NA WYDZIALE GRAFIKI


Grafika harmonogram autoprezentacji - godziny 2019

Grafika harmonogram autoprezentacji – godziny 2019


Autoprezentacja - zagadnienia -grafika 2019

Autoprezentacja – zagadnienia -grafika 2019


GRAFIKA Materiały do egzaminu praktycznego 2019

GRAFIKA Materiały do egzaminu praktycznego 2019


JEDNOLITE MAGISTERSKIE STUDIA STACJONARNE NA WYDZIALE GRAFIKI

Czas trwania studiów: 5 lat

Postępowanie rekrutacyjne na kierunek Grafika prowadzony w formie jednolitych magisterskich studiów stacjonarnych składa się z następujących etapów:

I etap

 1. Złożenie teczki z samodzielnie wykonanymi przez kandydata pracami. Teczka z pracami musi zawierać:
 • 2 szkicowniki w formacie zawierającym się pomiędzy A5 a A3
 • 10 drobnych (maksimum A4) form rysunkowych i malarskich (z natury lub własne kompozycje),
 • 10 fotografii (mogą to być wydruki zdjęć wykonanych dowolnym aparatem w formie zapisu inspiracji lub motywu),
 • 10 rysunków w formacie zawierającym się pomiędzy 50×70 cm a 100×70 cm (5 z nich musi być pracami studyjnymi aktu lub postaci w przestrzeni, wykonane dowolną techniką rysunkową),
 • 5 prac malarskich w formacie zawierającym się pomiędzy 50×70 cm a 100×70 zm.
 • Wszystkie prace muszą być podpisane i datowane. Kandydat jest obecny przy przeglądaniu teczki przez komisję.
 • Celem autoprezentacji jest poznanie zdolności intelektualnych kandydata, a także jego głębszych zainteresowań nie tylko w zakresie wybranej dziedziny plastyki, ale również innych rodzajach twórczości, takich jak literatura, muzyka, teatr czy film. Autoprezentacja powinna wykazać samodzielność kandydata w myśleniu o sprawach związanych z szeroko pojętą kulturą artystyczną.
 • Czas trwania: 3-4 dni w zależności od liczby kandydatów.
 • Maksymalna liczba punktów: 30.

II etap

 1. Część praktyczna: zadanie rysunkowe (studium modela w przestrzeni), zadanie malarskie (studium malarskie z natury), zadanie z kompozycji.
 2. Czas trwania: 3 dni (12 godzin).
 3. Maksymalna liczba punktów: 100.

Przyjęcie na studia uzależnione jest od liczby uzyskanych punktów w postępowaniu rekrutacyjnym (lista rankingowa).


 DOKUMENTY

Kandydat na kierunek Grafika prowadzony w formie jednolitych stacjonarnych studiów magisterskich zobowiązany jest złożyć w dziekanacie Wydziału Grafiki następujące dokumenty:

W formie elektronicznej:

 • formularz zgłoszeniowy – należy go wypełnić poprzez system IRK
 • cyfrową kolorową fotografię z wizerunkiem kandydata o proporcjach 20 mm x 25 mm (np. 236×295 pikseli w rozdzielczości co najmniej 300 dpi), którą należy wstawić
  w systemie IRK.; fotografia musi spełniać wymogi szczegółowo opisane w ogłoszeniach rekrutacyjnych

W formie papierowej:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy z fotografią z wizerunkiem kandydata, wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK
 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości (lub dokument równoważny)
 • dwie fotografie z wizerunkiem kandydata o wymiarze 35 mm x 45m, identyczne
  z fotografią umieszczoną w systemie IRK; fotografia musi spełniać wymogi szczegółowo opisane w ogłoszeniach rekrutacyjnych
 • zobowiązanie pisemne do odebrania złożonych prac plastycznych w wyznaczonym przez dziekanaty terminie (druk można pobrać w dziekanacie w dniu składania dokumentów)
 • potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej za pierwszą część egzaminów
 • osoby niepełnosprawne ubiegające się o dostosowanie sposobu przeprowadzenia egzaminu do ich niepełnosprawności, dodatkowo zobowiązane są złożyć stosowne orzeczenie o niepełnosprawności

UWAGA:

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W tym przypadku załącza się orzeczenie o niepełnosprawności z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku.

Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.