Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

JEDNOLITE MAGISTERSKIE STUDIA STACJONARNE NA WYDZIALE KONSERWACJI I RESTAURACJI DZIEŁ SZTUKI

Pliki do pobrania:

JEDNOLITE MAGISTERSKIE STUDIA STACJONARNE NA WYDZIALE KONSERWACJI I RESTAURACJI DZIEŁ SZTUKI

JEDNOLITE MAGISTERSKIE STUDIA STACJONARNE NA WYDZIALE KONSERWACJI I RESTAURACJI DZIEŁ SZTUKI


JEDNOLITE MAGISTERSKIE STUDIA STACJONARNE NA WYDZIALE KONSERWACJI I RESTAURACJI DZIEŁ SZTUKI

Czas trwania studiów: 6 lat


W momencie składania dokumentów kandydat jest zobowiązany do wyboru jednej z czterech specjalności, tj.:

 • konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej;
 • konserwacja i restauracja książki, grafiki i skóry zabytkowej;
 • konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektury;
 • konserwacja i restauracja tkaniny zabytkowej.

Postępowanie rekrutacyjne na kierunek Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki składa się z następujących etapów:

I etap – złożenie teczki:

 • dla specjalności konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektury kandydat składa prace rysunkowe w ilość 10-15 sztuk oraz 2-3 rzeźby;
 • dla pozostałych specjalności kandydat składa prace rysunkowe i malarskie (maksymalny rozmiar 100cm x 70cm), ilość: około 20.

II etap – część praktyczna:

 • rysunek – studium z natury – postać – 2 dni po 4 godz. dla wszystkich specjalności
 • malarstwo – studium z natury – martwa natura, 2 dni po 4 godz. dla specjalności: konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej, konserwacja i restauracja  książki, grafiki i skóry zabytkowej oraz konserwacja i restauracja tkanin zabytkowych
 • szkice malarskie i rysunkowe – 1 dzień po 2 godz. dla specjalności: konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej, konserwacja i restauracja książki, grafiki i skóry zabytkowej oraz konserwacja i restauracja tkanin zabytkowych
 • rzeźba z natury – głowa, 2 dni po 4 godz. dla specjalności konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektury
 • kompozycja rzeźbiarska na zadany temat – 1 dzień – 4 godz. dla specjalności konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektury.

III etap – autoprezentacja oraz test z chemii. Celem autoprezentacji jest poznanie zdolności intelektualnych kandydata, a także jego głębszych zainteresowań nie tylko w zakresie wybranej dziedziny plastyki, ale również innych rodzajach twórczości, takich jak literatura, muzyka, teatr czy film. Autoprezentacja powinna wykazać samodzielność kandydata w myśleniu o sprawach związanych z szeroko pojętą kulturą artystyczną. Test z chemii przeprowadzany jest tylko dla tych kandydatów, którzy nie zdawali matury z tego przedmiotu oraz dla kandydatów ze „starą maturą”. Dla osób, które wybrały na maturze chemię jako przedmiot dodatkowy w formie podstawowej lub rozszerzonej dokonuje się przeliczenia punktów procentowych uzyskanych na maturze na punktację ustaloną przez Wydział Konserwacji i Restauracji Dział Sztuki. Uzyskanie za test z chemii „0” (zera) punktów oznacza wykluczenie z postępowania kwalifikacyjnego.


W przypadku testu z chemii Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna stosuje skalę punktową w przedziale od 0 do 10.


Dla kandydatów, którzy zdawali chemię na maturze Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna dokonuje przeliczenia punktów procentowych uzyskanych podczas egzaminu maturalnego w następujący sposób:

Chemia na poziomie podstawowym:

punkty procentowe za chemię na maturze (%)            punktacja nadana przez      Wydziałową Komisję Rekrutacyjną
1-13 1
14-27 2
28-41 3
42-55 4
56-68 5
69-81 6
82-92 7
93-100 8

Chemia na poziomie rozszerzonym:

punkty procentowe za chemię na maturze (%)           punktacja nadana przez      Wydziałową Komisję Rekrutacyjną
1-10 1
11-20 2
21-30 3
31-40 4
41-50 5
51-60 6
61-70 7
71-80 8
81-90 9
91-100 10

Przyjęcie na studia uzależnione jest od liczby uzyskanych punktów w postępowaniu rekrutacyjnym (lista rankingowa).


DOKUMENTY

Kandydat na kierunek Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki prowadzony w formie jednolitych magisterskich studiów stacjonarnych zobowiązany jest złożyć w dziekanacie Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki następujące dokumenty:

W formie elektronicznej:

 • formularz zgłoszeniowy – należy go wypełnić poprzez system IRK
 • cyfrową kolorową fotografię z wizerunkiem kandydata o proporcjach 20 mm x 25 mm (np. 236×295 pikseli w rozdzielczości co najmniej 300 dpi), którą należy wstawić
  w systemie IRK.; fotografia musi spełniać wymogi szczegółowo opisane w ogłoszeniach rekrutacyjnych

W formie papierowej:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy z fotografią z wizerunkiem kandydata, wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK
 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości (lub dokument równoważny)
 • dwie fotografie z wizerunkiem kandydata o wymiarze 35 mm x 45m, identyczne
  z fotografią umieszczoną w systemie IRK; fotografia musi spełniać wymogi szczegółowo opisane w ogłoszeniach rekrutacyjnych
 • zobowiązanie pisemne do odebrania złożonych prac plastycznych w wyznaczonym przez dziekanaty terminie (druk można pobrać w dziekanacie w dniu składania dokumentów)
 • potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej za pierwszą część egzaminów
 • zaświadczenie lekarskie o prawidłowym rozpoznawaniu barw
 • osoby niepełnosprawne ubiegające się o dostosowanie sposobu przeprowadzenia egzaminu do ich niepełnosprawności, dodatkowo zobowiązane są złożyć stosowne orzeczenie o niepełnosprawności

UWAGA:

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W tym przypadku załącza się orzeczenie o niepełnosprawności z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku.

Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.