Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

Celem kształcenia na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki jest wyposażenie studentek i studentów w wiedzę i kompetencje dotyczące szeroko rozumianych zagadnień konserwatorskich zarówno teoretycznych, jak i praktycznych oraz wykształcenie umiejętności zawodowych – manualnych czynności konserwatorskich. Program kształcenia przygotowuje studiujących do pracy w zawodzie konserwatora dzieł sztuki w określonych warunkach prawnych i ekonomicznych, do samodzielnej i zespołowej realizacji projektów konserwatorskich z zachowaniem etycznych i prawnych zasad. Umożliwia także specjalizowanie się w dyscyplinach wymagających dalszych, pogłębionych studiów. Podstawą jest nauka identyfikacji dzieła sztuki i przyczyn jego zniszczeń, rozpoznanie budowy techniczno-technologicznej dzieła oraz idei autora. Służą temu ćwiczenia i wykłady, podczas których przekazywana jest wiedza o technikach i technologii konserwacji oraz metodach badawczych umożliwiających identyfikację materiałów pierwotnie i wtórnie użytych. Nabyta wiedza stosowana jest w praktyce, w ramach ćwiczeń studentki i studenci konserwują oryginalne dzieła sztuki i zabytki. W trakcie zajęć omawiane są także problemy artystyczno-estetyczne występujące w dziełach – obiektach zabytkowych oraz zagadnienia związane z oryginalnym przekazem i intencją twórcy dzieła. Program kładzie nacisk na wielość rozwiązań w zakresie konserwacji-restauracji w duchu poszanowania dzieła sztuki. Na zakończenie procesu kształcenia studentki i studenci samodzielnie realizują projekt konserwatorski, opracowują specjalistyczną, pisemną i fotograficzną, dokumentację wykonanych zabiegów konserwatorskich według obowiązującego schematu, jak również realizują dokumentację multimedialną. Program kształcenia jest elastyczny – zakłada, w miarę możliwości, indywidualny tok studiów, a tym samym indywidualny rozwój każdego studiującego.

Dziekan Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, dr hab. Marzenna Ciechańska, prof. Uczelni


Fot.: Jakub Wróblewski, Antoni Domański