Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Dokumenty

Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

 

Kandydat musi:

 1. W systemie Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK):
 • wypełnić dane osobowe,
 • wypełnić dane dotyczące wykształcenia; należy podać nazwę szkoły średniej, datę i miejsce wystawienia świadectwa dojrzałości oraz jego numer,

UWAGA!

kandydat zdający maturę w 2022 r. zobowiązany jest podać wyłącznie nazwę szkoły średniej,

 • zamieścić cyfrową kolorową fotografię z wizerunkiem kandydata o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi; fotografia musi spełniać wymogi szczegółowo opisane na stronie Rekrutacji w menu bocznym „Zdjęcie cyfrowe”,
 • zamieścić potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej,
 • zamieścić skan świadectwa dojrzałości (lub dokumentu równoważnego) – nie dotyczy osób zdających maturę w 2022 r.,

UWAGA!

kandydat zdający maturę w 2022 r. zobowiązany jest przesłać skan dokumentu na adres poczty elektronicznej wybranego Wydziału nie później niż do godz. 10 00 dnia 06.07.2022 r.

 

 • w przypadku kandydata niepełnoletniego – zamieścić skan oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego dotyczącego zgody na uczestniczenie w procesie rekrutacji a następnie podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, formularz oświadczenia – poniżej do pobrania,
 • w przypadku, gdy dla danego kierunku ustalono obowiązek złożenia w IRK elektronicznego portfolio - zamieścić skan podpisanego oświadczenia kandydata, że jest jedynym autorem załączonego elektronicznego portfolio i, że wykonał je samodzielnie.
 1. Dostarczyć do Uczelni, zgodnie z kalendarzem rekrutacji (patrz menu: Terminarz):
 • wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy, wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK, z naklejoną fotografią będącą wizerunkiem kandydata,
 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości (lub dokument równoważny) oraz jego kserokopię; po poświadczeniu przez Uczelnię zgodności kserokopii z oryginałem, oryginał dokumentu zostaje zwrócony właścicielowi; kandydat zdający maturę w 2022 roku zobowiązany jest dostarczyć dokument w innym terminie niż termin składania teczek z pracami i pozostałych dokumentów – termin ten ustala Uczelniana Komisja Rekrutacyjna,
 • zobowiązanie pisemne do odebrania złożonych prac plastycznych w wyznaczonym przez dziekanaty terminie (druk można pobrać w dziekanacie w dniu składania dokumentów),
 • w przypadku kandydata niepełnoletniego – należy dostarczyć oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego dotyczące zgody na uczestniczenie w procesie rekrutacji, a następnie podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, formularz oświadczenia – poniżej do pobrania,
 • oświadczenie, że kandydat jest jedynym autorem złożonych prac i, że wykonał je samodzielnie,
 • zaświadczenie lekarskie o prawidłowym rozpoznawaniu barw.

 

UWAGA!! ZARÓWNO BRAK ZAMIESZCZENIA DOKUMENTÓW W SYSTEMIE, JAK I BRAK DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW WYKLUCZA KANDYDATA Z PROCESU REKRUTACYJNEGO!

 

Zgodnie z zapisami Regulaminu zasad i kryteriów przyjęć na studia w ASP w Warszawie na rok akademicki 2022/2023, brak zamieszczenia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata:

- skanu świadectwa dojrzałości (lub dokumentu równoważnego) – z wyłączeniem tegorocznych maturzystów, którzy zobowiązani są przesłać skan/zdjęcie świadectwa dojrzałości na elektroniczną pocztę wybranego Wydziału,

- potwierdzenia dokonania opłaty rekrutacyjnej

oraz niedostarczenie w wyznaczonym terminie:

- świadectwa dojrzałości (lub dokumentu równoważnego),

- potwierdzenia dokonania opłaty rekrutacyjnej

skutkuje brakiem możliwości przystąpienia kandydata do rekrutacji i nierozpatrywaniem takiej kandydatury przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną.

 

 

Zgoda - Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego
(plik PDF, 106 KB)