Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Kontakt

Uwaga! In­for­ma­cji w spra­wie re­kru­ta­cji udzie­la­ją dzie­ka­na­ty wła­ści­wych wy­dzia­łów.


Wy­dział Kon­ser­wa­cji i Re­stau­ra­cji Dzieł Sz­tu­ki

Dzie­ka­nat ul. Wy­brze­że Ko­ściusz­kow­skie 37, 00–379 War­sza­wa

tel. (+48 22) 625 12 51, fax. (+48 22) 622 96 49

e-ma­il: kon­ser­wa­cja@asp.waw.pl


Dział Nau­cza­nia

ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 5, 00–068 War­sza­wa

tel. (+48 22) 320 02 18

e-ma­il: dn@asp.waw.pl