Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Zasady rekrutacji

 

STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE NA WYDZIALE KONSERWACJI I RESTAURACJI DZIEŁ SZTUKI

Czas trwania studiów: 6 lat

 

W momencie składania dokumentów kandydat jest zobowiązany do wyboru jednej z czterech specjalności, tj.:

 • konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej;
 • konserwacja i restauracja książki, grafiki i skóry zabytkowej;
 • konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektury;
 • konserwacja i restauracja tkaniny zabytkowej.

 

Postępowanie rekrutacyjne:

I etap – złożenie teczki:

 • dla specjalności konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektury kandydat składa prace rysunkowe w ilość 10-15 sztuk, w tym minimum 5 studiów postaci w formacie 70cm x 100cm oraz 2-3 rzeźby, w tym studium głowy;
 • dla pozostałych specjalności kandydat składa prace rysunkowe i malarskie. Zaleca się, aby teczka zawierała 10 prac rysunkowych, w tym minimum 5 studiów postaci w formacie 70cm x 100 cm oraz 10 prac malarskich, zalecany  format 50cm x 70 cm.

II etap – część praktyczna:

 • rysunek – studium z natury – postać – 2 dni po 4 godz. dla wszystkich specjalności
 • malarstwo – studium z natury – martwa natura, 2 dni po 4 godz. dla specjalności: konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej, konserwacja i restauracja  książki, grafiki i skóry zabytkowej oraz konserwacja i restauracja tkanin zabytkowych
 • szkice malarskie i rysunkowe – 1 dzień po 2 godz. dla specjalności: konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej, konserwacja i restauracja książki, grafiki i skóry zabytkowej oraz konserwacja i restauracja tkanin zabytkowych
 • rzeźba z natury – głowa, 2 dni po 4 godz. dla specjalności konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektury
 • kompozycja rzeźbiarska na zadany temat – 1 dzień – 4 godz. dla specjalności konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektury.

III etap – autoprezentacja oraz test z chemii. Celem autoprezentacji jest poznanie zdolności intelektualnych kandydata, a także jego głębszych zainteresowań nie tylko w zakresie wybranej dziedziny plastyki, ale również innych rodzajach twórczości, takich jak literatura, muzyka, teatr czy film. Autoprezentacja powinna wykazać samodzielność kandydata w myśleniu o sprawach związanych z szeroko pojętą kulturą artystyczną. Test z chemii przeprowadzany jest tylko dla tych kandydatów, którzy nie zdawali matury z tego przedmiotu oraz dla kandydatów ze „starą maturą”. Dla osób, które wybrały na maturze chemię jako przedmiot dodatkowy w formie podstawowej lub rozszerzonej dokonuje się przeliczenia punktów procentowych uzyskanych na maturze na punktację ustaloną przez Uczelnianą.

PUNKTACJA

Ocena etapu I:
Przy ocenie prac plastycznych kandydatów (portfolio) Uczelniana Komisja Rekrutacyjna stosuje skalę punktową w przedziale od 0 do 10. Do drugiego etapu egzaminu przystępują tylko ci kandydaci, których prace zostały ocenione na minimum 6 punktów.

Ocena etapu II:
Ocenie podlega każda część egzaminu praktycznego. Przed rozpoczęciem egzaminu praktycznego, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna określa i podaje do publicznej wiadomości maksymalną liczbę punktów do uzyskania za każdą jego składową. Na kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki za II etap rekrutacji kandydaci mogą otrzymać od 0 do 90 punktów.

Kandydat musi otrzymać z każdej części egzaminu praktycznego ocenę pozytywną. Uzyskanie zera („0”) punktów z którejkolwiek części lub nie przystąpienie do którejkolwiek części egzaminu praktycznego skutkuje wykluczeniem kandydata z postępowania kwalifikacyjnego. Takiej osobie nie jest przyznawana lokata na liście rankingowej.

Do kolejnego etapu dopuszczone są osoby, które uzyskały minimum punktowe, określane przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną i podane do publicznej widomości w terminie nie później niż do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia rekrutacji.

Ocena etapu III:
Na kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki, w ramach autoprezentacji, punktowana jest również chemia zdawana przez kandydata na maturze lub w postaci testu sprawdzającego, szczegółowe zasady punktacji zostały zamieszczone w rozdziale IX. Za autoprezentację, łącznie z testem z chemii, kandydaci mogą otrzymać od 0 do 45 punktów.

Otrzymanie „0” (zera) punktów z autoprezentacji lub nieprzystąpienie do autoprezentacji jest równoznaczne z nieklasyfikowaniem kandydata i wykluczeniem go z postępowania rekrutacyjnego. Osoba, która nie przystąpiła do egzaminu zostaje wykluczona z postępowania rekrutacyjnego oraz nie jest jej przyznawana lokata na liście rankingowej.

Zasady punktacji 

Podstawę do ustalenia miejsca kandydata na końcowej liście rekrutacyjnej stanowi suma punktów uzyskanych za część praktyczną i autoprezentację.

Szczegóły dotyczące punktacji za test z chemii i za chemię zdawaną na maturze:

W przypadku testu z chemii Uczelniana Komisja Rekrutacyjna stosuje skalę punktową w przedziale od 0 do 10.

Uzyskanie za test z chemii „0” (zera) punktów oznacza wykluczenie z postępowania kwalifikacyjnego.

Dla kandydatów, którzy zdawali chemię na maturze Uczelniana Komisja Rekrutacyjna dokonuje przeliczenia punktów procentowych uzyskanych podczas egzaminu maturalnego w następujący sposób:

Chemia na poziomie podstawowym:

punkty procentowe za chemię na maturze (%) punktacja nadana przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną
1-13 1
14-27 2
28-41 3
42-55 4
56-68 5
69-81 6
82-92 7
93-100 8

 

Chemia na poziomie rozszerzonym:

punkty procentowe za chemię na maturze (%) punktacja nadana przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną
1-10 1
11-20 2
21-30 3
31-40 4
41-50 5
51-60 6
61-70 7
71-80 8
81-90 9
91-100 10

 

Przyjęcie na studia uzależnione jest od liczby uzyskanych punktów w postępowaniu rekrutacyjnym (lista rankingowa).