Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Kontakt

Uwaga! In­for­ma­cji w spra­wie re­kru­ta­cji udzie­la­ją dzie­ka­na­ty wła­ści­wych wy­dzia­łów.


 

Wy­dział Ma­lar­stwa

Dzie­ka­nat ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 5, 00–068 War­sza­wa

tel. (+48 22) 826 75 30

e-ma­il: ma­lar­stwo@asp.waw.pl


Wy­dział Rzeź­by

Dzie­ka­nat ul. Spokojna 15,  01–044 War­sza­wa

tel. (+48 22) 625 75 73

e-ma­il: rze­zba@asp.waw.pl


Wy­dział Gra­fi­ki – stu­dia sta­cjo­nar­ne

Dziekanat ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 5, 00–068 War­sza­wa

tel. (+48 22) 320 02 63 fax. (+48 22) 826 75 47

e-ma­il: gra­fi­ka@asp.waw.pl


Wy­dział Gra­fi­ki  – stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne

Dziekanat ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 5, 00–068 War­sza­wa

tel. (+48 22) 320 02 63 fax. (+48 22) 826 75 47

e-ma­il: gra­fi­ka.wie­czo­ro­wa@asp.waw.pl


Wy­dział Kon­ser­wa­cji i Re­stau­ra­cji Dzieł Sz­tu­ki

Dzie­ka­nat ul. Wy­brze­że Ko­ściusz­kow­skie 37, 00–379 War­sza­wa

tel. (+48 22) 625 12 51, fax. (+48 22) 622 96 49

e-ma­il: kon­ser­wa­cja@asp.waw.pl


Wy­dział Ar­chi­tek­tu­ry Wnętrz

Dzie­ka­nat ul. My­śli­wiec­ka 8, 00–459 War­sza­wa

tel. (+48 22) 628 92 54 (+48 22) 629 40 45

e-ma­il: waw@asp.waw.pl


Wy­dział Wzor­nic­twa

Dzie­ka­nat ul. My­śli­wiec­ka 8, 00–459 War­sza­wa

tel. (+48 22) 628 16 23, (+48 22) 629 40 45 w. 32 fax. (+48 22) 628 16 23

e-ma­il: wwp@asp.waw.pl


Wy­dział Sz­tu­ki Me­diów

Dzie­ka­nat – stu­dia sta­cjo­nar­ne ul. Spo­koj­na 15, 01–044 War­sza­wa

tel. (+48 22) 636 81 30

e-ma­il: sztu­ka.me­diow@asp.waw.pl


Wy­dział Sz­tu­ki Me­diów – stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne

Dziekanat ul. Spo­koj­na 15, 01–044 War­sza­wa

tel. (+48 22) 636 01 49

e-ma­il: sm.wie­czo­ro­we@asp.waw.pl


Wy­dział Sce­no­gra­fii

Dzie­ka­nat ul. Wy­brze­że Ko­ściusz­kow­skie 37/39, 00–379 War­sza­wa

tel. (+48 22) 623 82 89

e-ma­il: sce­no­gra­fia@asp.waw.pl


Wy­dział Za­rzą­dza­nia Kul­tu­rą Wi­zu­al­ną

Dzie­ka­nat ul. Wy­brze­że Ko­ściusz­kow­skie 37/39, 00–379 War­sza­wa

tel. (+48 22) 623 81 17

dziekanat pełni dyżury przez Skype od wtorku do czwartku, w godz. 10.00 – 12.00 (kliknij by się połączyć)

e-ma­il: kul­tu­ra.wi­zu­al­na@asp.waw.pl


Dział Nau­cza­nia

ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 5, 00–068 War­sza­wa

tel. (+48 22) 320 02 18

e-ma­il: dn@asp.waw.pl