Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Opłaty

Numer konta bankowego


Numer konta bankowego (Wydział Malarstwa)  STUDIA STACJONARNE

69 1240 6960 2201 0000 0620 0002


Zarządzenie nr 17/2021

Rektora Akademii Sztuk Pięknych

w Warszawie

z dnia 27 kwietnia  2021 roku

w sprawie: wysokości opłat za postępowanie rekrutacyjne związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2021/2022

Na podstawie Art. 23 ust 1 w związku z art. 79 ust. 2 pkt. 1) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478) oraz § 38 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 661), ustala się wysokość i sposób ponoszenia opłaty rekrutacyjnej na rok akademicki 2021/2022: 

 1. Kandydaci na:
  1. jednolite studia magisterskie
  2. studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne
  3. studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne
   zobowiązani są do wniesienia opłaty w wysokości 150 zł za postępowanie rekrutacyjne na rok akademicki 2021/2022, z zastrzeżeniem ust. 2-7.
 1. Kandydaci aplikujący na niestacjonarne studia I stopnia na kierunek Grafika, którzy brali udział w rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 na studia stacjonarne na kierunku Grafika Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i pozytywnie zaliczyli przynajmniej pierwszy etap lub pierwszy i drugi etap tej rekrutacji, ale nie zostali zakwalifikowani na I rok tych studiów ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, nie ponoszą opłaty rekrutacyjnej, pod warunkiem, że uiścili ją przy rekrutacji na wskazane w tym ustępie studia stacjonarne.
 2. Kandydaci aplikujący na niestacjonarne studia I stopnia na kierunek Architektura Wnętrz, którzy brali udział w rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 na studia stacjonarne I stopnia prowadzone w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na kierunku Architektura Wnętrz, ale nie zostali zakwalifikowani na I rok tych studiów ze względu na brak miejsc, nie ponoszą opłaty rekrutacyjnej, pod warunkiem, że uiścili ją przy rekrutacji na wskazane w tym ustępie studia stacjonarne.
 3. Kandydaci aplikujący na niestacjonarne studia II stopnia na kierunek Architektura Wnętrz, którzy brali udział w rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 na studia stacjonarne II stopnia prowadzone w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na kierunku Architektura Wnętrz, ale nie zostali zakwalifikowani na I rok tych studiów ze względu na brak miejsc, nie ponoszą opłaty rekrutacyjnej, pod warunkiem, że uiścili ją przy rekrutacji na wskazane w tym ustępie studia stacjonarne.
 4. Kandydaci aplikujący na niestacjonarne studia I stopnia na kierunek Sztuka Mediów, którzy brali udział w rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 na studia stacjonarne I stopnia prowadzone w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na kierunku Sztuka Mediów i pozytywnie zaliczyli pierwszy etap tych egzaminów (przegląd portfolio cyfrowego), wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 100 zł.
 5. Kandydaci aplikujący na stacjonarne studia II stopnia na kierunek Badania artystyczne wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 100 zł.
 6. Kandydat aplikujący na stacjonarne studia pierwszego stopnia lub jednolite stacjonarne studia magisterskie jako laureat Ogólnopolskiego Przeglądu Plastycznego, wnosi opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł.
 7. Cudzoziemcy, biorący udział w procesie rekrutacyjnym na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, wnoszą opłaty określone odpowiednio w ust. 1-7.
 8. Opłaty wymienione w ust. 1-7 należy wpłacać na konto właściwe dla danego Wydziału, utworzone dla celów rekrutacyjnych. Numery kont podaje się na stronie internetowej www.asp.waw.pl w witrynie Rekrutacja.
 9.  Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie nie odpowiada za następstwa błędnego zakwalifikowania wpłaty na skutek okoliczności leżących po stronie wpłacającego, w szczególności w wyniku wpisania niewłaściwego numeru konta bankowego.
 10.  Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie dokonuje zwrotu opłaty rekrutacyjnej na pisemny wniosek kandydata w przypadku:
  • rezygnacji kandydata przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego, za które została dokonana opłata,
  • wniesienia przez kandydata opłaty rekrutacyjnej wyższej niż obowiązująca,
  • nieuruchomienia kierunku studiów.
 11.  Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej należy skierować do Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i złożyć, wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty,  w Dziale Nauczania lub przesłać pocztą do Działu Nauczania lub przesłać na adres poczty elektronicznej dn@asp.waw.pl, w terminie:
  • do 31 października 2021 roku
   – w przypadku rekrutacji na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym
  • do 31 marca 2022 roku
   – w przypadku rekrutacji na studia rozpoczynające się w semestrze letnim.
 1.  Wniosek, o którym mowa w ust. 12 musi zawierać imię i nazwisko kandydata wnoszącego o zwrot opłaty oraz numer konta bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot opłaty, a także nazwę kierunku, na który aplikował kandydat.
 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 17/2021 Rektora ASP w Warszawie w sprawie: wysokości opłat za postępowanie rekrutacyjne związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2021/2022 (wersja DOC)
Zarządzenie nr 17/2021
Rektora Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2021 roku
w sprawie: wysokości opłat za postępowanie rekrutacyjne związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2021/2022
(wersja DOC)

Zarządzenie nr 17/2021 Rektora ASP w Warszawie w sprawie: wysokości opłat za postępowanie rekrutacyjne związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2021/2022 (wersja PDF)
Zarządzenie nr 17/2021
Rektora Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2021 roku
w sprawie: wysokości opłat za postępowanie rekrutacyjne związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2021/2022
(wersja PDF)