Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

NIESTACJONARNE STUDIA I STOPNIA NA WYDZIALE ARCHITEKTURY WNĘTRZ

Plik do pobrania:

NIESTACJONARNE STUDIA I STOPNIA NA WYDZIALE ARCHITEKTURY WNĘTRZ

NIESTACJONARNE STUDIA I STOPNIA NA WYDZIALE ARCHITEKTURY WNĘTRZ


NIESTACJONARNE STUDIA I STOPNIA NA WYDZIALE ARCHITEKTURY WNĘTRZ

 

Czas trwania studiów: 3,5 roku

O przyjęcie na niestacjonarne studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się osoby, które w określonym terminie złożą we właściwym dziekanacie wymagane dokumenty oraz teczkę zawierającą nie więcej niż 15 plansz w formacie nie większym niż 100/70 cm: w tym prace rysunkowe i malarskie oraz dokumentujące inną aktywność twórczą kandydata.

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję w sprawie przyjęcia kandydata na studia na podstawie postępowania kwalifikacyjnego, składającego się z dwóch części:

 • Część pierwsza – prezentacja złożonych uprzednio prac – teczki. Za część pierwszą kandydat może uzyskać maksymalnie 30 punktów.
 • Część druga – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem, dotycząca jego aspiracji, motywacji do studiowania danego kierunku i znajomości jego istoty. W trakcie rozmowa kandydat dokonuje prezentacji i omówienia prac ze swojej teczki. Rozmowa kwalifikacyjna może też dotyczyć zainteresowań kandydata z zakresu wiedzy o kulturze i sztuce ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia związane z wybranym kierunkiem studiów, wiedzy dotyczącej aktualnych, ważnych wydarzeń kulturalnych w kraju i na świecie. Pytania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej do kandydata mogą dotyczyć także prac przygotowanych do teczki. Za część drugą kandydat może uzyskać maksymalnie 30 punktów.

Części I oraz II odbywają się w ciągu jednego dnia.

 

Po rozmowie kwalifikacyjnej tworzona jest lista rankingowa wg sumy punktów otrzymanych przez kandydatów w dwóch częściach rekrutacji. W razie tej samej liczby uzyskanych punktów przez kandydatów biorących udział w rekrutacji, o lokacie na liście rankingowej będzie decydowała liczba punktów otrzymanych za rozmowę kwalifikacyjną (autoprezentację). Jeśli w dalszym ciągu liczba punktów dla więcej niż jednej osoby będzie taka sama, uzyskują one tę samą lokatę, a osoba następna otrzyma lokatę z pominięciem kolejnych numerów zgodnych z liczbą osób, którym przyznano lokaty ex aequo.

Osoba, która nie przystąpiła do rozmowy kwalifikacyjnej zostaje wykluczona z postępowania egzaminacyjnego oraz nie jest jej przyznawana lokata na liście rankingowej.

W postępowaniu kwalifikacyjnym można uzyskać 60 punktów. O przyjęciu na studia licencjackie decyduje ilość zdobytych punktów, jednak nie mniej niż 45 punktów.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego podawane są do publicznej wiadomości. Dokumentacja postępowania rekrutacyjnego jest jawna w stosunku do osoby, której dotyczy.

O przyjęcie na niestacjonarne studia I stopnia na kierunku Architektura Wnętrz mogą ubiegać się również osoby, które brały udział w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia stacjonarne pierwszego stopnia prowadzone w ASP w Warszawie na kierunku Architektura wnętrz i nie zakwalifikowały się ze względu na brak miejsc. W tym przypadku podstawą oceny Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest suma punktów uzyskanych przez kandydata podczas egzaminów na studia stacjonarne.

W przypadku zgłoszenia kandydatów na pierwszy rok w liczbie mniejszej niż dwie trzecie miejsc, przewidzianych limitem przyjęć, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie możliwość do zawieszenia naboru i nieprzeprowadzania rekrutacji na dany rok akademicki.

DOKUMENTY

 

Kandydat na kierunek Architektura Wnętrz prowadzony w formie stacjonarnych studiów I stopnia zobowiązany jest złożyć w dziekanacie Wydziału Architektury Wnętrz lub do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej następujące dokumenty:

W formie elektronicznej:

 • formularz zgłoszeniowy – należy go wypełnić poprzez system IRK
 • cyfrową kolorową fotografię z wizerunkiem kandydata o proporcjach 20 mm x 25 mm (np. 236×295 pikseli w rozdzielczości co najmniej 300 dpi), którą należy wstawić
  w systemie IRK.; fotografia musi spełniać wymogi szczegółowo opisane w ogłoszeniach rekrutacyjnych

W formie papierowej:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy z fotografią z wizerunkiem kandydata, wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK
 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości (lub dokument równoważny)
 • dwie fotografie z wizerunkiem kandydata o wymiarze 35 mm x 45m, identyczne
  z fotografią umieszczoną w systemie IRK; fotografia musi spełniać wymogi szczegółowo opisane w ogłoszeniach rekrutacyjnych
 • zobowiązanie pisemne do odebrania złożonych prac plastycznych w wyznaczonym przez dziekanaty terminie (druk można pobrać w dziekanacie w dniu składania dokumentów)
 • potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej za pierwszą część egzaminów
 • osoby niepełnosprawne ubiegające się o dostosowanie sposobu przeprowadzenia egzaminu do ich niepełnosprawności, dodatkowo zobowiązane są złożyć stosowne orzeczenie o niepełnosprawności

UWAGA:

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W tym przypadku załącza się orzeczenie o niepełnosprawności z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku.

Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.