Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

NIESTACJONARNE STUDIA I STOPNIA NA WYDZIALE GRAFIKI

Plik do pobrania:

NIESTACJONARNE STUDIA I STOPNIA NA WYDZIALE GRAFIKI

ZASADY REKRUTACJI NIESTACJONARNE STUDIA I STOPNIA NA WYDZIALE GRAFIKI

TERMINARZ NIESTACJONARNE STUDIA I STOPNIA NA WYDZIALE GRAFIKI

TERMINARZ NIESTACJONARNE STUDIA I STOPNIA NA WYDZIALE GRAFIKI


NIESTACJONARNE STUDIA I STOPNIA NA WYDZIALE GRAFIKI

 

Czas trwania studiów: 3 lata

 

Egzamin na studia niestacjonarne odbywa się w innym terminie niż egzamin na studia stacjonarne.

Egzamin ma charakter konkursowy. O przyjęcie na studia pierwszego stopnia w systemie wieczorowym  mogą ubiegać się osoby, które w określonym terminie złożą w Dziekanacie Wydziału wymagane dokumenty oraz teczkę zawierającą nie więcej niż 25 plansz w formacie nie mniejszym niż 50/70 cm i nie większym niż 70/100 cm,  w tym prace rysunkowe i malarskie oraz dokumentujące inną aktywność twórczą kandydata.

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna przyjmuje kandydata na studia na podstawie oceny teczki. Oceny dokonuje się w skali 0 do 30 punktów. Minimalna ilość punktów kwalifikująca do przyjęcia kandydata na studia I stopnia wynosi 11 punktów.

Kandydaci, którzy pozytywnie zaliczyli przynamniej jeden z etapów rekrutacji na stacjonarne studia na kierunku Grafika prowadzonego przez ASP w Warszawie, a nie zostali zakwalifikowani na I rok tych studiów, ze względu na ograniczoną ilość miejsc, zostają zakwalifikowani na I rok niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia bez konieczności ponownego przechodzenia przez etap rekrutacji, pod warunkiem aplikowania na te studia.

W przypadku zgłoszenia kandydatów w liczbie mniejszej niż połowa limitu przyjęć na studia, ustalonego przez Senat Uczelni, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie możliwość do zawieszenia naboru i nie przeprowadzania rekrutacji na dany rok akademicki.


DOKUMENTY

Kandydat na kierunek Grafika prowadzony w formie niestacjonarnych studiów I stopnia zobowiązany jest złożyć w dziekanacie Wydziału Grafiki następujące dokumenty:

 

W formie elektronicznej:

 • formularz zgłoszeniowy – należy go wypełnić poprzez system IRK
 • cyfrową kolorową fotografię z wizerunkiem kandydata o proporcjach 20 mm x 25 mm (np. 236×295 pikseli w rozdzielczości co najmniej 300 dpi), którą należy wstawić
  w systemie IRK.; fotografia musi spełniać wymogi szczegółowo opisane w ogłoszeniach rekrutacyjnych

 

W formie papierowej:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy z fotografią z wizerunkiem kandydata, wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK
 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości (lub dokument równoważny)
 • dwie fotografie z wizerunkiem kandydata o wymiarze 35 mm x 45m, identyczne
  z fotografią umieszczoną w systemie IRK; fotografia musi spełniać wymogi szczegółowo opisane w ogłoszeniach rekrutacyjnych
 • zobowiązanie pisemne do odebrania złożonych prac plastycznych w wyznaczonym przez dziekanaty terminie (druk można pobrać w dziekanacie w dniu składania dokumentów)
 • potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej za pierwszą część egzaminów
 • osoby niepełnosprawne ubiegające się o dostosowanie sposobu przeprowadzenia egzaminu do ich niepełnosprawności, dodatkowo zobowiązane są złożyć stosowne orzeczenie o niepełnosprawności

UWAGA:

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W tym przypadku załącza się orzeczenie o niepełnosprawności z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku.

Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.