NIESTACJONARNE STUDIA I STOPNIA NA WYDZIALE GRAFIKI

Plik do pobrania:

NIESTACJONARNE STUDIA I STOPNIA NA WYDZIALE GRAFIKI

NIESTACJONARNE STUDIA I STOPNIA NA WYDZIALE GRAFIKI


NIESTACJONARNE STUDIA I STOPNIA NA WYDZIALE GRAFIKI

Czas trwania studiów: 3 lata

Egzamin ma charakter konkursowy i składa się z II etapów:

 • etap I – przegląd prac plastycznych kandydatów. Wymagane są prace rysunkowe
  i malarskie, maksymalnie 25 plansz w teczce (studium postaci, martwa natura, itp.)
  w formacie nie mniejszym niż 50 cm x 70 cm i nie większym niż 70 cm x 100 cm). Teczki z pracami nieodpowiadającymi tym wymaganiom nie będą oceniane, co jest równoznaczne z niedopuszczeniem kandydata do kolejnego etapu rekrutacji.

 • etap II – rozmowa kwalifikacyjna.

Punktacja:

 • etapu – teczki z pracami domowymi kandydata oceniane są w skali od 0 do 10 punktów; do drugiego etapu egzaminu przystępują tylko ci kandydaci, których prace zostały ocenione na minimum 6 punktów.
 • etapu – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem oceniana w skali punktowej
  od 0 do 10 punktów.

Łącznie w procesie rekrutacji kandydat może otrzymać maksymalnie 20 punktów.

Kandydaci, którzy pozytywnie zaliczyli jeden z etapów rekrutacji na studia stacjonarne na kierunku Grafika Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie są zwolnieni z tej części egzaminu na studia niestacjonarne I stopnia kierunek Grafika i rozpoczynają egzamin od kolejnego etapu.

Kandydaci, którzy pozytywnie zaliczyli wszystkie etapy rekrutacji na studia stacjonarne Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na kierunki pokrewne, a nie zostali zakwalifikowani na I rok studiów stacjonarnych ze względu na ograniczoną ilość miejsc, zostają zakwalifikowani na I rok niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunek Grafika bez konieczności ponownego przechodzenia przez etapy rekrutacji na studia niestacjonarne, pod warunkiem aplikowania na te studia.

Minimalny pułap punktowy kwalifikujący na I rok studiów wynosi 12 punktów. Do sumy punktów wlicza się liczbę punktów uzyskanych za I etap oraz II etap rekrutacji.

 


DOKUMENTY

 

Kandydat na niestacjonarne studia I stopnia kierunek Grafika zobowiązany jest złożyć w dziekanacie Wydziału Grafiki lub do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej następujące dokumenty:

W formie elektronicznej:

 • formularz zgłoszeniowy – należy go wypełnić poprzez system IRK
 • cyfrową kolorową fotografię z wizerunkiem kandydata o proporcjach 20 mm x 25 mm (np. 236×295 pikseli w rozdzielczości co najmniej 300 dpi), którą należy wstawić
  w systemie IRK.; fotografia musi spełniać wymogi szczegółowo opisane w ogłoszeniach rekrutacyjnych

W formie papierowej:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy z fotografią z wizerunkiem kandydata, wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK
 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości (lub dokument równoważny)
 • czytelne ksero dowodu osobistego, w przypadku cudzoziemców ksero innego dokumentu tożsamości poświadczone przez uczelnię (karta pobytowa, paszport, Karta Polaka)
 • dwie fotografie z wizerunkiem kandydata o wymiarze 35 mm x 45m, identyczne
  z fotografią umieszczoną w systemie IRK; fotografia musi spełniać wymogi szczegółowo opisane w ogłoszeniach rekrutacyjnych
 • zobowiązanie pisemne do odebrania złożonych prac plastycznych w wyznaczonym przez dziekanaty terminie (druk można pobrać w dziekanacie w dniu składania dokumentów)
 • potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej za pierwszą część egzaminów
 • osoby niepełnosprawne ubiegające się o dostosowanie sposobu przeprowadzenia egzaminu do ich niepełnosprawności, dodatkowo zobowiązane są złożyć stosowne orzeczenie o niepełnosprawności

UWAGA:

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W tym przypadku załącza się orzeczenie o niepełnosprawności z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku.

Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie © 2018

Korzystamy z technologii ciasteczek. Przeglądając naszą stronę zgadasz się na używanie ich. Polityka cookies.Rozumiem