Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

NIESTACJONARNE STUDIA I STOPNIA NA WYDZIALE SZTUKI MEDIÓW

Plik do pobrania:

NIESTACJONARNE STUDIA I STOPNIA NA WYDZIALE SZTUKI MEDIÓW  

NIESTACJONARNE STUDIA I STOPNIA NA WYDZIALE SZTUKI MEDIÓW


NIESTACJONARNE STUDIA I STOPNIA NA WYDZIALE SZTUKI MEDIÓW

 

Czas trwania studiów: 3 lata

Egzamin ma charakter konkursowy i składa się z dwóch etapów:

 • etap I – przegląd prac plastycznych kandydatów, w tym prac fotograficznych, za który można uzyskać max. 30 punktów. Teczka powinna zawierać ok. 20 prac i świadczyć o uzdolnieniach plastycznych kandydata. Do drugiego etapu egzaminu przystępują tylko ci kandydaci, których prace zostały ocenione na minimum 20 punktów.

 • etap II – autoprezentacja, za którą można uzyskać max. 60 punktów. Autoprezentacja dotyczy m.in. zainteresowań kandydata z zakresu wiedzy o kulturze i sztuce ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia związane z kierunkiem studiów oraz wiedzy dotyczącej aktualnych i ważnych wydarzeń kulturalnych w kraju i na świecie.

Kandydaci, którzy pozytywnie zaliczyli jeden z dwóch pierwszych etapów egzaminów na studia stacjonarne I stopnia na kierunek Sztuka Mediów prowadzony przez ASP w Warszawie (I-teczka, II-przygotowanie materiałów do autoprezentacji), są zwolnieni z tej części egzaminu na niestacjonarne studia pierwszego stopnia kierunek Sztuka Mediów
i rozpoczynają egzamin od następnego etapu. Liczba punktów uzyskana z przeglądu prac plastycznych na egzaminie na studia stacjonarne zachowuje ważność w pierwszym etapie egzaminu na studia niestacjonarne.

Na studia może być przyjęta osoba, która uzyskała minimalną liczbę punktów określoną przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

Po rekrutacji tworzona jest lista rankingowa wg sumy punktów otrzymanych przez kandydatów w dwóch etapach rekrutacji. W razie tej samej liczby uzyskanych punktów przez kandydatów biorących udział w rekrutacji, o lokacie na liście rankingowej będzie decydowała liczba punktów otrzymanych za autoprezentację – II etap egzaminów. Jeśli w dalszym ciągu liczba punktów dla więcej niż jednej osoby będzie taka sama, uzyskują one tę samą lokatę,
a osoba następna otrzyma lokatę z pominięciem kolejnych numerów zgodnych z liczbą osób, którym przyznano lokaty ex aequo.

Kandydat, który nie przystąpił do któregokolwiek etapu egzaminu zostaje wykluczony z postępowania egzaminacyjnego oraz nie jest mu przyznawana lokata na liście rankingowej.


DOKUMENTY

 

Kandydat na stacjonarne studia I stopnia na kierunek Sztuka Mediów zobowiązany jest złożyć w dziekanacie Wydziału Sztuki Mediów lub do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej następujące dokumenty:

W formie elektronicznej:

 • formularz zgłoszeniowy – należy go wypełnić poprzez system IRK
 • cyfrową kolorową fotografię z wizerunkiem kandydata o proporcjach 20 mm x 25 mm (np. 236×295 pikseli w rozdzielczości co najmniej 300 dpi), którą należy wstawić
  w systemie IRK.; fotografia musi spełniać wymogi szczegółowo opisane w ogłoszeniach rekrutacyjnych

W formie papierowej:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy z fotografią z wizerunkiem kandydata, wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK
 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości (lub dokument równoważny)
 • czytelne ksero dowodu osobistego, w przypadku cudzoziemców ksero innego dokumentu tożsamości poświadczone przez uczelnię (karta pobytowa, paszport, Karta Polaka)
 • dwie fotografie z wizerunkiem kandydata o wymiarze 35 mm x 45m, identyczne
  z fotografią umieszczoną w systemie IRK; fotografia musi spełniać wymogi szczegółowo opisane w ogłoszeniach rekrutacyjnych
 • zobowiązanie pisemne do odebrania złożonych prac plastycznych w wyznaczonym przez dziekanaty terminie (druk można pobrać w dziekanacie w dniu składania dokumentów)
 • potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej za pierwszą część egzaminów
 • osoby niepełnosprawne ubiegające się o dostosowanie sposobu przeprowadzenia egzaminu do ich niepełnosprawności, dodatkowo zobowiązane są złożyć stosowne orzeczenie o niepełnosprawności

UWAGA:

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W tym przypadku załącza się orzeczenie o niepełnosprawności z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku.

Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.