Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

REGULAMIN – ROZDZIAŁ X

REGULAMIN – ROZDZIAŁ X

ZASADY  REKRUTACJI  NA KIERUNEK WZORNICTWO


Komisja Rekrutacyjna Wydziału Wzornictwa przeprowadza rekrutację na stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku Wzornictwo ze specjalnością projektowanie produktu i komunikacji wizualnej lub projektowanie ubioru, oraz na stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku Wzornictwo ze specjalnością projektowanie produktu i komunikacji wizualnej.

 


 • Studia pierwszego stopnia

 Kandydaci na studia pierwszego stopnia kierunek Wzornictwo w chwili składania teczki z dokumentami i pracami wybierają jedną specjalność spośród dwóch: projektowanie produktu i komunikacji wizualnej lub projektowanie ubioru. Dokumenty osobowe kandydata powinny być złożone w białej, kartonowej i wyraźnie podpisanej imieniem i nazwiskiem teczce (biurowej) mieszczącej format A4. Fotografie kandydata należy podpisać na odwrocie imieniem i nazwiskiem. W przypadku składania dokumentów na dwie specjalności, należy złożyć dwa komplety dokumentów oraz dwie teczki z pracami i wnieść opłatę za każde zgłoszenie osobno.

Specjalność: projektowanie produktu i komunikacji wizualnej

Postępowanie rekrutacyjne na studia pierwszego stopnia specjalność projektowanie produktu i komunikacji wizualnej składa się z następujących etapów:

I etap – złożenie teczki z samodzielnie wykonanymi przez kandydata pracami plastycznymi i projektowymi. Teczka powinna zawierać:

 • prace plastyczne – nie mniej niż 10 i nie więcej niż 15 prac: (nie mniej niż 4 rysunki studium modela w formacie 100 cm x 70 cm, nie mniej niż 4 prace malarskie w dowolnej technice i formacie nie mniejszym niż 29,7 cm x 21 cm i nie większym niż 100 cm x 70 cm;
 • obowiązkowy temat projektowy – według zasad określonych w osobnym dokumencie, publikowanym przez Wydział Wzornictwa na 6 (sześć) tygodni przed ostatecznym terminem składania teczek
 • opcjonalnie można złożyć do 3 plansz w formacie 100 cm x 70 cm z dokumentacją prac projektowych, fotografiami, szkicami, itp. pokazującymi dotychczasowy dorobek kandydata.
 1. Dokumentacja wszystkich prac składanych w teczce musi znaleźć się na płycie CD. Płyta powinna zawierać katalog zatytułowany: Nazwisko i Imię kandydata. W katalogu należy umieścić listę prac i oświadczenie, że kandydat jest ich autorem (w formacie .doc, .txt lub .rtf) oraz reprodukcje prac w formacie .jpg, wymiar dłuższego boku 1000 pikseli. Zdjęcia prac należy uporządkować w sposób umożliwiający ich przeglądanie, tj. z zachowaniem właściwego obrazu (pion, poziom). Wszyscy kandydaci muszą odebrać teczkę po zakończeniu przeglądu.

II etap – egzamin praktyczny:

– rysunek, malarstwo – czas  4  godziny – studium modela,  martwej natury lub praca z wyobraźni. Tradycyjne narzędzia: węgiel, ołówek, kredka, farby plakatowe, tempery itp. Egzamin dostarcza informacji o umiejętności obserwowania, komponowania na płaszczyźnie, wrażliwości na kolor, światło, fakturę i przestrzeń  malarską;

– rzeźba – czas  4 godziny –  interpretacja przestrzenna tematu (tekst, myśl, stan,  zdarzenie). Kandydaci pracują w dostarczonym materiale. Nie ocenia się warsztatu rzeźbiarskiego ale zdolność do odczuwania: pionu i poziomu, bryły i płaszczyzny, kontrastu wielkości i kształtu, skali w odniesieniu do wielkości znanych obserwatorowi, ekspresji formy, czasoprzestrzenności;

– rysunek produktu przemysłowego – czas 2 godziny. Ocenia się zainteresowanie wzornictwem i techniką;

– test z wyobraźni przestrzennej – czas 2 godziny. Ocenia się rozumienie rzutów i aksonometrii;

– projektowanie – czas 4 godziny. Polega na odpowiedzi na postawiony problem projektowy. Rozwiązanie zadania przybiera najczęściej formę makiety wykonanej z dostarczonych materiałów. Egzamin sprawdza umiejętność dostrzegania, analizowania i rozwiązywania problemów, rozumienie tworzywa i jego naturalnych cech, umiejętności wizualizacji problemów, sprawność manualną i umiejętność gospodarowania  czasem.

III etap – autoprezentacja: sprawdza predyspozycje kandydata do wykonywania zawodu projektanta: inteligencję ogólną, ciekawość poznawczą, motywacje, umiejętności poprawnego rozumowania oraz wyrażania swoich myśli, zainteresowanie problemami kultury, sztuki i cywilizacji.

 Specjalność: projektowanie ubioru:

 Postępowanie rekrutacyjne na studia pierwszego stopnia specjalność projektowanie ubioru składa się z następujących etapów:

I etap – złożenie teczki z samodzielnie wykonanymi przez kandydata pracami plastycznymi i projektowymi. Teczka powinna zawierać:

 • Prace plastyczne – nie mniej niż 10 i nie więcej niż 15prac: (nie mniej niż 4 rysunki studium modela w formacie 100 cm x 70 cm, nie mniej niż 4 prace malarskie w dowolnej technice i formacie nie mniejszym niż 29,7 cm x 21 cm i nie większym niż 100 cm x 70 cm)
 • obowiązkowy temat projektowy – według zasad określonych w osobnym dokumencie, publikowanym przez Wydział Wzornictwa na 6 (sześć) tygodni przed ostatecznym terminem składania teczek
 • opcjonalnie można złożyć do 3 (trzech) plansz w formacie 100 cm x 70 cm z dokumentacją prac projektowych, fotografiami, szkicami itp. pokazującymi dotychczasowy dorobek kandydata.
 • Dokumentacja wszystkich prac składanych w teczce musi znaleźć się na płycie CD. Płyta powinna zawierać katalog zatytułowany: Nazwisko i Imię kandydata. W katalogu należy umieścić listę prac i oświadczenie, że kandydat jest ich autorem (w formacie .doc, .txt lub .rtf) oraz reprodukcje prac w formacie .jpg, wymiar dłuższego boku 1000 pikseli. Wszyscy kandydaci muszą odebrać teczkę po zakończeniu przeglądu.

II etap – egzamin praktyczny:

– rysunek – czas  4 godziny – studium modela,  martwej natury lub praca z wyobraźni. Tradycyjne narzędzia: ołówek, grafit, kredki, markery. Egzamin dostarcza informacji o umiejętności obserwowania, komponowania na płaszczyźnie, wrażliwości na przestrzeń, światło i fakturę;

– rzeźba – czas  4 godziny –  interpretacja przestrzenna tematu (tekst, myśl, stan, zdarzenie). Kandydaci pracują w dostarczonym materiale. Nie ocenia się warsztatu rzeźbiarskiego, ale zdolność do odczuwania: pionu i poziomu, bryły i płaszczyzny, kontrastu, wielkości i kształtu, ekspresji formy i warstwy znaczeniowej;

– projektowanie – czas 4 godziny. Polega na odpowiedzi na postawiony problem projektowy. Rozwiązanie zadania przybiera najczęściej formę rysunków lub makiety wykonanej z dostarczonych materiałów. Egzamin sprawdza: umiejętności dostrzegania, analizowania i rozwiązywania problemów, rozumienie tworzywa i jego naturalnych cech, umiejętności przekazu treści w formie graficznej, sprawność manualną i umiejętność gospodarowania  czasem.

III etap – autoprezentacja: sprawdza predyspozycje kandydata do wykonywania zawodu projektanta: inteligencję ogólną, ciekawość poznawczą, motywacje, umiejętności poprawnego rozumowania oraz wyrażania swoich myśli, zainteresowanie problemami kultury, sztuki i cywilizacji.

Warunkiem przyjęcia na specjalność projektowanie ubioru jest znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2. Dokumenty potwierdzające znajomość języka na poziomie B2 to między innymi:

– certyfikat FCE lub inny certyfikat potwierdzający znajomość języka na wymaganym poziomie,
lub
– matura z języka angielskiego zdana na poziomie rozszerzonym w części ustnej lub pisemnej.

Przyjęcie na studia uzależnione jest od liczby uzyskanych punktów w postępowaniu rekrutacyjnym (lista rankingowa). Listy rekrutacyjne są sporządzane dla obu specjalności.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego podawane są do publicznej wiadomości.


 • Studia drugiego stopnia

Specjalność: projektowanie produktu i komunikacji wizualnej

O przyjęcie na stacjonarne studia drugiego stopnia na Wydziale Wzornictwa mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego lub drugiego stopnia:

– kierunku wzornictwa (specjalizacje m.in. projektowanie produktu, komunikacja wizualna);

– kierunków zawierających kształcenie plastyczne i projektowe (m.in. architektura);

– innych kierunków,

którzy pomyślnie przeszli postępowanie kwalifikacyjne na I rok studiów magisterskich, oceniające dorobek artystyczny i predyspozycje kandydatów.

Postępowanie rekrutacyjne polega na:

 • złożeniu przez kandydata podania o przyjęcie na studia wraz z życiorysem zawodowym i dorobkiem (portfolio), opracowaniem obowiązkowego tematu projektowego o którym mowa w ustępie 3 tiret 4, dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub magisterskich, indeksem lub suplementem do dyplomu oraz ewentualnymi innymi dokumentami potwierdzającymi zdobycie innych kwalifikacji, po którym następuje dopuszczenie lub niedopuszczenie kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego;
 • autoprezentacji dotyczącej portfolio, wykształcenia, ewentualnej pracy zawodowej, motywacji, zainteresowań.

Kandydaci na studia drugiego stopnia, poza dokumentacją wskazaną w rozdziale III pkt. II, zobowiązani są złożyć w Dziekanacie:

– indeks/suplement,
– życiorys zawodowo – akademicki (C.V.),

– portfolio,

-opracowanie  obowiązkowego tematu projektowego – według zasad określonych w osobnym dokumencie, publikowanym przez Wydział Wzornictwa nie później niż dwa miesiące przed ostatecznym terminem składania dokumentów,
– posiadane certyfikaty językowe.

Komisja na podstawie dostarczonego portfolio i dokumentów dopuszcza kandydatów do autoprezentacji. Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać za portfolio wynosi 60. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ustala minimum punktowe dopuszczające do autoprezentacji.

Autoprezentacja odbędzie się w wyznaczonym przez Wydział terminie. Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać za autoprezentację wynosi 40.

W postępowaniu kwalifikacyjnym można uzyskać maksymalnie 100 punktów. O przyjęciu na studia magisterskie decyduje liczba zdobytych punktów, jednak nie mniej niż 60 pkt. Lista rankingowa sporządzana jest na podstawie sumy punktów uzyskanych przez kandydata w ocenie portfolio i autoprezentacji.


Do Regulaminu dołącza się:


Dowiedz się więcej…

przeczytaj cały, szczegółowy Regulamin – pobierz