Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

REGULAMIN – ROZDZIAŁ XI

REGULAMIN – ROZDZIAŁ XI

ZASADY REKRUTACJI NA KIERUNEK SZTUKA MEDIÓW


Komisja Rekrutacyjna Wydziału Sztuki Mediów przeprowadza rekrutację na kierunek Sztuka Mediów prowadzony w formie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego oraz drugiego stopnia.


 • Stacjonarne studia pierwszego stopnia

Kandydat zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa w rozdziale I pkt. II niniejszego regulaminu oraz teczki z pracami plastycznymi.

Teczka z pracami musi zawierać:

 • prace malarskie – 5-7 sztuk w formacie 50×70 cm lub 100×70 cm,
 • prace rysunkowe – 5-7 sztuk w formacie 50 x 70 cm lub 100×70 cm,
 • prace fotograficzne (dorobek własny) – 10-15 sztuk w formacie 20×30 cm lub 30×40 cm,
 • prace fotograficzne na zadany temat, ustalony i podany do publicznej wiadomości 6 (sześć) tygodni przed rozpoczęciem rekrutacji – 5 sztuk w formacie 20x30cm,
 • teczka może zawierać ewentualnie wybór innych realizacji artystycznych zapisanych na nośniku cd albo dvd świadczące o wrażliwości plastycznej kandydata.

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z trzech etapów:

 • I etap – przegląd prac praktycznych kandydatów złożonych w teczkach; etap przechodzi grupa 64 kandydatów z najwyższą punktacją – (maksymalnie można uzyskać 30 pkt) z zastrzeżeniem Rozdziału 1 pkt IV.1.2).
 • II etap – Przygotowanie materiałów do autoprezentacji (etapu III):

Dzień 1:

– przygotowanie prac z zakresu pracowni Przestrzeni Audiowizualnej (max. 10 pkt);

– przygotowanie prac z zakresu pracowni Przestrzeni Malarskiej (max. 10 pkt).
Założenia przygotowane i zorganizowane przez katedrę Sztuki Mediów.

Dzień 2 – realizacja ćwiczenia praktycznego z zakresu fotografii (max. 10 pkt). Założenia przygotowane i zorganizowane przez katedrę Fotografii i Realizacji Obrazu.

 • III etap – autoprezentacja połączona jest z prezentacją zrealizowanych w II etapie ćwiczeń. Autoprezentacja zakłada:
 • wprowadzające pytanie ogólne (max. 5 pkt),
 • omówienie przygotowanych podczas egzaminu prac praktycznych oraz złożonej teczki (max. 5 pkt),
 • pytanie dotyczące ogólnej orientacji w świecie kultury (max.5 pkt),

 • pytanie dodatkowe od jednego z członków Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (max. 5 pkt).

W postępowaniu rekrutacyjnym można uzyskać maksymalnie 80 punktów.

Na studia może być przyjęta osoba, która uzyskała pozytywny wynik w postępowaniu rekrutacyjnym, mieszcząca się w określonym limicie przyjęć.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego podawane są do publicznej wiadomości.


 • Stacjonarne studia drugiego stopnia

O przyjęcie na stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunek Sztuka Mediów mogą ubiegać się:

 • absolwenci studiów pierwszego stopnia ASP w Warszawie,
 • absolwenci innych uczelni, którzy uzyskali tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.

Kandydat zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym terminie teczki z pracami plastycznymi, dokumentów, o których mowa w rozdziale III pkt. II oraz indeksu.

Teczka z pracami ma zawierać 20 – 30 prac świadczących o aktywności twórczej kandydata.

 • prace malarskie – 5-7 sztuk w formacie 50×70 cm lub 100×70 cm,
 • prace rysunkowe – 5-7 sztuk w formacie 50×70 cm lub 100×70 cm,
 • prace fotograficzne (dorobek własny) – 10-15 sztuk w formacie 20×30 cm lub 30×40 cm,

Poza pracami rysunkowymi, malarskimi, fotograficznymi wymagane jest przedstawienie prac wykonanych w okresie studiów licencjackich w formie portfolio lub prezentacji multimedialnej nie dłuższej niż 5 minut (zapisanej na płycie cd).

Teczka może zawierać ewentualnie inne realizacje artystyczne zapisane na nośniku cd albo dvd świadczące o wrażliwości plastycznej kandydata.

Egzamin składa się z dwóch etapów:

 • I etap – przegląd prac praktycznych kandydatów złożonych w teczkach (max.30 pkt); do drugiego etapu egzaminu przystępują tylko ci kandydaci, których prace zostały ocenione na minimum 20 punktów,
 • II etap – autoprezentacja połączona z zadaniami praktycznymi dotycząca m.in. zainteresowań kandydata z zakresu wiedzy o kulturze i sztuce ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia związane z kierunkiem studiów oraz wiedzy dotyczącej ogólnej orientacji  w świecie kultury (max. 40 pkt):

Autoprezentacja zakłada ponadto:

 1. wprowadzające pytanie ogólne wraz z omówieniem prac złożonych w teczce (max.10 pkt),
 2. zadanie rysunkowe; praktyczna realizacja wraz z omówieniem (max. 10 pkt),
 3. pytanie dotyczące ogólnej orientacji w świecie kultury (max. 10 pkt),
 4. pytanie dodatkowe od jednego z członków komisji (max. 10 pkt).

W postępowaniu rekrutacyjnym można uzyskać maksymalnie 70 punktów. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może ustalić minimum punktowe kwalifikujące na I rok stacjonarnych studiów II stopnia.

Na studia może być przyjęta osoba, która uzyskała pozytywny wynik w postępowaniu rekrutacyjnym, mieszcząca się w określonym limicie przyjęć. Po rekrutacji tworzona jest lista rankingowa wg zsumowanych punktów otrzymanych przez kandydatów. W razie tej samej ilości uzyskanych punktów przez kandydatów biorących udział w rekrutacji, o lokacie na liście rankingowej będzie decydowała ilość punktów otrzymanych za autoprezentację – II etap egzaminów. Jeśli w dalszym ciągu ilość punktów dla więcej niż jednej osoby będzie taka sama, uzyskują one tę samą lokatę, a osoba następna otrzyma lokatę z pominięciem kolejnych numerów zgodnych z ilością osób, którym przyznano lokaty ex aequo.

Osoba, która nie przystąpiła do egzaminu zostaje wykluczona z postępowania egzaminacyjnego oraz nie jest jej przyznawana lokata na liście rankingowej.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego podawane są do publicznej wiadomości.


 • Niestacjonarne studia pierwszego stopnia

Egzaminy na studia niestacjonarne odbywają się w oddzielnym terminie niż egzaminy na studia stacjonarne.

Egzamin ma charakter konkursowy i składa się z II etapów:

 • etap I – przegląd prac plastycznych kandydatów, w tym prac fotograficznych, za który można uzyskać max. 30 punktów. Teczka powinna zawierać ok. 20 prac i świadczyć o uzdolnieniach plastycznych kandydata. Do drugiego etapu egzaminu przystępują tylko ci kandydaci, których prace zostały ocenione na minimum 20 punktów.
 • etap II – autoprezentacja, za którą można uzyskać max. 60 punktów. Autoprezentacja dotyczy m.in. zainteresowań kandydata z zakresu wiedzy o kulturze i sztuce ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia związane z kierunkiem studiów oraz wiedzy dotyczącej aktualnych i ważnych wydarzeń kulturalnych w kraju i na świecie.

Kandydaci, którzy pozytywnie zaliczyli jeden z dwóch pierwszych etapów (I-teczka, II-egzamin praktyczny) egzaminów na studia stacjonarne I stopnia na kierunek Sztuka Mediów prowadzony przez ASP w Warszawie, są zwolnieni z tej części egzaminu na niestacjonarne studia pierwszego stopnia kierunek Sztuka Mediów i rozpoczynają egzamin od następnego etapu. Liczba punktów uzyskana z przeglądu prac plastycznych na egzaminie na studia stacjonarne zachowuje ważność w pierwszym etapie egzaminu na studia niestacjonarne.

Na studia może być przyjęta osoba, która:

 • uzyskała pozytywny wynik w postępowaniu rekrutacyjnym minimalną liczbę punktów określoną przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną
 • zawarła z uczelnią umowę określającą warunki odbywania studiów
 • Po rekrutacji tworzona jest lista rankingowa wg sumy punktów otrzymanych przez kandydatów w dwóch etapach rekrutacji. W razie tej samej liczby uzyskanych punktów przez kandydatów biorących udział w rekrutacji, o lokacie na liście rankingowej będzie decydowała liczba punktów otrzymanych za autoprezentację – II etap egzaminów. Jeśli w dalszym ciągu liczba punktów dla więcej niż jednej osoby będzie taka sama, uzyskują one tę samą lokatę, a osoba następna otrzyma lokatę z pominięciem kolejnych numerów zgodnych z liczbą osób, którym przyznano lokaty ex aequo.

Osoba, która nie przystąpiła do któregokolwiek etapu egzaminu zostaje wykluczona z postępowania egzaminacyjnego oraz nie jest jej przyznawana lokata na liście rankingowej.

Dokumentacja postępowania rekrutacyjnego jest jawna w stosunku do osoby, której dotyczy.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego podawane są do publicznej wiadomości


 • Niestacjonarne studia drugiego stopnia

 O przyjęcie na niestacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku Sztuka Mediów może ubiegać się osoba, która uzyskała tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub magistra.

Egzamin ma charakter konkursowy i składa się z II etapów:

 • I etap – przegląd prac plastycznych kandydatów, w tym prac fotograficznych oraz dorobku artystycznego – 30 punktów. Do drugiego etapu egzaminów przystępują tylko ci kandydaci, których prace zostały ocenione na minimum 20 pkt.
 • II etap – autoprezentacji – 60 punktów.

W postępowaniu można uzyskać maksymalnie 90 punktów. O przyjęciu na studia decyduje ilość zdobytych punktów.

Na przegląd prac plastycznych kandydat przygotowuje około 20 prac świadczących o aktywności twórczej kandydata. Poza pracami rysunkowymi i malarskimi wymagane jest przedstawienie prac wykonanych w okresie studiów licencjackich w formie portfolio.

Autoprezentacja dotyczy m.in. zainteresowań kandydata z zakresu wiedzy o kulturze i sztuce ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia związane z kierunkiem studiów oraz wiedzy dotyczącej aktualnych i ważnych wydarzeń kulturalnych w kraju i na świecie.

Kandydat zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym terminie dokumentacji, o której mowa w rozdziale III pkt. II oraz indeksu. Dokumenty można składać w dziekanacie studiów niestacjonarnych, bądź u Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Na studia może być przyjęta osoba, która:

 • uzyskała pozytywny wynik w postępowaniu rekrutacyjnym minimalną liczbę punktów określoną przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną. O przyjęciu na studia decyduje zdobycie minimalnej liczby punktów określonej przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną. Po rekrutacji tworzona jest lista rankingowa wg sumy punktów otrzymanych przez kandydatów w dwóch etapach rekrutacji. W razie tej samej liczby uzyskanych punktów przez kandydatów biorących udział w rekrutacji, o lokacie na liście rankingowej będzie decydowała liczba punktów otrzymanych za autoprezentację – II etap egzaminów. Jeśli w dalszym ciągu liczba punktów dla więcej niż jednej osoby będzie taka sama, uzyskują one tę samą lokatę, a osoba następna otrzyma lokatę z pominięciem kolejnych numerów zgodnych z liczbą osób, którym przyznano lokaty ex aequo.

Osoba, która nie przystąpiła do egzaminu zostaje wykluczona z postępowania egzaminacyjnego oraz nie jest jej przyznawana lokata na liście rankingowej.

 • zawarła z uczelnią umowę określającą warunki odbywania studiów.

Dokumentacja postępowania rekrutacyjnego jest jawna w stosunku do osoby, której dotyczy.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego podawane są do publicznej wiadomości.

Przyjęcie na studia uzależnione jest od liczby uzyskanych punktów w postępowaniu rekrutacyjnym (lista rankingowa).


Do Regulaminu dołącza się:


Dowiedz się więcej…

przeczytaj cały, szczegółowy Regulamin – pobierz