Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

REGULAMIN – ROZDZIAŁ XII

REGULAMIN – ROZDZIAŁ XII

ZASADY  REKRUTACJI  NA KIERUNEK  SCENOGRAFIA


 Komisja Rekrutacyjna Wydziału Scenografii przeprowadza rekrutację na kierunek Scenografia ze specjalnością projektowanie scenograficzne, prowadzone w formie studiów stacjonarnych na poziomie pierwszego i drugiego stopnia.

 

 • Studia pierwszego stopnia

 Postępowanie rekrutacyjne na studia pierwszego stopnia składa się z następujących etapów:

 • I etap – teczka z pracami: rysunkowymi, malarskimi, ewentualnie: prace projektowe, prace fotograficzne (zdjęcia rzeźb, obiektów przestrzennych itp. zależnie od dotychczasowych zainteresowań i dokonań kandydata), maksymalny rozmiar prac 100 cm x 70 cm, (maksymalna ilość 25 sztuk);
 • II etap – egzamin z malarstwa (1 dzień) i rysunku (1 dzień) – studium martwej natury, studium postaci, kompozycja rysunkowa, projekt wydarzenia teatralnego (1 dzień) oraz projekt scenografii z uwzględnieniem kostiumu (1 dzień);
 • III etap – autoprezentacja, jako kontynuacja etapu II, w ramach której kandydaci bronią swych projektów w trakcie rozmowy, która jest także sprawdzianem z wiedzy o teatrze, filmie i kulturze współczesnej, a także daje odpowiedź dotyczącą osobowościowych predyspozycji kandydatów do uprawiania sztuki scenograficznej. Celem autoprezentacji jest poznanie zdolności intelektualnych kandydata, a także jego głębszych zainteresowań nie tylko w zakresie wybranej dziedziny plastyki, ale również innych rodzajach twórczości, takich jak literatura, muzyka, teatr czy film. Autoprezentacja powinna wykazać samodzielność kandydata w myśleniu o sprawach związanych z szeroko pojętą kulturą artystyczną.

Etap II i III oceniany jest łącznie, przy zastosowaniu skali: za etap II maksymalnie 105 pkt i za etap III maksymalnie 30 pkt.

 Przyjęcie na studia uzależnione jest od liczby uzyskanych punktów w postępowaniu rekrutacyjnym (lista rankingowa).

Wyniki postępowania rekrutacyjnego podawane są do publicznej wiadomości.


 • Studia drugiego stopnia

  O przyjęcie na stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunek Scenografia mogą ubiegać się:

 • absolwenci studiów pierwszego stopnia Wydziału Scenografii ASP w Warszawie, którzy uzyskali tytuł licencjata na kierunku scenografia;
 • absolwenci z innych uczelni, którzy uzyskali tytuł licencjata, inżyniera lub magistra na kierunkach pokrewnych (architektura, architektura wnętrz, wzornictwo)

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata na studia na podstawie:

 • dyplomu studiów świadczącego o uzyskaniu co najmniej tytułu licencjata,
 • dokumentacji dorobku artystycznego kandydata,
 • trzyetapowego egzaminu:
 1. I etap – ocena dorobku artystycznego kandydata, przy której Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna stosuje skalę punktową od 0 do 10, do etapu II i III przechodzą kandydaci, którzy uzyskali minimum 6 punktów za I etap;
 2. II etap – egzamin praktyczny, przy ocenie którego Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna stosuje skalę punktową od 0 do 60 punktów, egzamin praktyczny składa się z dwóch zadań projektowych, nieprzystąpienie do któregokolwiek z tych zadań skutkuje wykluczeniem kandydata z postępowania rekrutacyjnego;
 3. III etap – autoprezentacja kandydata połączona z prezentacją jego prac, przy ocenie których Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna stosuje skalę punktową od 0 do 30 punktów.

Etap III egzaminu jest kontynuacją etapu II i biorą w nim udział kandydaci, którzy uzyskali minimum punktowe w I etapie egzaminu, zgodnie z ust. 2 pkt.3) ppkt. a)  oraz przystąpili do II etapu egzaminu.

Na prezentację własnego dorobku kandydat przygotowuje około 20 prac świadczących o aktywności twórczej kandydata. Poza pracami rysunkowymi i malarskimi wymagane jest przedstawienie prac wykonanych w okresie studiów licencjackich w formie portfolio.

Egzamin praktyczny /kierunkowy/ trwa dwa dni – 12 godzin. Tematy ustalane są przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną – ich celem jest możliwość oceny m.in. wrażliwości plastycznej kandydata, wyobraźni – ze szczególnym uwzględnieniem wyobraźni przestrzennej oraz predyspozycji projektowych.

Autoprezentacja kandydata dotyczy obrony prac projektowych wykonanych w II etapie oraz zainteresowań kandydata z zakresu wiedzy o kulturze i sztuce, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia związane z kierunkiem studiów oraz wiedzy dotyczącej aktualnych i ważnych wydarzeń kulturalnych w kraju i na świecie.

Podstawą do ustalenia miejsca na liście rekrutacyjnej kandydata, który brał udział w trzyetapowym egzaminie stanowi suma punktów za II

i III etap postępowania kwalifikacyjnego tj. egzamin praktyczny i autoprezentację połączoną z prezentacją prac.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego podawane są do publicznej wiadomości.


Do Regulaminu dołącza się:


Dowiedz się więcej…

przeczytaj cały, szczegółowy Regulamin – pobierz