Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

ROZDZIAŁ XIII

ROZDZIAŁ XIII

ZASADY REKRUTACJI NA KIERUNEK HISTORIA SZTUKI


Komisja Rekrutacyjna Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną przeprowadza rekrutację na kierunek Historia Sztuki ze specjalnością kultura miejsca, prowadzony w formie stacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia.


 • Studia I stopnia

 Kandydat na kierunek Historia Sztuki zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa w rozdziale I pkt. II niniejszego Regulaminu oraz portfolio.

Postępowanie rekrutacyjne na studia pierwszego stopnia składa się z następujących etapów:

 • I etap – złożenie portfolio i dokumentów
 • II etap – autoprezentacja

Kandydat jest zobowiązany do złożenia portfolio w postaci dwóch autorskich fotoreportaży (1 fotoreportaż: 5 – 7 zdjęć) lub jednego filmu video (maksymalna długość: 2 min.).

Prace oraz dokumenty należy złożyć w podpisanych imieniem i nazwiskiem teczkach oraz dołączyć wersję elektroniczną prac na płycie CD (również podpisanej imieniem i nazwiskiem). Prace video nagrane na płycie CD/DVD podpisanej imieniem i nazwiskiem wraz z dokumentami należy złożyć w teczce (również podpisanej imieniem i nazwiskiem).

Sposób prezentacji fotoreportaży jest dowolny, wielkość pojedynczych odbitek/wydruków zdjęć nie może przekroczyć 25×25 cm. Dopuszczalne formaty plików video: avi, mp4, mov, flv.

Istotą zadania wymienionego w ust 3. jest stworzenie wizualnej narracji, opowiedzenie historii o „swoim miejscu” poprzez sekwencję fotografii lub krótki film. Realizując to zadanie należy pamiętać, że „miejsce” to pojęcie bardzo szerokie, może być ujęte metaforycznie czy wręcz abstrakcyjnie, może być przedstawieniem problemu społecznego czy lokalnego.

Zadanie ma na celu wykorzystanie sprzętu, np.: aparatu fotograficznego, kamery, smartphone jako narzędzi obserwacji lub analizy społecznej przestrzeni prywatnej, wspólnej, historycznej itp.

Ocenie portfolio będzie podlegała samodzielność myślenia, umiejętność widzenia w otaczającym środowisku zjawisk nieoczywistych/niedostrzeganych, zdolność do syntezy oraz adekwatność zastosowanych środków plastycznych do przedstawionej treści. Przy ocenie portfolio Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna stosuje skalę punktową od 0 do 10. Do autoprezentacji przystępują tylko ci kandydaci, których prace zostały ocenione na minimum 6 punktów.

Autoprezentacja składa się z trzech części:

 • Prezentacja portfolio – kandydaci prezentują swoje prace przed Komisją, uzasadniają wybór tematu/tematów, jak również omawiają zastosowane w nich środki wyrazu (max. 5 min.).
 • Wypowiedź na temat dwóch wylosowanych zagadnień z zakresu sztuki dawnej
  i nowszej, w tym sztuki współczesnej (zakres zagadnień przygotowany przez WZKW) – dotyczy tylko osób, które nie zdawały historii sztuki na maturze. Osoby, które zdawały maturę z historii sztuki, dostają punkty wg przelicznika: wynik w procentach dzielony przez 10, a następnie mnożony przez 0,8
  (w przypadku matury podstawowej) lub przez 1 (w przypadku matury rozszerzonej).
 • Wypowiedź na temat dwóch wylosowanych zagadnień z zakresu szeroko pojętej kultury (zakres zagadnień przygotowany przez WZKW).

Autoprezentacja oceniana jest w skali od 0 – 30 punktów. Każda z jej części oceniana jest w skali od 0 do 10 punktów. Otrzymanie 0 punktów z jakiejkolwiek części autoprezentacji jest równoważne z niezdaniem egzaminu.

Z przebiegu postępowania rekrutacyjnego przygotowywana jest lista rankingowa uwzględniająca wszystkich kandydatów wg uzyskanych punktów z obu etapów. Przyjęcie na studia uzależnione jest od liczby uzyskanych punktów. W procesie rekrutacji kandydat może uzyskać za oba etapy maksymalnie 40 punktów.


 • Studia drugiego stopnia

  O przyjęcie na stacjonarne studia drugiego stopnia na Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną mogą ubiegać się:

 • absolwenci studiów pierwszego stopnia prowadzonych przez Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną ASP w Warszawie;
 • wszyscy absolwenci dowolnych kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

Komisja podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata na studia na podstawie dwuetapowego postępowania kwalifikacyjnego:

 • I etap – złożenie prezentacji opisanej w ust. 4 i 5 oraz dokumentów wymienionych w rozdziale III
 • II etap – rozmowa kwalifikacyjna połączona z prezentacją przez kandydata złożonego materiału wizualnego.

Do II etapu postępowania kwalifikacyjnego przystępują wszyscy kandydaci, którzy złożyli wymagane dokumenty oraz poprawnie przygotowaną prezentację.

Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy zagadnień związanych z zainteresowaniami badawczymi kandydata lub planowaną przez kandydata pracą magisterską. Kandydat przygotowuje prezentację wybranego przez siebie zagadnienia, dotyczącego zainteresowań lub projektu pracy magisterskiej wraz z literaturą dotyczącą przedmiotu jego zainteresowań, który jest podstawą dla przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Oceniana jest oryginalność ujęcia tematu, umiejętność posługiwania się fachową terminologią, znajomość podstawowej literatury (w zakresie wskazanego kierunku zainteresowań lub wybranego tematu).

Wymagania techniczne dotyczące materiału wizualnego prezentowanego podczas rozmowy kwalifikacyjnej (do wyboru):

 • wydruki lub materiały w wersji cyfrowej na płycie CD/DVD lub pendrive uporządkowane według kolejności prezentacji:   rozdzielczość min. 72 dpi, formaty jpg, png, max długość materiału filmowego 2 min., w formacie *.mov, albo *.avi – kodowanie H264, *.MPEG-4, *.WMV;
 • prezentacja multimedialna w formacie *.ppt.

Materiały wymienione w ust. 4. powinny być złożone wraz z dokumentami w dziekanacie na płycie CD, DVD lub na pendrive.

Punktacja rozmowy kwalifikacyjnej – kryteria oceny:

 • posługiwanie się fachową terminologią i znajomość najważniejszych metod badawczych w zakresie historii sztuki: 0-10 pkt;
 • przygotowanie prezentacji wraz z oceną jej treści i formy: 0-10 pkt;
 • rozmowa na temat projektu badawczego lub planowanej pracy magisterskiej kandydata 0-15 pkt.

Z przebiegu postępowania rekrutacyjnego przygotowywana jest lista rankingowa uwzględniająca wszystkich kandydatów wg uzyskanych punktów z II etapu. Przyjęcie na studia uzależnione jest od liczby uzyskanych punktów. W procesie rekrutacji kandydat może uzyskać za oba etapy maksymalnie 35 punktów.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego podawane są do publicznej wiadomości.


 Do Regulaminu dołącza się:


Dowiedz się więcej…

przeczytaj cały, szczegółowy Regulamin – pobierz