REGULAMIN – ROZDZIAŁ XV

ZASADY  I  KRYTERIA  PRZYJĘĆ NA  STUDIA  DLA CUDZOZIEMCÓW


 1. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na wszystkie kierunki i formy studiów prowadzonych w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na warunkach określonych w niniejszym załączniku.
 1. Wszyscy cudzoziemcy kandydaci, niezależnie od kierunku studiów i formy studiów, przystępują do egzaminów wstępnych na tych samych warunkach, co obywatele polscy, określonych w poszczególnych rozdziałach niniejszego Regulaminu,
 1. Cudzoziemcy mogą być przyjęci na studia w ASP w Warszawie, jeżeli:
 • posiadają wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • wykazują się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku,
 • posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres studiów w Polsce, albo posiadają Europejską  Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpili do ubezpieczenia  w N.F.Z,
 • przeszli pomyślnie postępowanie rekrutacyjne,
 • a w przypadku studiów prowadzonych w języku polskim mogą być przyjęci, jeżeli:
  1. ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, zwanego dalej „ministrem”, lub
  2. posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub
  3. uzyskają potwierdzenie uczelni przyjmującej, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.
 1. Kandydaci – cudzoziemcy na studia I stopnia oraz jednolite studia magisterskie zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:
 • oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości uzyskanego w Polsce lubzalegalizowanego lub opatrzonego apostille świadectwa lub innego dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo, uznanego za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą, albo uznanym, na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości lub za uprawniający do podjęcia takich studiów w Rzeczypospolitej Polskiej; Dokumenty wystawione za granicą winny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego i potwierdzone przez Konsulat  lub Ambasadę RP na terytorium kraju jego wydania,
 • wypełniony formularz zgłoszeniowy z fotografią z wizerunkiem kandydata, wygenerowany i wydrukowany w systemie IRK,
 • czytelne ksero paszportu lub innego dokumentu tożsamości, poświadczone przez Uczelnię (np. karta pobytowa, Karta Polaka)
 • dwie fotografie z wizerunkiem kandydata o wymiarach 35 mm x 45  mm, identyczne z fotografią umieszczoną w systemie IRK, fotografie muszą spełniać wymogi szczegółowo opisane w rozdziale IV pkt IV ust. 3
 • potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej za I część egzaminów,
 • zobowiązanie pisemne do odebrania złożonych prac plastycznych w wyznaczonym przez dziekanaty terminie (druk można pobrać w dziekanacie w dniu składania dokumentów);
 • oświadczenie cudzoziemca, że nie posiada obywatelstwa polskiego
 • ponadto kandydat musi :

– wypełnić w systemie IRK formularz zgłoszeniowy

– załączyć (wstawić) w systemie IRK elektroniczną kolorową fotografię z własnym wizerunkiem o proporcjach 20 mm x 25 mm (236 x 295 pikseli w rozdzielczości co najmniej 300 dpi); zdjęcie musi spełniać wymogi szczegółowo opisane w rozdziale IV pkt. IV ust. 2

 1. Kandydaci – cudzoziemcy na studia II stopnia zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:
 • oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I stopnia uzyskanego w Polsce lub zalegalizowanego lub opatrzonego apostille dyplomu lub innego dokumentu ukończenia uczelni za granicą uprawniającego do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznanego za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba że kandydaci zostali zwolnieni na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo uznanego, na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub za uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej. Dokumenty wystawione za granicą winny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego i potwierdzone przez Konsulat lub Ambasadę RP na terytorium kraju jego wydania,
 • wypełniony formularz zgłoszeniowy z fotografią, wygenerowany i wydrukowany w systemie IRK,
 • czytelne ksero paszportu lub innego dokumentu tożsamości, poświadczone przez Uczelnię (np. karta pobytowa, Karta Polaka)
 • dwie fotografie z wizerunkiem kandydata o wymiarach 35 mm x 45  mm, identyczne z fotografią umieszczoną w systemie IRK, fotografie muszą spełniać wymogi szczegółowo opisane w rozdziale IV pkt IV ust. 3
 • potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej,
 • zobowiązanie pisemne do odebrania złożonych prac plastycznych w wyznaczonym przez Dziekanaty terminie (druk można pobrać w dziekanacie w dniu składania dokumentów);
 • oświadczenie cudzoziemca, że nie posiada obywatelstwa polskiego
 • ponadto kandydat musi:

– wypełniony formularz zgłoszeniowy z fotografią, wygenerowany i wydrukowany w systemie IRK

– załączyć (wstawić) w systemie IRK elektroniczną kolorową fotografię z własnym wizerunkiem o proporcjach 20 mm x 25 mm (236 x 295 pikseli w rozdzielczości co najmniej 300 dpi); zdjęcie musi spełniać wymogi szczegółowo opisane w rozdziale IV pkt. IV ust. 2.

 

 1. Cudzoziemcy mogą odbywać studia w ASP w Warszawie w formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych.
 1. W przypadku obu form studiów cudzoziemiec zobowiązany jest zawrzeć umowę cywilnoprawną z ASP w Warszawie o świadczeniu usług edukacyjnych.
 1. Dla cudzoziemców nieuprawnionych do studiowania na zasadach obowiązujących obywateli polskich Rektor ASP w Warszawie ustala opłaty za studia odrębnym Zarządzeniem na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów, z dnia 12.10.2006 r. (Dz. U. Nr 190, poz. 1406 z późn. zm.).
 1. W pozostałym zakresie, nieuregulowanym w niniejszym rozdziale, do cudzoziemców zastosowanie mają zasady przyjęć na studia ustalone w niniejszym Regulaminie, oraz przepisy Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów, z dnia 12.10.2006 r. (Dz. U. Nr 190, poz. 1406 z późn. zm.).

Do Regulaminu dołącza się:


Dowiedz się więcej…

przeczytaj cały, szczegółowy Regulamin – pobierz

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie © 2018

Korzystamy z technologii ciasteczek. Przeglądając naszą stronę zgadasz się na używanie ich. Polityka cookies.Rozumiem