Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

REGULAMIN – ROZDZIAŁ II

REGULAMIN – ROZDZIAŁ II 

ZASADY PRZYJĘĆ NA NIESTACJONARNE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA


 Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie prowadzi niestacjonarne studia pierwszego stopnia na Wydziale Grafiki, Wydziale Architektury Wnętrz i Wydziale Sztuki Mediów.


 I. WYMAGANIA OGÓLNE

Do odbywania niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia może być dopuszczona osoba, która jednocześnie:

 • posiada świadectwo dojrzałości
 • wykazuje odpowiednie zdolności artystyczne
 • uzyskała pozytywny wynik na egzaminie wstępnym, zajęła odpowiednią pozycję na liście klasyfikacyjnej (wg ilości punktów uzyskanych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego)
 • zawarła z uczelnią umową określającą warunki odbywania studiów.

II. DOKUMENTACJA

Kandydat na niestacjonarne studia I stopnia zobowiązany jest złożyć w dziekanacie wybranego wydziału następujące dokumenty:

 1. W formie elektronicznej:
  • formularz zgłoszeniowy – należy go wypełnić poprzez system IRK;
  • cyfrową kolorową fotografię z wizerunkiem kandydata o proporcjach 20 mm x 25 mm (np. 236×295 pikseli w rozdzielczości co najmniej 300 dpi), którą należy dołączyć w systemie IRK; zdjęcie musi spełniać wymogi szczegółowo opisane w rozdziale IV pkt IV ust. 2.
 1. W formie papierowej:
  • wypełniony formularz zgłoszeniowy z fotografią z wizerunkiem kandydata, wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK;
  • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości (lub dokument równoważny);
  • czytelne ksero dowodu osobistego, w przypadku cudzoziemców ksero innego dokumentu tożsamości poświadczone przez uczelnię (karta pobytowa, paszport, Karta Polaka)
  • dwie fotografie z wizerunkiem kandydata o wymiarze 35 mm x 45mm, identyczne z fotografią umieszczoną w systemie IRK; fotografia musi spełniać wymogi szczegółowo opisane w rozdziale IV pkt IV ust. 3.

– w przypadku fotografii w ciemnych okularach załącza się orzeczenie o niepełnosprawności z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku

– w przypadku fotografii w nakryciu głowy załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej

 • zobowiązanie pisemne do odebrania złożonych prac plastycznych w wyznaczonym przez dziekanaty terminie (druk można pobrać w dziekanacie w dniu składania dokumentów)
 • potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej za pierwszą część egzaminów
 • osoby niepełnosprawne ubiegające się o dostosowanie sposobu przeprowadzenia egzaminu do ich niepełnosprawności, dodatkowo zobowiązane są złożyć stosowne orzeczenie o niepełnosprawności

III. EGZAMINY WSTĘPNE

 1. Egzamin ma charakter konkursowy i składa się z II etapów (dotyczy Wydziału Architektury Wnętrz, Wydziału Grafiki i Wydziału Sztuki Mediów).
 2. Egzaminy na studia niestacjonarne odbywają się w oddzielnym terminie, po zakończeniu egzaminów praktycznych na studia stacjonarne.
 3. Terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, na poszczególnych kierunkach studiów podane są w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 4. Szczegółowe terminy poszczególnych etapów egzaminu określane są przez Dziekanów poszczególnych Wydziałów, z zastrzeżeniem ust. 3.
 5. Szczegółowe zasady rekrutacji na studia niestacjonarne pierwszego stopnia, prowadzone przez ASP w Warszawie, określają stosowne rozdziały niniejszego Regulaminu.

Do Regulaminu dołącza się:


Dowiedz się więcej…

przejdź do rozdziału III – Zasady przyjęć na studia drugiego stopnia

lub

przeczytaj cały, szczegółowy Regulamin – pobierz