Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

REGULAMIN – ROZDZIAŁ III

REGULAMIN – ROZDZIAŁ III 

ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA


I. WPROWADZENIE

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie przeprowadza rekrutację na studia drugiego stopnia na następujących Wydziałach:

 1. W systemie studiów stacjonarnych na Wydziałach:
 • Rzeźby
 • Architektury Wnętrz,
 • Wzornictwa, specjalność: projektowanie produktu i komunikacji wizualnej,
 • Sztuki Mediów,
 • Scenografii,
 • Zarządzania Kulturą Wizualną.
 1. W systemie studiów niestacjonarnych na wydziałach:
 • Architektury Wnętrz,
 • Grafiki,
 • Sztuki Mediów.
 1. Do odbywania studiów drugiego stopnia może być dopuszczona osoba, która jednocześnie:
  • uzyskała zawodowy tytuł licencjata, inżyniera lub magistra
  • uzyskała pozytywny wynik w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzonym przez odpowiednią Wydziałową Komisję Rekrutacyjną
  • podpisała z uczelnią umowę o świadczenie usług edukacyjnych

II. DOKUMENTACJA


Kandydat na studia II stopnia, będący absolwentem studiów co najmniej I stopnia prowadzonych przez ASP w Warszawie, zobowiązany jest złożyć w dziekanacie wybranego wydziału lub Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej następujące dokumenty:

 1. W formie elektronicznej:
 • formularz zgłoszeniowy – należy go wypełnić poprzez system IRK;
 1. cyfrową kolorową fotografię z wizerunkiem kandydata o proporcjach 20 mm x 25 mm (np. 236×295 pikseli w rozdzielczości co najmniej 300 dpi), którą należy wstawić  w systemie IRK.; fotografia musi spełniać wymogi szczegółowo opisane w rozdziale IV pkt IV ust.

2. W formie papierowej:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy z fotografią z wizerunkiem kandydata, wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów;
 • dwie fotografie z wizerunkiem kandydata o wymiarze 35 mm x 45mm, identyczne z fotografią umieszczoną w systemie IRK; fotografia musi spełniać wymogi szczegółowo opisane w rozdziale IV pkt IV ust. 3.

– w przypadku fotografii w ciemnych okularach załącza się orzeczenie o niepełnosprawności z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku

– w przypadku fotografii w nakryciu głowy załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej

 • zobowiązanie pisemne do odebrania złożonych prac plastycznych w wyznaczonym przez Dziekanaty terminie (druk można pobrać w dziekanacie w dniu składania dokumentów);
 • potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej;
 • suplement, w przypadku, gdy kandydat jest absolwentem innego kierunku ASP w Warszawie, niż kierunek, na który aplikuje;
 • w przypadku osób zdających na studia stacjonarne: oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej – oświadczenie zamieszczono w Załączniku nr 1 niniejszego Regulaminu;
 • osoby niepełnosprawne ubiegające się o dostosowanie sposobu przeprowadzenia egzaminu do ich niepełnosprawności, dodatkowo zobowiązane są złożyć stosowne orzeczenie o niepełnosprawności;

Kandydat na studia II stopnia, będący absolwentem innej uczelni niż ASP w Warszawie, zobowiązany jest złożyć w dziekanacie wybranego wydziału następujące dokumenty:

 1. W formie elektronicznej:
 • formularz zgłoszeniowy – należy go wypełnić poprzez system IRK;
 • cyfrową kolorową fotografię z wizerunkiem kandydata o proporcjach 20 mm x 25 mm (np. 236×295 pikseli w rozdzielczości co najmniej 300 dpi), którą należy wstawić w systemie IRK; zdjęcie musi spełniać wymogi szczegółowo opisane w rozdziale IV pkt IV ust. 2.
 1. W formie papierowej:
 • wypełniony formularz zgłoszeniowy z fotografią z wizerunkiem kandydata, wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK
 • odpis dyplomu ukończenia studiów
 • poświadczoną przez pracownika dziekanatu danego Wydziału ASP w Warszawie lub Wydziałową Komisję Rekrutacyjną kopię świadectwa dojrzałości
 • czytelne ksero dowodu osobistego, w przypadku cudzoziemców ksero innego dokumentu tożsamości poświadczone przez uczelnię (karta pobytowa, paszport, Karta Polaka)
 • dwie fotografie z wizerunkiem kandydata o wymiarze 35 mm x 45mm, identyczne z fotografią umieszczoną w systemie IRK; fotografie muszą spełniać wymogi szczegółowo opisane w rozdziale IV pkt IV ust. 3.
 • zobowiązanie pisemne do odebrania złożonych prac plastycznych w wyznaczonym przez dziekanaty terminie (druk można pobrać w dziekanacie w dniu składania dokumentów)
 • potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej
 • suplement
 • w przypadku osób zdających na studia stacjonarne: oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej – oświadczenie zamieszczono w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu
 • osoby niepełnosprawne ubiegające się o dostosowanie sposobu przeprowadzenia egzaminu do ich niepełnosprawności, dodatkowo zobowiązane są złożyć stosowne orzeczenie o niepełnosprawności

III. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Szczegółowe zasady rekrutacji na studia drugiego stopnia na poszczególne kierunki określają stosowne rozdziały niniejszego Regulaminu.
 2. Terminy rekrutacji na studia II stopnia:
 • Terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, na poszczególnych kierunkach studiów podane są w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 • Szczegółowe terminy poszczególnych etapów egzaminów określane są przez Dziekanów Wydziałów, z zastrzeżeniem ust. 1.

Do Regulaminu dołącza się:


Dowiedz się więcej…

przejdź do rozdziału IV – Postanowienia organizacyjno-porządkowe

lub

przeczytaj cały, szczegółowy Regulamin – pobierz