REGULAMIN – ROZDZIAŁ IV  

POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNO – PORZĄDKOWE


 I. KANDYDACI NIEPEŁNOSPRAWNI

Osoby niepełnosprawne podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu odpowiedniemu dla wybranego przez siebie kierunku studiów. Ze względu na specyfikę przeprowadzanych egzaminów praktycznych, które mają na celu ocenę predyspozycji plastycznych kandydata, ASP w Warszawie nie wprowadza żadnych ulg lub zwolnień z egzaminów dla osób niepełnosprawnych. Na wniosek kandydata niepełnosprawnego ASP w Warszawie umożliwia dostosowanie sposobu postępowania kwalifikacyjnego do indywidualnej sytuacji niepełnosprawnego, przykładowo: zamiast autoprezentacji w formie ustnej może być przeprowadzona autoprezentacja w formie pisemnej (tekst odręczny lub wykonany przy pomocy komputera).


II. ODWOŁANIA OD DECYZJI KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 • Decyzje w sprawach przyjęcia na studia podejmują Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne.
 • Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej służy odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
 • Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia określonych niniejszym Regulaminem.

III. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 • Teczki z dokumentami oraz pracami domowymi kandydatów przyjmowane są przez Dziekanaty lub Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne w wyznaczonych przez Dziekana miejscach.

 

 • Fotografia cyfrowa z wizerunkiem kandydata, przeznaczona do wstawienia w systemie IRK, musi być przygotowana wg następujących wymogów:
  1) musi być kolorowa i mieć jednolite jasne tło
  2) musi mieć proporcje 20 mm x 25 mm (236×295 pikseli w rozdzielczości co najmniej 300 dpi)
  3) musi być aktualna, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia dokumentów
  4) musi mieć dobrą jakość, ostrość oraz odwzorowywać naturalny kolor skóry
  5) musi obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii
  6) musi pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice
  7) musi przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami – o ile nie występują przesłanki, o których mowa w ust. 4 i 5.

 

 • Fotografia papierowa z wizerunkiem kandydata (identyczna z fotografią umieszczoną w systemie IRK), składana wraz z innymi dokumentami musi być przygotowana wg następujących wymogów, zgodnych z zasadami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, tj.:
  1) musi być kolorowa
  2) musi mieć jednolite jasne tło
  3) musi mieć proporcje 35 mm x 45 mm
  4) musi być aktualna, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia dokumentów
  5) musi mieć dobrą ostrość oraz odwzorowywać naturalny kolor skóry
  6) musi obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii
  7) musi pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice
  8) musi przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami – o ile nie występują przesłanki, o których mowa w ust. 4 i 5
  9) fotografia powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek.

 

 • Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, ze zm.).

 

 • Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 • Wydziały zobowiązane są do przygotowania sal i zgromadzenia niezbędnych materiałów do przeprowadzenia egzaminów wstępnych.

 

 • Wydziały wyznaczają osobę odpowiedzialną za pozyskanie osób pozujących podczas egzaminów praktycznych.

 

 • Opłaty egzaminacyjne wnoszone przez kandydatów ustala corocznie Rektor ASP w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

 • Szczegółowy terminarz rekrutacji na stacjonarne studia pierwszego stopnia oraz na jednolite studia magisterskie ustalany jest przez Rektora w kalendarzu ogólnym danego roku akademickiego.

 

 • Terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, na poszczególnych kierunkach studiów podane są w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 

 • Każdy kandydat zobowiązany jest do odbioru prac praktycznych złożonych w teczce w terminie określonym przez właściwy wydział, podpisując stosowne zobowiązanie. Po wyznaczonym terminie prace zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 • Kandydat, który nie został zakwalifikowany na I rok studiów zobowiązany jest do odbioru dokumentów złożonych dla potrzeb procesu rekrutacyjnego, w terminie wyznaczonym przez właściwy wydział. Po wyznaczonym terminie dokumenty zostaną wysłane na adres podany przez kandydata.

 

 • Prace wykonane podczas egzaminu praktycznego są dokumentami procesu rekrutacyjnego i nie podlegają zwrotowi. Przechowywane są jedynie do czasu upłynięcia terminu składania odwołań od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Po tym terminie prace zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydat zobowiązany jest podpisać stosowne oświadczenie w tej sprawie.

 


Do Regulaminu dołącza się:


Dowiedz się więcej…

przeczytaj cały, szczegółowy Regulamin – pobierz

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie © 2019

Korzystamy z technologii ciasteczek. Przeglądając naszą stronę zgadasz się na używanie ich. Polityka cookies.Rozumiem