Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

R6 Kierunek Rzeźba – zasady rekrutacji

REGULAMIN – ROZDZIAŁ VI

ZASADY  REKRUTACJI NA KIERUNEK RZEŹBA


Komisja Rekrutacyjna Wydziału Rzeźby przeprowadza rekrutację na kierunek Rzeźba ze specjalnością rzeźba, prowadzony w formie stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich oraz w formie stacjonarnych studiów drugiego stopnia.


 •  Jednolite studia magisterskie

 Postępowanie rekrutacyjne na  jednolite studia magisterskie składa się z następujących etapów:

 • I etap – złożenie teczki z samodzielnie wykonanymi przez kandydata pracami rysunkowymi (maksymalny rozmiar 100 cm x 70 cm, około 15 sztuk) oraz 1-2 rzeźby głowy lub fotografie tych rzeźb (pełna dokumentacja fotograficzna dwóch głów wykonana przy profesjonalnym oświetleniu; po 6 fotografii każdej pracy w formacie A4, wraz z precyzyjnym opisem dot. techniki wykonania, z podaniem wymiarów i roku realizacji). Prace i zdjęcia powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem autora
 • II etap – część praktyczna: rysunek (studium z natury, postać), rzeźba (studium z natury, głowa), dwie kompozycje na zadany temat (rysunkowa i rzeźbiarska)
 • III etap – autoprezentacja; Celem autoprezentacji jest poznanie zdolności intelektualnych kandydata, a także jego głębszych zainteresowań nie tylko w zakresie wybranej dziedziny plastyki, ale również innych rodzajach twórczości, takich jak literatura, muzyka, teatr czy film. Autoprezentacja powinna wykazać samodzielność kandydata w myśleniu o sprawach związanych z szeroko pojętą kulturą artystyczną.

Przyjęcie na studia uzależnione jest od liczby uzyskanych punktów w postępowaniu rekrutacyjnym (lista rankingowa).

Wyniki postępowania rekrutacyjnego podawane są do publicznej wiadomości.


 •  Studia drugiego stopnia

 O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku Rzeźba mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia, którzy uzyskali tytuł licencjata lub inżyniera oraz absolwenci studiów magisterskich.

 

Kandydat poza dokumentacją, o której mowa w rozdziale III pkt. II zobowiązany jest złożyć w dziekanacie w określonym terminie:

 • propozycję wyboru pracowni, w której chciałby wykonać pracę magisterską,
 • portfolio,
 • dokumentację osiągnięć artystycznych i wyników w nauce w trakcie odbywania studiów pierwszego stopnia (suplement), a także ewentualnie po ich zakończeniu,
 • dokumentację fotograficzną i opis pracy dyplomowej licencjackiej,
 • kandydaci mają prawo do przedstawienia Komisji innych dokumentów nie wymienionych w regulaminie, które ich zdaniem miałyby wpływ na lepsze zapoznanie się Komisji z sylwetką i dokonaniami kandydata.

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna w postępowaniu kwalifikacyjnym poddaje ocenie:

 • dokumentację fotograficzną i opis pracy dyplomowej licencjackiej – maksymalnie 30 pkt.
 • portfolio – maksymalnie 15 pkt.
 • średnią ocen z ostatniego roku studiów I stopnia – maksymalnie 5 pkt.

 

Przyjęcie na studia uzależnione jest od liczby uzyskanych punktów (lista rankingowa).

Wyniki postępowania rekrutacyjnego podawane są do publicznej wiadomości.


Do Regulaminu dołącza się:


Dowiedz się więcej…

przeczytaj cały, szczegółowy Regulamin – pobierz