Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

REGULAMIN – ROZDZIAŁ VII

REGULAMIN – ROZDZIAŁ VII

ZASADY REKRUTACJI NA KIERUNEK GRAFIKA


Komisje Rekrutacyjne Wydziału Grafiki przeprowadzają rekrutacje na kierunek Grafika prowadzony w formie stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich, niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia oraz niestacjonarnych studiów drugiego stopnia.


 •  Jednolite studia stacjonarne

 Postępowanie rekrutacyjne na kierunek Grafika prowadzony w formie studiów stacjonarnych składa się z następujących etapów:

 

 • I etap – złożenie teczki z samodzielnie wykonanymi przez kandydata pracami rysunkowymi i malarskimi (maksymalny rozmiar: 100 cm x 70 cm, maksymalna ilość: 25 sztuk);
 • II etap – część praktyczna: rysunek (dwa zadania; studium z natury, postać, kompozycja rysunkowa, szkice z natury), czas trwania: 3 dni (12 godzin); malarstwo (studium z natury, martwa natura), czas trwania: 1 dzień (4 godziny); kompozycja na zadany temat, czas trwania: 1 dzień (4 godziny);
 • III etap – autoprezentacja; Celem autoprezentacji jest poznanie zdolności intelektualnych kandydata, a także jego głębszych zainteresowań nie tylko w zakresie wybranej dziedziny plastyki, ale również innych rodzajach twórczości, takich jak literatura, muzyka, teatr czy film. Autoprezentacja powinna wykazać samodzielność kandydata w myśleniu o sprawach związanych z szeroko pojętą kulturą artystyczną.

 Przyjęcie na studia uzależnione jest od liczby uzyskanych punktów w postępowaniu rekrutacyjnym (lista rankingowa).

Wyniki postępowania rekrutacyjnego podawane są do publicznej wiadomości.


 • Niestacjonarne studia pierwszego stopnia

Egzaminy na studia niestacjonarne odbywają się w oddzielnym terminie niż egzaminy na studia stacjonarne /zazwyczaj po zakończeniu egzaminu praktycznego na studia stacjonarne i po ogłoszeniu wyników tego etapu egzaminów/.

Egzamin ma charakter konkursowy i składa się z II etapów:

 • etap I – przegląd prac plastycznych kandydatów. Wymagane są prace rysunkowe i malarskie, maksymalnie 25 plansz w teczce (studium postaci, martwa natura, itp.) w formacie nie mniejszym niż 50 cm x 70 cm i nie większym niż 70 cm x 100 cm). Teczki z pracami nieodpowiadającymi tym wymaganiom nie będą oceniane, co jest równoznaczne z niedopuszczeniem kandydata do kolejnego etapu rekrutacji.
 • etap II – rozmowa kwalifikacyjna.

Punktacja prac plastycznych i autoprezentacji.

 • I etap – teczki z pracami domowymi kandydata oceniane są w skali od 0 do 10 punktów; do drugiego etapu egzaminu przystępują tylko ci kandydaci, których prace zostały ocenione na minimum 6 punktów.
 • II etap – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem oceniana w skali punktowej od 0 do 10 punktów.
 • Łącznie w procesie rekrutacji kandydat może otrzymać maksymalnie 20 punktów.

Kandydaci, którzy pozytywnie zaliczyli jeden z etapów rekrutacji na studia stacjonarne  na kierunku Grafika Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie są zwolnieni z tej części egzaminu na studiach niestacjonarnych I stopnia kierunek Grafika i rozpoczynają egzamin od kolejnego etapu.

Kandydaci, którzy pozytywnie zaliczyli wszystkie etapy rekrutacji na studia stacjonarne Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na kierunki pokrewne, a nie zostali zakwalifikowani na I rok studiów stacjonarnych ze względu na ograniczoną ilość miejsc, zostają zakwalifikowani na I rok studiów niestacjonarnych kierunek Grafika bez konieczności ponownego przechodzenia przez etapy rekrutacji na studia niestacjonarne, pod warunkiem aplikowania na te studia.

Minimalny pułap punktowy kwalifikujący na I rok studiów wynosi 12 punktów. Do sumy punktów wlicza się liczbę punktów uzyskanych za I etap oraz II etap rekrutacji.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego podawane są do publicznej wiadomości.


 • Niestacjonarne studia drugiego stopnia

 Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne przeprowadzają dwie oddzielne rekrutacje na niestacjonarne studia drugiego stopnia na kierunek grafika:

 • w systemie wieczorowym
 • w systemie zjazdowym (zaocznym).

O przyjęcie na niestacjonarne studia drugiego stopnia na Wydziale Grafiki może ubiegać się osoba, która uzyskała co najmniej tytuł zawodowy licencjata na kierunkach artystycznych lub projektowych.

Przyjęcie kandydatów na studia drugiego stopnia w systemie wieczorowym odbywa się na podstawie oceny dorobku artystycznego oraz teczki z pracami prezentującymi dokonania artystyczne i projektowe kandydata przeprowadzonej przez Wydziałową Komisją Rekrutacyjną. Oceny dokonuje się w skali od 0 do 10 punktów. Minimalna ilość punktów kwalifikująca do przyjęcia na studia niestacjonarne II stopnia wynosi 6 punktów.

Przyjęcie kandydatów na studia drugiego stopnia w systemie zaocznym odbywa się na podstawie:

 • Oceny dorobku artystycznego (teczki z pracami prezentującymi dokonania artystyczne i projektowe kandydata). Teczka powinna zawierać od 10 do 15 prac plastycznych w zakresie rysunku i malarstwa w formacie nie przekraczającym 100 x 70 cm. Teczka może zawierać także inne prace plastyczne kandydata (szkice, fotografie, projekty graficzne), które zdaniem osoby zdającej mogą mieć wpływ na podniesienie jakości autoprezentacji.
 • Autoprezentacji połączonej z prezentacją złożonych prac – której celem jest poznanie możliwości intelektualnych kandydata, a także jego głębszych zainteresowań, nie tylko w zakresie wybranej dziedziny plastyki ale również innych rodzajów twórczości, takich jak literatura, muzyka, teatr czy film. W trakcie autoprezentacji kandydat powinien wykazać się samodzielnością w myśleniu o sprawach związanych z szeroko pojętą kulturą artystyczną. Istotna będzie nie tylko znajomość faktów, ale także własne spostrzeżenia i przemyślenia.

Kandydat poza dokumentacją, o której mowa w rozdziale III pkt. II zobowiązany jest złożyć w Dziekanacie w określonym terminie:

 1. podanie o przyjęcie na niestacjonarne studia II stopnia na Wydziale Grafiki,
 2. 1 fotografię o wymiarze 35 mm x 45mm; zdjęcie musi spełniać wymogi szczegółowo opisane w rozdziale IV pkt IV ust. 3;
 3. c) suplement,
 4. d) dokumentacja pracy licencjackiej,
 5. e) dokumentacja działalności artystycznej i projektowej.
 1. Na studia może być przyjęta osoba, która:
 • uzyskała pozytywny wynik w postępowaniu rekrutacyjnym;
 • zawarła z uczelnią umowę określającą warunki odbywania studiów.
 1. Dokumentacja postępowania rekrutacyjnego jest jawna w stosunku do osoby, której dotyczy.
 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podawane są do publicznej wiadomości.

Do Regulaminu dołącza się:


Dowiedz się więcej…

przeczytaj cały, szczegółowy Regulamin – pobierz