Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

REGULAMIN – ROZDZIAŁ VIII

REGULAMIN – ROZDZIAŁ VIII 

ZASADY REKRUTACJI NA KIERUNEK ARCHITEKTURA WNĘTRZ


Komisje Rekrutacyjne Wydziału Architektura Wnętrz przeprowadzają rekrutacje na kierunek Architektura Wnętrz prowadzony w formie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów, na poziomie pierwszego i drugiego stopnia.


 • Stacjonarne studia pierwszego stopnia

 Postępowanie rekrutacyjne na stacjonarne studia pierwszego stopnia składa się z następujących etapów:

 

 • I etap – złożenie teczki z samodzielnie wykonanymi przez kandydata pracami rysunkowymi i malarskimi (maksymalny rozmiar 100 cm x 70 cm, maksymalna ilość 25 sztuk).
 • II etap – część praktyczna: rysunek (studium z natury, postać, przedmiot), malarstwo (studium z natury lub ćwiczenia kolorystyczne), kompozycja (konstruowanie układów na płaszczyźnie i w przestrzeni), rzeźba (przestrzenna kompozycja z wyobraźni), testy wyobraźni przestrzennej.
 • III etap – autoprezentacja; Celem autoprezentacji jest poznanie zdolności intelektualnych kandydata, a także jego głębszych zainteresowań nie tylko w zakresie wybranej dziedziny plastyki, ale również innych rodzajach twórczości, takich jak literatura, muzyka, teatr czy film. Autoprezentacja powinna wykazać samodzielność kandydata w myśleniu o sprawach związanych z szeroko pojętą kulturą artystyczną.

 Przyjęcie na studia uzależnione jest od liczby uzyskanych punktów w postępowaniu rekrutacyjnym (lista rankingowa).

Wyniki postępowania rekrutacyjnego podawane są do publicznej wiadomości.


 • Stacjonarne studia drugiego stopnia

 O przyjęcie na stacjonarne studia drugiego stopnia na Wydziale Architektury Wnętrz mogą ubiegać się:

 • absolwenci studiów pierwszego stopnia prowadzonych przez Wydział Architektury Wnętrz ASP w Warszawie;
 • absolwenci innych uczelni, którzy uzyskali tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera na kierunku architektura wnętrz lub pokrewnym (architektura, wzornictwo).

Komisja podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata na studia na podstawie:

 • dyplomu studiów pierwszego stopnia;
 • dokumentacji dorobku artystycznego kandydata;
 • dwuetapowego postępowania kwalifikacyjnego:

 

 • I etap – część praktyczna /kierunkowa/ – czterogodzinny cykl ćwiczeń praktycznych lub zadanie projektowe, którego celem jest ujawnienie istotnych dla projektanta cech osobowych, tj.: wyobraźni przestrzennej, zmysłu obserwacji, prawidłowości myślenia i wnioskowania,
 • II etap – autoprezentacja kandydata połączona z prezentacją jego prac.

Na prezentację kandydat przygotowuje około 20 prac świadczących o jego  aktywności twórczej. Poza pracami rysunkowymi i malarskimi wymagane jest przedstawienie w formie portfolio prac projektowych wykonanych w okresie studiów licencjackich.

Ustalane przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną tematy egzaminu praktycznego /kierunkowego/ mają na celu wyłonienie kandydatów o ponadprzeciętnej wrażliwości plastycznej, dużej wyobraźni ze szczególnym uwzględnieniem wyobraźni przestrzennej oraz sprawdzenie nabytych do tej pory umiejętności projektowych.

Autoprezentacja dotyczy zainteresowań kandydata z zakresu wiedzy o kulturze i sztuce ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia związane z kierunkiem studiów oraz wiedzy dotyczącej aktualnych i ważnych wydarzeń kulturalnych w kraju i na świecie. Pytania mogą dotyczyć także prac przygotowanych do prezentacji oraz projektu wykonanego podczas pierwszego etapu egzaminu.

Ocena egzaminu przebiega według następujących zasad:

 1. za etap I egzaminu /część praktyczną/ można otrzymać maksymalnie 60 punktów,
 2. za etap II egzaminu /autoprezentację/ można otrzymać maksymalnie 30 punktów,
 3. punkty za I i II etap egzaminu są sumowane
 4. minimalna ilość punktów kwalifikująca na I rok studiów II stopnia – 45
 5. jeśli dwóch lub więcej kandydatów otrzyma ex aequo taką samą sumę punktów za oba etapy, to o kolejności na liście decyduje ilość punktów uzyskana w etapie pierwszym

Wyniki postępowania rekrutacyjnego podawane są do publicznej wiadomości.


 • Niestacjonarne studia pierwszego stopnia

 O przyjęcie na niestacjonarne studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się osoby, które w określonym terminie złożą w Dziekanacie Wydziału wymagane dokumenty oraz teczkę zawierającą nie więcej niż 15 plansz w formacie 100/70 cm: w tym prace rysunkowe i malarskie oraz dokumentujące inną aktywność twórczą kandydata.

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję w sprawie przyjęcia kandydata na studia na podstawie postępowania kwalifikacyjnego, składającego się z dwóch części:

 • prezentacja złożonych uprzednio prac – teczki, gdzie kandydat może uzyskać punktację – max 30 pkt.,
 • rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem, dotycząca jego aspiracji, motywacji do studiowania danego kierunku i znajomości jego istoty, jak również elementarnych podstaw z zakresu Historii Sztuki Powszechnej i Polskiej – max 30 punktów;
 • UWAGA: części I oraz II odbywają się w ciągu jednego dnia.

W postępowaniu kwalifikacyjnym można uzyskać 60 punktów. O przyjęciu na studia licencjackie decyduje ilość zdobytych punktów, jednak nie mniej niż 45 punktów.

Po zakończeniu prac Komisji wyniki dotyczące przyjęć podane są do publicznej wiadomości.

O przyjęcie na niestacjonarne studia I stopnia na kierunku Architektura Wnętrz mogą ubiegać się również osoby, które brały udział w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia stacjonarne pierwszego stopnia prowadzone w ASP w Warszawie na kierunku Architektura wnętrz i nie zakwalifikowały się ze względu na brak miejsc. W tym przypadku podstawą oceny Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej jest suma punktów uzyskanych przez kandydata podczas egzaminów na studia stacjonarne.


 • Niestacjonarne studia drugiego stopnia

 O studiowanie na niestacjonarnych studiach drugiego stopnia na Wydziale Architektury Wnętrz mogą ubiegać się:

 • absolwenci studiów pierwszego stopnia Wydziału Architektury Wnętrz ASP w Warszawie;
 • absolwenci innych uczelni, którzy uzyskali tytuł licencjata, inżyniera lub magistra na kierunku architektura wnętrz lub pokrewnych, zawierających kształcenie projektowe i plastyczne (np. architektura, scenografia, wzornictwo).

Komisja podejmuje decyzję w sprawie dopuszczenia kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej (autoprezentacji) na podstawie:

 • dyplomu;
 • indeksu lub suplementu z okresu studiów licencjackich lub magisterskich;
 • dokumentacji dorobku artystycznego kandydata w formie portfolio oraz „teczki”.

Teczka powinna zawierać nie więcej niż 15 plansz w formacie 100/70: dokumentacja prac projektowych wykonanych w okresie studiów I stopnia, prace rysunkowe, malarskie oraz inne świadczące o aktywności twórczej kandydata.

Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy zainteresowań kandydata z zakresu wiedzy o kulturze i sztuce ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia związane z wybranym kierunkiem studiów, wiedzy dotyczącej aktualnych, ważnych wydarzeń kulturalnych w kraju i na świecie.

Ocenie podlegają:

 • dyplom ukończenia studiów oraz ich przebieg (max. 30 pkt);
 • przedstawiona dokumentacja w formie portfolio oraz prac stanowiących zawartość „teczki” (max. 25 pkt);
 • autoprezentacja (max. 30 pkt).

W postępowaniu kwalifikacyjnym można uzyskać 85 punktów. O przyjęciu na studia II stopnia (magisterskie) decyduje ilość zdobytych punktów, jednak nie mniej niż 40 pkt.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego podawane są do publicznej wiadomości.


Do Regulaminu dołącza się:


Dowiedz się więcej…

przeczytaj cały, szczegółowy Regulamin – pobierz