Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

REGULAMIN – ROZDZIAŁ I

REGULAMIN – ROZDZIAŁ I

ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA ORAZ NA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE W SYSTEMIE STACJONARNYM


 I. WYMAGANIA OGÓLNE

Do odbywania studiów w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie może być dopuszczona osoba, która jednocześnie:

 1. posiada świadectwo dojrzałości
 2. wykazuje odpowiednie zdolności artystyczne
 3. uzyskała pozytywny wynik na egzaminie wstępnym, zajęła odpowiednią pozycję na liście klasyfikacyjnej (wg ilości punktów uzyskanych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego)
 4. zawarła z uczelnią umowę określającą warunki studiowania.

 II. DOKUMENTACJA

Kandydat na stacjonarne studia I stopnia oraz na jednolite studia magisterskie zobowiązany jest złożyć w dziekanacie wybranego Wydziału lub do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej następujące dokumenty:

 1. W formie elektronicznej:
 • formularz zgłoszeniowy – należy go wypełnić poprzez system IRK
 • cyfrową kolorową fotografię z wizerunkiem kandydata o proporcjach 20 mm x 25 mm (np. 236×295 pikseli w rozdzielczości co najmniej 300 dpi), którą należy wstawić w systemie IRK.; fotografia musi spełniać wymogi szczegółowo opisane w rozdziale IV pkt IV ust. 2.
 1. W formie papierowej:
 • wypełniony formularz zgłoszeniowy z fotografią z wizerunkiem kandydata, wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK
 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości (lub dokument równoważny)
 • czytelne ksero dowodu osobistego, w przypadku cudzoziemców ksero innego dokumentu tożsamości poświadczone przez uczelnię (karta pobytowa, paszport, Karta Polaka)
 • dwie fotografie z wizerunkiem kandydata o wymiarze 35 mm x 45m, identyczne z fotografią umieszczoną w systemie IRK; fotografia musi spełniać wymogi szczegółowo opisane w rozdziale IV pkt IV ust. 3

– w przypadku fotografii w ciemnych okularach załącza się orzeczenie o niepełnosprawności z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku

– w przypadku fotografii w nakryciu głowy załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej

 • zobowiązanie pisemne do odebrania złożonych prac plastycznych w wyznaczonym przez dziekanaty terminie (druk można pobrać w dziekanacie w dniu składania dokumentów)
 • potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej za pierwszą część egzaminów
 • w przypadku kandydatów na Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki – zaświadczenie lekarskie o prawidłowym rozpoznawaniu barw
 • oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej – oświadczenie zamieszczono w załączniku nr 1 niniejszego Regulaminu;
 • osoby niepełnosprawne ubiegające się o dostosowanie sposobu przeprowadzenia egzaminu do ich niepełnosprawności, dodatkowo zobowiązane są złożyć stosowne orzeczenie o niepełnosprawności

III. EGZAMINY WSTĘPNE

 • I etap – komisyjny przegląd prac plastycznych kandydatów, ocena tzw. teczek (portfolio).
 • II etap – egzamin praktyczny o charakterze konkursowym, będący sprawdzianem zdolności artystycznych kandydata. W trakcie egzaminu praktycznego kandydaci na poszczególne kierunki studiów wykonują prace podlegające ocenie odpowiednich Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych. Dla kierunku Sztuka Mediów drugim etapem jest „przygotowanie materiałów do autoprezentacji”.
 • III etap – autoprezentacja, której celem jest poznanie zdolności intelektualnych kandydata, a także jego głębszych zainteresowań nie tylko w zakresie wybranej dziedziny plastyki, ale również innych rodzajach twórczości, takich jak literatura, muzyka, teatr czy film. Autoprezentacja powinna wykazać samodzielność kandydata w myśleniu o sprawach związanych z szeroko pojętą kulturą artystyczną. Na kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki, w ramach autoprezentacji, sprawdzana jest również wiedza kandydata z zakresu chemii.
 • Rekrutacja na kierunku historia sztuki prowadzonym przez Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną przeprowadzana jest w dwóch etapach, tj.: ocena portfolio oraz autoprezentacja.

IV. PUNKTACJA

Ocena etapu I:

 • Przy ocenie prac plastycznych kandydatów (portfolio) Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne stosują skalę punktową w przedziale od 0 do 10, z zastrzeżeniem pkt 2). Do drugiego etapu egzaminu przystępują tylko ci kandydaci, których prace zostały ocenione na minimum 6 punktów, z zastrzeżeniem pkt 2).
 • Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Sztuki Mediów przy ocenie prac plastycznych (portfolio) stosuje skalę punktową w przedziale od 0 do 30. Do drugiego etapu egzaminu przystępują tylko ci kandydaci, których prace zostały ocenione na minimum 20 punktów z uwzględnieniem Rozdziału XI pkt. I.3.1).

Ocena etapu II

 • Ocenie podlega każda część egzaminu praktycznego. Kandydat może otrzymać za część praktyczną maksymalnie 105 punktów, z zastrzeżeniem pkt 3) i 4). Kandydat musi otrzymać z każdej części egzaminu praktycznego ocenę pozytywną. Uzyskanie zera („0”) punktów z którejkolwiek części lub nie przystąpienie do którejkolwiek części egzaminu praktycznego skutkuje wykluczeniem kandydata z postępowania kwalifikacyjnego.
 • Do kolejnego etapu dopuszczone są osoby, które uzyskały minimum punktowe, określane przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne i podane do publicznej widomości w terminie nie później niż do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia rekrutacji,
  z zastrzeżeniem pkt.5
 • Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Sztuki Mediów przy ocenie etapu II -„przygotowanie materiałów do autoprezentacji” – stosuje skalę punktową w przedziale od 0 do 30.
 • Na kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki za II etap rekrutacji kandydaci mogą otrzymać od 0 do 90 punktów.
 • Na kierunku Scenografia do III etapu egzaminów wstępnych dopuszczeni zostają wszyscy kandydaci biorący udział w każdej części egzaminu praktycznego. Etap II oceniany jest przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną jednocześnie z etapem III, tj. autoprezentacją, przy zastosowaniu skali: za etap II maksymalnie 105 pkt i za etap III maksymalnie 30 pkt.
 • Do autoprezentacji nie może zostać dopuszczony kandydat, który nie uzyskał świadectwa dojrzałości, mimo otrzymania minimum punktowego, o którym mowa w pkt 2).

Ocena etapu III

 • Przy ocenie autoprezentacji Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne stosują skalę punktową w przedziale od 0 do 30, z zastrzeżeniem pkt. 2)-4). Otrzymanie „0” (zera) punktów z autoprezentacji lub nie przystąpienie do autoprezentacji jest równoznaczne z nieklasyfikowaniem kandydata i wykluczeniem go z postępowania kwalifikacyjnego. Osoba, która nie przystąpiła do egzaminu zostaje wykluczona z postępowania egzaminacyjnego oraz nie jest jej przyznawana lokata na liście rankingowej.
 • Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Sztuki Mediów przy ocenie etapu III „autoprezentacji” stosuje skalę punktową w przedziale od 0 do 20, szczegółowe zasady punktacji zostały zamieszczone w rozdziale XI.
 • Na kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki, w ramach autoprezentacji, punktowana jest również chemia zdawana przez kandydata na maturze lub w postaci testu sprawdzającego przeprowadzanego przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, szczegółowe zasady punktacji zostały zamieszczone w rozdziale IX. Za autoprezentację, łącznie z testem z chemii, kandydaci mogą otrzymać od 0 do 45 punktów.
 • Na kierunku Historia Sztuki, w ramach autoprezentacji, punktowany jest również przedmiot Historia Sztuki zdawany przez kandydata na maturze, szczegółowe zasady punktacji zostały zamieszczone w rozdziale XIII.

Zasady punktacji

 • Podstawę do ustalenia miejsca kandydata na liście rekrutacyjnej stanowi:
  1. dla kierunku Sztuka Mediów prowadzonego przez Wydział Sztuki Mediów – suma punktów za wszystkie trzy etapy tj.: teczka, przygotowanie do autoprezentacji oraz autoprezentacja,
  2. dla kierunku Historia Sztuki prowadzonego przez Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną suma punktów za oba etapy, tj.: przegląd portfolio oraz autoprezentacja,
  3. dla pozostałych kierunków suma punktów uzyskanych za część praktyczną i autoprezentację,
  4. dla kierunku Scenografia etap II i III oceniany jest łącznie, przy zastosowaniu skali: za etap II maksymalnie 105 pkt i za etap III maksymalnie 30 pkt.
 • W przypadku osiągnięcia przez kandydatów tej samej sumy punktów decyduje liczba punktów osiągniętych na egzaminie praktycznym, a w przypadku takiej samej ilości punktów o kolejności kandydata decyduje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, przyznając wyższą pozycję kandydatowi, który otrzymał więcej punktów za przedmiot kierunkowy np. rysunek na Wydziale Grafiki czy malarstwo na Wydziale Malarstwa itp., z zastrzeżeniem pkt. 3) i 4).
 • Na kierunku Sztuka Mediów w przypadku osiągnięcia przez kandydatów tej samej sumy punktów decyduje liczba punktów osiągniętych podczas autoprezentacji. Jeśli w dalszym ciągu ilość punktów dla więcej niż jednej osoby będzie taka sama o lokacie będzie decydowała ilość punktów otrzymanych w II etapie egzaminów wstępnych – przygotowanie materiałów do autoprezentacji. Jeśli nadal ilość punktów dla więcej niż jednej osoby będzie taka sama, uzyskują one tę samą lokatę, a osoba następna otrzyma lokatę z pominięciem kolejnych numerów zgodnych z ilością osób, którym przyznano lokaty ex aequo.
 • Na kierunku Historia Sztuki w przypadku osiągnięcia przez kandydatów tej samej sumy punktów decyduje liczba punktów osiągniętych podczas autoprezentacji.
 • Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne mają prawo do ustalenia minimum punktowego kwalifikującego na I rok studiów. Minimum punktowe musi być ustalone i podane do publicznej widomości w terminie nie później niż do dnia poprzedzającego dzień składania przez kandydata dokumentów i teczek z pracami.
 1. Na studia nie może zostać zakwalifikowany kandydat, który nie dostarczy świadectwa dojrzałości w terminie wyznaczonym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, mimo uzyskania minimum punktowego, o którym mowa w pkt. IV.4.5).

Do Regulaminu dołącza się:


Dowiedz się więcej…

przejdź do rozdziału II – Zasady przyjęć na niestacjonarne studia pierwszego stopnia

lub

przeczytaj cały, szczegółowy Regulamin – pobierz