Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

ROZDZIAŁ I

ROZDZIAŁ I


I. KOMISJE REKRUTACYJNE

1. Rekrutacje przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne powołane przez Dziekanów poszczególnych Wydziałów, prowadzących studia doktoranckie. Kadencja Komisji trwa od momentu powołania do momentu upłynięcia terminu wnoszenia odwołań od decyzji Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych do Rektora.
2. Szczegółowy skład Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, zasady powoływania i działania Komisji Rekrutacyjnych określa Regulamin Komisji Rekrutacyjnych wprowadzony Zarządzeniem Rektora.


II. ODWOŁANIA OD DECYZJI WYDZIAŁOWEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ

1. Decyzje w sprawach przyjęcia na studia podejmują Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne.

2. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej służy odwołanie do Rektora,
w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Decyzja Rektora jest ostateczna.

3. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie, określonych niniejszym Regulaminem.


III. POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNO – PORZĄDKOWE

1. Każdy kandydat zobowiązuje się do odbioru portfolio złożonego w procesie rekrutacyjnym w terminie określonym przez właściwy wydział, podpisując stosowne zobowiązanie. Po wyznaczonym terminie prace/portfolio zostaną wysłane na adres podany przez kandydata. W przypadku zwrotu przesyłki do Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, portfolio zostanie poddane komisyjnemu zniszczeniu.

2. W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu rekrutacji kandydat zobowiązany jest podać niezbędne dane osobowe, które są przetwarzane i przechowywane dla potrzeb rejestracji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Kandydat, który nie został zakwalifikowany na studia doktoranckie zobowiązany jest do odbioru dokumentów, złożonych dla potrzeb procesu rekrutacyjnego, w terminie wyznaczonym przez właściwy wydział. Po wyznaczonym terminie dokumenty zostaną wysłane na adres podany przez kandydata.

4. Osoby niepełnosprawne podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu odpowiedniemu dla wybranych przez siebie studiów doktoranckich, na tych samych warunkach co pozostali kandydaci. Na wniosek kandydata niepełnosprawnego Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie umożliwia dostosowanie sposobu postępowania kwalifikacyjnego do indywidualnej sytuacji niepełnosprawnego, przykładowo: etap rozmowy kwalifikacyjnej może być przeprowadzony w formie pisemnej wypowiedzi (tekst odręczny lub wykonany przy pomocy komputera).

5. Fotografia papierowa składana przez kandydata wraz z innymi dokumentami musi być przygotowana wg następujących wymogów:
1) nie musi być kolorowa
2) musi mieć jednolite tło
3) musi mieć proporcje 35 mm x 45 mm
4) musi być aktualna
5) musi mieć dobrą jakość
6) wizerunek osoby ma być wyraźny, nie budzący zastrzeżeń
7) osoba na fotografii ma być bez nakrycia głowy i ciemnych okularów
8) brak refleksów w okularach.
6. Fotografia cyfrowa z wizerunkiem kandydata, przeznaczona do wysłania na elektroniczną pocztę danego wydziału, musi być przygotowana wg następujących wymogów:
1) musi być kolorowa i mieć jednolite tło
2) musi mieć proporcje 20 mm x 25 mm (236×295 pikseli o rozdzielczości co najmniej 300 dpi)
3) musi być aktualna
4) musi mieć dobrą jakość
5) wizerunek osoby ma być wyraźny, nie budzący zastrzeżeń
6) osoba na fotografii ma być bez nakrycia głowy i ciemnych okularów
7) brak refleksów w okularach.


Przeczytaj cały, szczegółowy Regulaminpobierz