Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

ROZDZIAŁ II

ROZDZIAŁ II


ZASADY REKRUTACJI NA NIESTACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE PROWADZONE PRZEZ WYDZIAŁ GRAFIKI

1. O przyjęcie na niestacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Grafiki może ubiegać się osoba, która uzyskała tytuł zawodowy magistra lub magistra sztuki lub równorzędny.
2. Przyjęcie kandydatów na niestacjonarne studia doktoranckie odbywa się na podstawie oceny przedstawionej dokumentacji dorobku artystycznego oraz teczki z pracami prezentującymi dokonania artystyczne i projektowe kandydata przeprowadzonej przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.
3. Ocenie podlegać będą
1) dokumentacja dorobku artystycznego i teczki z pracami – 45 punktów
2) rozmowa kwalifikacyjna – 45 punktów.
4. W postępowaniu można uzyskać maksymalnie 90 punktów. O przyjęciu na studia decyduje ilość zdobytych punktów.
5. Kandydaci na niestacjonarne studia doktoranckie zobowiązani są złożyć w Dziekanacie w terminie wyznaczonym przez Dziekana Wydziału Grafiki następujące dokumenty:
1) wypełniony kwestionariusz rekrutacyjny (do pobrania na www.asp.waw.pl )
2) 3 fotografie o rozmiarze 35 x 45 mm, spełniające wymogi, o których mowa w rozdziale I pkt III.5.
3) czytelną kserokopię dowodu osobistego
4) życiorys
5) dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia bądź odpis dyplomu
6) suplement
7) dokumentacja prac (zdjęcia, CD),
8) dokumentacja działalności artystycznej, projektowej i dydaktycznej (katalogi),
9) cyfrowe kolorowe zdjęcie o proporcjach 20 mm x 25 mm (np. 236×295 pikseli o rozdzielczości co najmniej 300 dpi), plik (.jpg, .tif), które należy przesłać na pocztę elektroniczną danego wydziału, zdjęcie musi być podpisane imieniem i nazwiskiem kandydata; zdjęcie musi spełniać wymogi szczegółowo opisane w rozdziale I pkt III 6.
6. Termin rekrutacji ustalany jest przez Dziekana Wydziału Grafiki.
7. Na studia może być przyjęta osoba, która spełniła łącznie następujące warunki:
1) uzyskała pozytywny wynik w postępowaniu rekrutacyjnym
2) zawarła z uczelnią umowę określającą warunki odbywania studiów
3) wniosła ustalone opłaty.
8. Dokumentacja postępowania rekrutacyjnego jest jawna w stosunku do osoby, której dotyczy.
9. Limit przyjęć na niestacjonarne studia doktoranckie na wydziale Grafiki wynosi od 5 do 20 osób.


Przeczytaj cały, szczegółowy Regulaminpobierz