Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

ROZDZIAŁ III

ROZDZIAŁ III


ZASADY REKRUTACJI  NA NIESTACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE PROWADZONE  PRZEZ WYDZIAŁ MALARSTWA

1. O przyjęcie na niestacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Malarstwa może ubiegać się osoba, która uzyskała tytuł zawodowy magistra lub równorzędny.
2. Przyjęcie kandydatów na niestacjonarne studia doktoranckie odbywa się na podstawie oceny przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną przedstawionej dokumentacji dorobku artystycznego oraz portfolio z pracami prezentującymi dokonania artystyczne kandydata.
3. Ocenie podlegać będą:
1) dyplom studiów wyższych (tj. studiów drugiego stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich) oraz przebieg studiów: 20 punktów
2) dokumentacja dorobku artystycznego (aktywności artystycznej) i portfolio z pracami: 40 punktów
3) rozmowa kwalifikacyjna: 30 punktów
4) udokumentowana informacja o znajomości języków obcych: 10 punktów
4. W postępowaniu można uzyskać maksymalnie 100 punktów. O przyjęciu na studia decyduje ilość zdobytych punktów jednak nie mniej niż 60 punktów.
5. Wydziałową Komisję Rekrutacyjną powołuje Dziekan Wydziału Malarstwa.
6. Kandydaci na niestacjonarne studia doktoranckie zobowiązani są złożyć w Dziekanacie w terminie wyznaczonym przez Dziekana Wydziału Malarstwa następujące dokumenty:
1) wypełniony kwestionariusz rekrutacyjny (do pobrania na www.asp.waw.pl )
2) 3 fotografie o rozmiarze 35 x 45 mm, spełniające wymogi, o których mowa w rozdziale I pkt III.5.
3) czytelną kserokopię dowodu osobistego
4) dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich bądź odpis dyplomu
5) dokumenty potwierdzające osiągnięte w toku studiów wyniki w nauce, w tym średnią ocen z toku studiów
6) dokumentacja prac (zdjęcia, wydruki, CD)
7) dokumentacja działalności artystycznej i dydaktycznej (katalogi itp.)
8) udokumentowane informacje o znajomości języków obcych
9) dowód dokonania niezbędnych opłat
10) cyfrowe kolorowe zdjęcie o proporcjach 20 mm x 25 mm (np. 236×295 pikseli o rozdzielczości co najmniej 300 dpi), plik (.jpg, .tif), które należy przesłać na pocztę elektroniczną danego wydziału, zdjęcie musi być podpisane imieniem i nazwiskiem kandydata; zdjęcie musi spełniać wymogi szczegółowo opisane w rozdziale I pkt III 6.
7. Termin rekrutacji ustalany jest przez Dziekana Wydziału Malarstwa.
8. Na studia może być przyjęta osoba, która spełniła łącznie następujące warunki:
1) uzyskała pozytywny wynik w postępowaniu rekrutacyjnym
2) zawarła z uczelnią umowę określającą warunki odbywania studiów
3) wniosła ustalone opłaty.
9. Dokumentacja postępowania rekrutacyjnego jest jawna w stosunku do osoby, której dotyczy.
10. Limit przyjęć na niestacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Malarstwa wynosi: do 15 osób.


Przeczytaj cały, szczegółowy Regulaminpobierz