Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

ROZDZIAŁ IV

ROZDZIAŁ IV


ZASADY I KRYTERIA PRZYJĘĆ NA STUDIA DOKTORANCKIE DLA CUDZOZIEMCÓW

1. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na każde studia doktoranckie prowadzone w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na warunkach określonych w niniejszym załączniku.

2. Wszyscy cudzoziemcy kandydaci przystępują do egzaminów wstępnych na tych samych warunkach co obywatele polscy, określonych w poszczególnych załącznikach niniejszego Regulaminu,

3. Cudzoziemcy mogą być przyjęci na studia doktoranckie w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, jeżeli:

1) posiadają wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
2) wykazują się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku,
3) posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres studiów w Polsce, albo posiadają Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpili do ubezpieczenia w N.F.Z.
4) przeszli pomyślnie postępowanie rekrutacyjne.

4. W przypadku studiów doktoranckich prowadzonych w języku polskim, cudzoziemiec może być przyjęty, jeżeli:
1) ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, zwanego dalej “ministrem”, lub
2) posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub
3) uzyskają potwierdzenie uczelni przyjmującej, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.
5. Kandydaci – cudzoziemcy na studia III stopnia zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

1) oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich uzyskanego w Polsce albo zalegalizowanego lub opatrzonego apostille dyplomu lub innego dokumentu ukończenia studiów za granicą, uznanego za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba że kandydaci zostaną zwolnieni na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo uznanego, na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub za uprawniający do podjęcia studiów doktoranckich w Rzeczypospolitej Polskiej
2) wypełniony kwestionariusz rekrutacyjny (do pobrania na www.asp.waw.pl )
3) ksero paszportu lub innego dokumentu tożsamości
4) 3 fotografie o rozmiarach 35 x 45 mm. spełniające wymogi, o których mowa w rozdziale I pkt III 5.
5) cyfrowe kolorowe zdjęcie o proporcjach 20 mm x 25 mm (np. 236×295 pikseli o rozdzielczości co najmniej 300 dpi), plik (.jpg, .tif), które należy przesłać na pocztę elektroniczną danego wydziału, zdjęcie musi być podpisane imieniem i nazwiskiem kandydata; zdjęcie musi spełniać wymogi szczegółowo opisane w rozdziale I pkt III 6.

6. Cudzoziemcy, którzy zgodnie z art. 43 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, nie są uprawnieni do studiowania na zasadach obowiązujących obywateli polskich zobowiązani są do wnoszenia opłat za studia ustalonych dla cudzoziemców. Opłaty te ustalone są Zarządzeniem Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

7. W pozostałym zakresie, nieuregulowanym w niniejszym załączniku, do cudzoziemców zastosowanie mają zasady przyjęć na studia ustalone w niniejszym Regulaminie, oraz przepisy Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów, z dnia 12.10.2006 r. (Dz. U. Nr 190, poz. 1406 z późn. zm.).


Przeczytaj cały, szczegółowy Regulaminpobierz