Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Cudzoziemcy

Wydział Rzeźby

Kandydat na stacjonarne jednolite studia magisterskie zobowiązany jest:

  1. W systemie Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK):
  • wypełnić dane osobowe,
  • wypełnić dane dotyczące wykształcenia; należy podać nazwę szkoły średniej, datę i miejsce wystawienia świadectwa dojrzałości oraz jego numer;

UWAGA!

kandydat zdający maturę w 2021 r. zobowiązany jest podać wyłącznie nazwę szkoły średniej,

  • zamieścić cyfrową kolorową fotografię z wizerunkiem kandydata o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi; fotografia musi spełniać wymogi szczegółowo opisane na stronie Rekrutacji w menu bocznym „Zdjęcie cyfrowe”,
  • załączyć potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej,
  • załączyć skan świadectwa dojrzałości (lub dokumentu równoważnego) – nie dotyczy osób zdających maturę w 2021 r.;

UWAGA!

kandydat zdający maturę w 2021 r. zobowiązany jest przesłać skan dokumentu na adres poczty elektronicznej wybranego Wydziału w odrębnym terminie wskazanym przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną.

  1. Dostarczyć do Uczelni, w terminie określonym odrębnym dokumentem przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną, oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości (lub dokument równoważny) oraz jego kserokopię. Po poświadczeniu przez Uczelnię zgodności kserokopii z oryginałem, oryginał dokumentu zostanie zwrócony właścicielowi. Termin dostarczenia tego dokumentu będzie podany najwcześniej w drugiej połowie lipca br.