Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Dokumenty

Kandydat musi złożyć:

W formie elektronicznej:

  • formularz zgłoszeniowy – należy go wypełnić poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK) – Rejestracja online
  • cyfrową kolorową fotografię z wizerunkiem kandydata o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi, którą należy wstawić w systemie IRK.; fotografia musi spełniać wymogi szczegółowo opisane na stronie Rekrutacji w menu bocznym „Zdjęcie cyfrowe”

W formie papierowej (miejsce złożenia dokumentów – dziekanat):

  • wypełniony formularz zgłoszeniowy z fotografią z wizerunkiem kandydata, wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK
  • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości (lub dokument równoważny) oraz jego kserokopię,
  • zobowiązanie pisemne do odebrania złożonych prac plastycznych w wyznaczonym przez dziekanaty terminie (druk można pobrać w dziekanacie w dniu składania dokumentów)
  • potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej
  • osoby niepełnosprawne ubiegające się o dostosowanie sposobu przeprowadzenia egzaminu do ich niepełnosprawności, dodatkowo zobowiązane są złożyć stosowne orzeczenie o niepełnosprawności
  • do wglądu, celem weryfikacji danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym, dokument tożsamości; w przypadku cudzoziemców musi to być paszport oraz, jeśli to dotyczy danego kandydata, karta pobytu czy Karta Polaka