Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Cudzoziemcy

Wszyscy cudzoziemcy kandydaci, niezależnie od wybranego kierunku studiów i  formy studiów, przystępują do egzaminów wstępnych na tych samych warunkach, co obywatele polscy.

Cudzoziemcy mogą być przyjęci na studia w ASP w Warszawie, jeżeli:

 • wykazują się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku,
 • posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres studiów w Polsce, albo posiadają Europejską  Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpili do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia, niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia,
 • przeszli pomyślnie postępowanie rekrutacyjne,
 • wykazują się znajomością języka polskiego na poziomie biegłości językowej minimum B2 (dokument poświadczający znajomość języka polskiego: certyfikaty, zaświadczenia o znajomości języka na określonym poziomie, protokół przeprowadzenia egzaminu językowego).

Na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie może ubiegać się cudzoziemiec, który posiada dokument potwierdzający wykształcenie średnie oraz prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie, tj.:

 • świadectwo wydane w Rzeczpospolitej Polskiej, lub
 • świadectwo i inne dokumenty wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w tych państwach;  w przypadku braku na dokumencie adnotacji potwierdzającej prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju jego wystawienia, należy dołączyć zaświadczenie wystawione przez polski konsulat, szkołę lub władze oświatowe właściwego kraju, potwierdzające to prawo, lub
 • dyplom IB (International Baccalaureate) wydane przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie, lub
 • dyplomy EB (European Baccalaureate) wydane przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz.U. z 2005 r. 10), lub
 • świadectwo i inne dokumenty wydane za granicą przez szkoły lub instytucje edukacyjne uznawane przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działają, które uznawane są za dokumenty potwierdzające wykształcenie w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zawartych umów międzynarodowych, lub
 • świadectwo maturalne wydane za granicą, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo, uznanym – na podstawie przepisów o nostryfikacji świadectw – za równorzędne świadectwu dojrzałości wydanemu w Rzeczypospolitej Polskiej.

Kandydaci–cudzoziemcy na studia I stopnia oraz jednolite studia magisterskie, zobowiązani są:

1. W systemie Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK):

 • wypełnić dane osobowe, 
 • wypełnić dane dotyczące wykształcenia; należy podać nazwę szkoły średniej, datę i miejsce wystawienia świadectwa dojrzałości oraz jego numer; 

UWAGA!

kandydat zdający maturę w 2020 r. zobowiązany jest podać wyłącznie nazwę szkoły średniej,

 • zamieścić cyfrową kolorową fotografię z wizerunkiem kandydata o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi; fotografia musi spełniać wymogi szczegółowo opisane na stronie Rekrutacji w menu bocznym „Zdjęcie cyfrowe”,
 • załączyć potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej,
 • załączyć skan świadectwa dojrzałości (lub dokumentu równoważnego) – nie dotyczy osób zdających maturę w 2020 r.; 

UWAGA!

kandydat zdający maturę w 2020 r. zobowiązany jest przesłać skan dokumentu na adres poczty elektronicznej wybranego Wydziału w odrębnym terminie wskazanym przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną.

2. Dostarczyć do Uczelni, w terminie określonym odrębnym dokumentem przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną, oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości (lub dokument równoważny) oraz jego kserokopię. Po poświadczeniu przez Uczelnię zgodności kserokopii z oryginałem, oryginał dokumentu zostanie zwrócony właścicielowi. Termin dostarczenia tego dokumentu będzie podany najwcześniej w drugiej połowie lipca br.

3. Dostarczyć do Uczelni:

 • tłumaczenie na język polski dokumentu potwierdzającego wykształcenie uzyskane za granicą (tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego),
 • poświadczenie legalności tego dokumentu w formie apostille lub legalizacji,
 • decyzję administracyjną o uznaniu świadectwa maturalnego uzyskanego w zagranicznym systemie oświaty jako uprawniającego do podjęcia nauki w systemie szkolnictwa wyższego RP, w przypadku gdy świadectwo nie może być uznane z mocy prawa lub na podstawie umów międzynarodowych.

Kandydaci – cudzoziemcy na studia II stopnia zobowiązani są:

1  W systemie Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK):

 • wypełnić dane osobowe,
 • wypełnić dane dotyczące wykształcenia; należy podać nazwę uczelni, datę i miejsce wystawienia dyplomu ukończenia studiów oraz jego numer,
 • zamieścić cyfrową kolorową fotografię z wizerunkiem kandydata o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi; fotografia musi spełniać wymogi szczegółowo opisane na stronie Rekrutacji w menu bocznym „Zdjęcie cyfrowe”,
 • załączyć potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej,
 • załączyć skan dyplomu ukończenia studiów,
 • załączyć skan suplementu.

2. Dostarczyć do Uczelni, w terminie, określonym odrębnym dokumentem przez  Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną:

 • dyplom lub odpis dyplomu (wraz z kserokopią) ukończenia studiów wyższych uzyskany w Polsce albo zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznany za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba że zostali zwolnieni na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo uznany, na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub za uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej. Dokumenty wystawione za granicą winny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Po poświadczeniu przez Uczelnię zgodności kserokopii z oryginałem, oryginał dokumentu zostanie zwrócony właścicielowi,
 • w przypadku, gdy kandydat zdawał maturę poza Polską, do wglądu – oryginał świadectwa dojrzałości lub dokument równoważny. Termin dostarczenia dokumentu będzie podany osobno dla każdego kierunku.

Cudzoziemcy mogą odbywać studia w ASP w Warszawie w formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ASP w Warszawie cudzoziemiec studiujący na studiach stacjonarnych wnosi opłatę roczną w wysokości:

 1. na kierunku Malarstwo: 25.000 zł.
 2. na kierunku Rzeźba: 35.000 zł.
 3. na kierunku Grafika: 23.000 zł.
 4. na kierunku Architektury Wnętrz I i II stopień: 23.000 zł
 5. na kierunku Konserwacja Restauracja Dzieł Sztuki: 35.000 zł.
 6. na kierunku Sztuka Mediów I i II stopień: 20.000 zł.
 7. na kierunku Wzornictwo: 20.000 zł.
 8. na kierunku Scenografia: 15.000 zł.
 9. na kierunku Historia Sztuki: 9.000 zł.

Ww. opłat nie pobiera się między innym od cudzoziemców:

 • obywateli państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub EFTA;
 • którym udzielono zezwolenia na pobyt stały;
 • którzy posiadają status uchodźcy;
 • posiadaczy certyfikatu znajomości języka polskiego jako obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
 • posiadaczy Karty Polaka;
 • będących małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczpospolitej Polskiej

Na studiach I i II stopnia prowadzonych w formie niestacjonarnej cudzoziemcy ponoszą  opłaty przewidziane dla obywateli polskich.