Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Zasady rekrutacji

STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE NA WYDZIALE SCENOGRAFII

Czas trwania studiów: 5 lat

 

Postępowanie rekrutacyjne:

I etap – teczka z pracami: rysunkowymi, malarskimi, ewentualnie: prace projektowe, prace fotograficzne (zdjęcia rzeźb, obiektów przestrzennych itp. zależnie od dotychczasowych zainteresowań i dokonań kandydata), maksymalny rozmiar prac 100 cm x 70 cm, (minimalnie 5 prac rysunkowych (w tym cała postać) i 5 malarskich; maksymalna ilość 25 sztuk);

II etap – egzamin praktyczny: egzamin z malarstwa (1 dzień) i rysunku (1 dzień) – studium martwej natury, studium postaci, kompozycja rysunkowa, projekt wydarzenia teatralnego (1 dzień) oraz projekt scenografii z uwzględnieniem kostiumu (1 dzień);

III etap – autoprezentacja, jako kontynuacja etapu II, w ramach której kandydaci bronią swych projektów w trakcie rozmowy, która jest także sprawdzianem z wiedzy o teatrze, filmie i kulturze współczesnej, a także daje odpowiedź dotyczącą osobowościowych predyspozycji kandydatów do uprawiania sztuki scenograficznej. Celem autoprezentacji jest poznanie zdolności intelektualnych kandydata, a także jego głębszych zainteresowań nie tylko w zakresie wybranej dziedziny plastyki, ale również innych rodzajach twórczości, takich jak literatura, muzyka, teatr czy film. Autoprezentacja powinna wykazać samodzielność kandydata w myśleniu o sprawach związanych z szeroko pojętą kulturą artystyczną.

Etap II, tj. egzamin praktyczny, oceniany jest jednocześnie z etapem III, tj. autoprezentacją, przy zastosowaniu skali: za etap II maksymalnie 105 pkt i za etap III maksymalnie 30 pkt.

Przyjęcie na studia uzależnione jest od liczby uzyskanych punktów w postępowaniu rekrutacyjnym (lista rankingowa).

 

PUNKTACJA

Ocena etapu I:
Przy ocenie prac plastycznych kandydatów (portfolio) Uczelniana Komisja Rekrutacyjna stosuje skalę punktową w przedziale od 0 do 10. Do drugiego etapu egzaminu przystępują tylko ci kandydaci, których prace zostały ocenione na minimum 6 punktów.

Ocena etapu II:
Ocenie podlega każda część egzaminu praktycznego. Przed rozpoczęciem egzaminu praktycznego, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna określa i podaje do publicznej wiadomości maksymalną liczbę punktów do uzyskania za każdą jego składową. Kandydat może otrzymać za część praktyczną maksymalnie 105 punktów. Kandydat musi otrzymać z każdej części egzaminu praktycznego ocenę pozytywną. Uzyskanie zera („0”) punktów z którejkolwiek części lub nie przystąpienie do którejkolwiek części egzaminu praktycznego skutkuje wykluczeniem kandydata z postępowania kwalifikacyjnego. Takiej osobie nie jest przyznawana lokata na liście rankingowej.

Na kierunku Scenografia do III etapu egzaminów wstępnych dopuszczeni zostają wszyscy kandydaci biorący udział w każdej części egzaminu praktycznego. Etap II oceniany jest przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną jednocześnie z etapem III, tj. autoprezentacją, przy zastosowaniu skali: za etap II maksymalnie 105 pkt i za etap III maksymalnie 30 pkt.

Ocena etapu III:
Przy ocenie autoprezentacji stosuje się skalę punktową w przedziale od 0 do 30. Otrzymanie „0” (zera) punktów z autoprezentacji lub nieprzystąpienie do autoprezentacji jest równoznaczne z nieklasyfikowaniem kandydata i wykluczeniem go z postępowania rekrutacyjnego. Osoba, która nie przystąpiła do egzaminu zostaje wykluczona z postępowania rekrutacyjnego oraz nie jest jej przyznawana lokata na liście rankingowej.

Zasady punktacji 

Podstawę do ustalenia miejsca kandydata na końcowej liście rekrutacyjnej stanowi suma punktów uzyskanych za część praktyczną i autoprezentację.


STACJONARNE STUDIA II STOPNIA NA WYDZIALE SCENOGRAFII

Czas trwania studiów: 2 lata

 

Postępowanie rekrutacyjne:

O przyjęcie na stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunek Scenografia mogą ubiegać się:

  • absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku Scenografia ASP w Warszawie;
  • absolwenci co najmniej pierwszego stopnia kierunku Scenografia realizowanego w innych uczelniach,
  • absolwenci, którzy uzyskali tytuł licencjata, inżyniera lub magistra na kierunkach pokrewnych (architektura, architektura wnętrz, wzornictwo)

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata na studia na podstawie:

  • dyplomu studiów świadczącego o uzyskaniu co najmniej tytułu licencjata,
  • dokumentacji dorobku artystycznego kandydata,
  • trzyetapowego egzaminu:

I etap – ocena dorobku artystycznego kandydata, przy której Uczelniana Komisja Rekrutacyjna stosuje skalę punktową od 0 do 10, do etapu II i III przechodzą kandydaci, którzy uzyskali minimum 6 punktów za I etap;

Na prezentację własnego dorobku kandydat przygotowuje około 20 prac świadczących o aktywności twórczej kandydata. Poza pracami rysunkowymi i malarskimi wymagane jest przedstawienie prac wykonanych w okresie studiów licencjackich w formie portfolio.

II etap – egzamin praktyczny, przy ocenie którego stosuje skalę punktową od 0 do 60 punktów, egzamin praktyczny składa się z dwóch zadań projektowych, nieprzystąpienie do któregokolwiek z  tych zadań skutkuje wykluczeniem kandydata z postępowania rekrutacyjnego;

Egzamin praktyczny /kierunkowy/ trwa dwa dni – 12 godzin. Tematy ustalane są przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną – ich celem jest możliwość oceny m.in. wrażliwości plastycznej kandydata, wyobraźni – ze szczególnym uwzględnieniem wyobraźni przestrzennej oraz predyspozycji projektowych.

III etap – autoprezentacja kandydata połączona z prezentacją jego prac, przy ocenie których stosuje skalę punktową od 0 do 30 punktów.

Autoprezentacja kandydata dotyczy obrony prac projektowych wykonanych w II etapie oraz jego zainteresowań z zakresu wiedzy o kulturze i sztuce, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia związane z kierunkiem studiów oraz wiedzy dotyczącej aktualnych i ważnych wydarzeń kulturalnych w kraju i na świecie.

Etap III egzaminu jest kontynuacją etapu II i biorą w nim udział kandydaci, którzy uzyskali minimum punktowe w I etapie egzaminu oraz przystąpili do II etapu egzaminu.

Podstawą do ustalenia miejsca kandydata na liście rankingowej, który brał udział w trzyetapowym egzaminie stanowi suma punktów za II i III etap postępowania kwalifikacyjnego, tj.: za egzamin praktyczny i autoprezentację połączoną z prezentacją prac.

Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia są jawne.