Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

STACJONARNE STUDIA I STOPNIA NA WYDZIALE SCENOGRAFII  

Pliki do pobrania:

STACJONARNE STUDIA I STOPNIA NA WYDZIALE SCENOGRAFII  

STACJONARNE STUDIA I STOPNIA NA WYDZIALE SCENOGRAFII


STACJONARNE STUDIA I STOPNIA NA WYDZIALE SCENOGRAFII

 

Czas trwania studiów: 3 lata

 

Postępowanie rekrutacyjne na studia pierwszego stopnia składa się z następujących etapów:

I etap – teczka z pracami: rysunkowymi, malarskimi, ewentualnie: prace projektowe, prace fotograficzne (zdjęcia rzeźb, obiektów przestrzennych itp. zależnie od dotychczasowych zainteresowań i dokonań kandydata), maksymalny rozmiar prac 100 cm x 70 cm, (maksymalna ilość 25 sztuk);


II etap – egzamin z malarstwa (1 dzień) i rysunku (1 dzień) – studium martwej natury, studium postaci, kompozycja rysunkowa, projekt wydarzenia teatralnego (1 dzień) oraz projekt scenografii z uwzględnieniem kostiumu (1 dzień);


III etap – autoprezentacja, jako kontynuacja etapu II, w ramach której kandydaci bronią swych projektów w trakcie rozmowy, która jest także sprawdzianem z wiedzy o teatrze, filmie i kulturze współczesnej, a także daje odpowiedź dotyczącą osobowościowych predyspozycji kandydatów do uprawiania sztuki scenograficznej. Celem autoprezentacji jest poznanie zdolności intelektualnych kandydata, a także jego głębszych zainteresowań nie tylko
w zakresie wybranej dziedziny plastyki, ale również innych rodzajach twórczości, takich jak literatura, muzyka, teatr czy film. Autoprezentacja powinna wykazać samodzielność kandydata w myśleniu o sprawach związanych z szeroko pojętą kulturą artystyczną.

 

Etap II i III oceniany jest łącznie, przy zastosowaniu skali: za etap II maksymalnie 105 pkt
i za etap III maksymalnie 30 pkt.

Przyjęcie na studia uzależnione jest od liczby uzyskanych punktów w postępowaniu rekrutacyjnym (lista rankingowa).


DOKUMENTY

Kandydat na stacjonarne studia I stopnia na kierunek Scenografia zobowiązany jest złożyć w dziekanacie Wydziału Scenografii następujące dokumenty:

W formie elektronicznej:

 • formularz zgłoszeniowy – należy go wypełnić poprzez system IRK
 • cyfrową kolorową fotografię z wizerunkiem kandydata o proporcjach 20 mm x 25 mm (np. 236×295 pikseli w rozdzielczości co najmniej 300 dpi), którą należy wstawić
  w systemie IRK.; fotografia musi spełniać wymogi szczegółowo opisane w ogłoszeniach rekrutacyjnych

W formie papierowej:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy z fotografią z wizerunkiem kandydata, wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK
 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości (lub dokument równoważny)
 • dwie fotografie z wizerunkiem kandydata o wymiarze 35 mm x 45m, identyczne
  z fotografią umieszczoną w systemie IRK; fotografia musi spełniać wymogi szczegółowo opisane w ogłoszeniach rekrutacyjnych
 • zobowiązanie pisemne do odebrania złożonych prac plastycznych w wyznaczonym przez dziekanaty terminie (druk można pobrać w dziekanacie w dniu składania dokumentów)
 • potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej za pierwszą część egzaminów
 • osoby niepełnosprawne ubiegające się o dostosowanie sposobu przeprowadzenia egzaminu do ich niepełnosprawności, dodatkowo zobowiązane są złożyć stosowne orzeczenie o niepełnosprawności

UWAGA:

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W tym przypadku załącza się orzeczenie o niepełnosprawności z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku.

Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.