Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

STACJONARNE STUDIA I STOPNIA NA WYDZIALE SZTUKI MEDIÓW  

Pliki do pobrania:

STACJONARNE STUDIA I STOPNIA NA WYDZIALE SZTUKI MEDIÓW  

STACJONARNE STUDIA I STOPNIA NA WYDZIALE SZTUKI MEDIÓW


STACJONARNE STUDIA I STOPNIA NA WYDZIALE SZTUKI MEDIÓW

 

Czas trwania studiów: 3 lata

 

Kandydat na stacjonarne studia I stopnia na kierunku Sztuka Mediów zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym terminie stosownych dokumentów i teczki z pracami plastycznymi.

Teczka z pracami musi zawierać:

 • prace malarskie – 5-7 sztuk w formacie 50×70 cm lub 100×70 cm,
 • prace rysunkowe – 5-7 sztuk w formacie 50 x 70 cm lub 100×70 cm,
 • prace fotograficzne (dorobek własny) – 10-15 sztuk w formacie 20×30 cm lub 30×40 cm,
 • prace fotograficzne na zadany temat, ustalony i podany do publicznej wiadomości 6 (sześć) tygodni przed rozpoczęciem rekrutacji – 5 sztuk w formacie 20x30cm, TEMAT: „MOJE MIEJSCE”
 • teczka może zawierać ewentualnie wybór innych realizacji artystycznych zapisanych na nośniku cd albo dvd świadczące o wrażliwości plastycznej kandydata.

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z trzech etapów:

I etap – przegląd prac praktycznych kandydatów złożonych w teczkach (maksymalnie można uzyskać 30 pkt). Do drugiego etapu egzaminu przystępują tylko ci kandydaci, których prace zostały ocenione na minimum 20 punktów, etap przechodzi 64 kandydatów z najwyższą punktacją.


II etap – Przygotowanie materiałów do autoprezentacji (etapu III):

Dzień 1:

 • przygotowanie prac z zakresu pracowni Przestrzeni Audiowizualnej (max. 10 pkt);
 • przygotowanie prac z zakresu pracowni Przestrzeni Malarskiej (max. 10 pkt).

Dzień 2 – realizacja ćwiczenia praktycznego z zakresu fotografii (max. 10 pkt).


III etap – autoprezentacja połączona jest z prezentacją zrealizowanych w II etapie ćwiczeń. Autoprezentacja zakłada:

 • wprowadzające pytanie ogólne (max. 5 pkt),
 • omówienie przygotowanych podczas egzaminu prac praktycznych oraz złożonej teczki (max. 5 pkt),
 • pytanie dotyczące ogólnej orientacji w świecie kultury (max.5 pkt),
 • pytanie dodatkowe od jednego z członków Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (max. 5 pkt).

W postępowaniu rekrutacyjnym można uzyskać maksymalnie 80 punktów.

Na studia może być przyjęta osoba, która uzyskała pozytywny wynik w postępowaniu rekrutacyjnym, mieszcząca się w określonym limicie przyjęć.


DOKUMENTY

Kandydat na stacjonarne studia I stopnia na kierunek Sztuka Mediów zobowiązany jest złożyć w dziekanacie Wydziału Sztuki Mediów następujące dokumenty:

W formie elektronicznej:

 • formularz zgłoszeniowy – należy go wypełnić poprzez system IRK
 • cyfrową kolorową fotografię z wizerunkiem kandydata o proporcjach 20 mm x 25 mm (np. 236×295 pikseli w rozdzielczości co najmniej 300 dpi), którą należy wstawić
  w systemie IRK.; fotografia musi spełniać wymogi szczegółowo opisane w ogłoszeniach rekrutacyjnych

W formie papierowej:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy z fotografią z wizerunkiem kandydata, wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK
 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości (lub dokument równoważny)
 • dwie fotografie z wizerunkiem kandydata o wymiarze 35 mm x 45m, identyczne
  z fotografią umieszczoną w systemie IRK; fotografia musi spełniać wymogi szczegółowo opisane w ogłoszeniach rekrutacyjnych
 • zobowiązanie pisemne do odebrania złożonych prac plastycznych w wyznaczonym przez dziekanaty terminie (druk można pobrać w dziekanacie w dniu składania dokumentów)
 • potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej za pierwszą część egzaminów
 • osoby niepełnosprawne ubiegające się o dostosowanie sposobu przeprowadzenia egzaminu do ich niepełnosprawności, dodatkowo zobowiązane są złożyć stosowne orzeczenie o niepełnosprawności

 

UWAGA:

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W tym przypadku załącza się orzeczenie o niepełnosprawności z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku.

Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.