Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

STACJONARNE STUDIA I STOPNIA NA WYDZIALE WZORNICTWA

Pliki do pobrania:

STACJONARNE STUDIA I STOPNIA NA WYDZIALE WZORNICTWA

STACJONARNE STUDIA I STOPNIA NA WYDZIALE WZORNICTWA


STACJONARNE STUDIA I STOPNIA NA WYDZIALE WZORNICTWA

 

Specjalność: PROJEKTOWANIE PRODUKTU I KOMUNIKACJI WIZUALNEJ

Czas trwania studiów: 3,5 roku

Szczegółowy terminarz

Szczegółowy terminarz

 

PROJEKTOWANIE PRODUKTU I KOMUNIKACJI WIZUALNEJ

TEMAT DO TECZKI

 

Postępowanie rekrutacyjne na studia pierwszego stopnia specjalność projektowanie produktu i komunikacji wizualnej składa się z następujących etapów:

I etap – złożenie teczki z samodzielnie wykonanymi przez kandydata pracami plastycznymi i projektowymi. Teczka powinna zawierać:

 • obowiązkowy temat projektowy – według zasad określonych w osobnym dokumencie, publikowanym przez Wydział Wzornictwa na 6 (sześć) tygodni przed ostatecznym terminem składania teczek
 • prace malarskie:

Format: nie mniejszy niż 29,7 cm x 21 cm i nie większy niż 100 cm x 70 cm;

Technika: dowolna;

Temat: dowolny;

Ilość: nie mniej niż 4 i nie więcej niż 10 obrazów.

 • Prace rysunkowe:

Format: 100 cm x 70 cm;

Technika: węgiel, lawowanie;

Temat: studium modela;

Ilość:

– nie mniej niż 5 i nie więcej niż 12 rysunków Studium modela (ujęcie pełnej postaci w różnych pozach),

– 1 plansza z dziesięcioma (10) szybkimi szkicami modela (ujęcie pełnej postaci);

Oceniane będą:

– świadomość proporcji ciała rysowanej postaci, uchwycenie konstrukcji 25 %

– oddanie charakteru i gestu ciała modela 25%

– użycie w rysunku zróżnicowanej skali walorowej (modelunek bryły) 25%

– umiejętność zróżnicowania materii 25%

 • Rysunek produktu:

Format: 50 cm x 70 cm;

Technika: długopis, flamaster, ołówek;

Temat: przedmioty codziennego użytku;

Ilość:

– 1 plansza z zakomponowanymi rysunkami pięciu (5) przedmiotów codziennego użytku;

– 1 plansza ilustrująca zasadę działania wybranego przedmiotu codziennego użytku;

Na teczkę powinny się składać prace pokazujące m.in.:

– świadomość cech wzorniczych (proporcje bryły i wyrazowość);

– świadomość cech technicznych produktu przemysłowego.

Oceniane będą:

– kompozycja, czytelność oraz jakość rysunków.

 • Opcjonalnie:

Można złożyć do 3 plansz w formacie 100 cm x 70 cm z dokumentacją prac projektowych, fotografiami, szkicami itp. pokazującymi dotychczasowy dorobek kandydata.

Dokumentacja wszystkich prac składanych w teczce musi znaleźć się na płycie CD. Płyta powinna zawierać katalog zatytułowany: Nazwisko i Imię kandydata. W katalogu należy umieścić listę prac i oświadczenie, że kandydat jest ich autorem (w formacie .doc, .txt lub .rtf) oraz reprodukcje prac w formacie .jpg, wymiar dłuższego boku 1000 pikseli. Zdjęcia prac należy uporządkować w sposób umożliwiający ich przeglądanie, tj. z zachowaniem właściwego obrazu (pion, poziom). Wszyscy kandydaci muszą odebrać teczkę po zakończeniu przeglądu.


II etap – egzamin praktyczny:

 • rysunek, malarstwo – czas 4  godziny – studium modela,  martwej natury lub praca
  z wyobraźni. Tradycyjne narzędzia: węgiel, ołówek, kredka, farby plakatowe, tempery itp. Egzamin dostarcza informacji o umiejętności obserwowania, komponowania na płaszczyźnie, wrażliwości na kolor, światło, fakturę i przestrzeń  malarską;
 • rzeźba – czas 4 godziny –  interpretacja przestrzenna tematu (tekst, myśl, stan,  zdarzenie). Kandydaci pracują w dostarczonym materiale. Nie ocenia się warsztatu rzeźbiarskiego ale zdolność do odczuwania: pionu i poziomu, bryły i płaszczyzny, kontrastu wielkości i kształtu, skali w odniesieniu do wielkości znanych obserwatorowi, ekspresji formy, czasoprzestrzenności;
 • rysunek produktu przemysłowego – czas 2 godziny. Ocenia się zainteresowanie wzornictwem i techniką;
 • test z wyobraźni przestrzennej – czas 2 godziny. Ocenia się rozumienie rzutów i aksonometrii;
 • projektowanie – czas 4 godziny. Polega na odpowiedzi na postawiony problem projektowy. Rozwiązanie zadania przybiera najczęściej formę makiety wykonanej
  z dostarczonych materiałów. Egzamin sprawdza umiejętność dostrzegania, analizowania i rozwiązywania problemów, rozumienie tworzywa i jego naturalnych cech, umiejętności wizualizacji problemów, sprawność manualną i umiejętność gospodarowania czasem.

III etap – autoprezentacja: sprawdza predyspozycje kandydata do wykonywania zawodu projektanta: inteligencję ogólną, ciekawość poznawczą, motywacje, umiejętności poprawnego rozumowania oraz wyrażania swoich myśli, zainteresowanie problemami kultury, sztuki
i cywilizacji.

 

Przyjęcie na studia uzależnione jest od liczby uzyskanych punktów w postępowaniu rekrutacyjnym (lista rankingowa).


Specjalność PROJEKTOWANIE UBIORU

Czas trwania studiów: 3,5 roku

Szczegółowy terminarz

Szczegółowy terminarz

 

PROJEKTOWANIE UBIORU

TEMAT DO TECZKI

 

Postępowanie rekrutacyjne na studia pierwszego stopnia specjalność projektowanie ubioru składa się z następujących etapów:

I etap – złożenie teczki z samodzielnie wykonanymi przez kandydata pracami plastycznymi i projektowymi. Teczka powinna zawierać:

 • Prace plastyczne – nie mniej niż 10 i nie więcej niż 15prac: (nie mniej niż 4 rysunki studium modela w formacie 100 cm x 70 cm, nie mniej niż 4 prace malarskie w dowolnej technice i formacie nie mniejszym niż 29,7 cm x 21 cm i nie większym niż 100 cm x 70 cm)
 • obowiązkowy temat projektowy – według zasad określonych w osobnym dokumencie, publikowanym przez Wydział Wzornictwa na 6 (sześć) tygodni przed ostatecznym terminem składania teczek
 • opcjonalnie można złożyć do 3 (trzech) plansz w formacie 100 cm x 70 cm z dokumentacją prac projektowych, fotografiami, szkicami itp. pokazującymi dotychczasowy dorobek kandydata.

Dokumentacja wszystkich prac składanych w teczce musi znaleźć się na płycie CD. Płyta powinna zawierać katalog zatytułowany: Nazwisko i Imię kandydata. W katalogu należy umieścić listę prac i oświadczenie, że kandydat jest ich autorem (w formacie .doc, .txt lub .rtf) oraz reprodukcje prac w formacie .jpg, wymiar dłuższego boku 1000 pikseli. Wszyscy kandydaci muszą odebrać teczkę po zakończeniu przeglądu.


II etap – egzamin praktyczny:

 • rysunek – czas 4 godziny – studium modela,  martwej natury lub praca z wyobraźni. Tradycyjne narzędzia: ołówek, grafit, kredki, markery. Egzamin dostarcza informacji o umiejętności obserwowania, komponowania na płaszczyźnie, wrażliwości na przestrzeń, światło i fakturę;
 • rzeźba – czas 4 godziny –  interpretacja przestrzenna tematu (tekst, myśl, stan, zdarzenie). Kandydaci pracują w dostarczonym materiale. Nie ocenia się warsztatu rzeźbiarskiego, ale zdolność do odczuwania: pionu i poziomu, bryły i płaszczyzny, kontrastu, wielkości i kształtu, ekspresji formy i warstwy znaczeniowej;
 • projektowanie – czas 4 godziny. Polega na odpowiedzi na postawiony problem projektowy. Rozwiązanie zadania przybiera najczęściej formę rysunków lub makiety wykonanej z dostarczonych materiałów. Egzamin sprawdza: umiejętności dostrzegania, analizowania i rozwiązywania problemów, rozumienie tworzywa i jego naturalnych cech, umiejętności przekazu treści w formie graficznej, sprawność manualną i umiejętność gospodarowania czasem.

III etap – autoprezentacja: sprawdza predyspozycje kandydata do wykonywania zawodu projektanta: inteligencję ogólną, ciekawość poznawczą, motywacje, umiejętności poprawnego rozumowania oraz wyrażania swoich myśli, zainteresowanie problemami kultury, sztuki i cywilizacji.

Warunkiem przyjęcia na specjalność projektowanie ubioru jest znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2. Dokumenty potwierdzające znajomość języka na
poziomie B2 to, między innymi:

certyfikat FCE lub inny certyfikat potwierdzający znajomość języka na wymaganym poziomie lub matura z języka angielskiego zdana na poziomie rozszerzonym w części ustnej lub pisemnej.

Przyjęcie na studia uzależnione jest od liczby uzyskanych punktów w postępowaniu rekrutacyjnym (lista rankingowa).

Listy rekrutacyjne są sporządzane dla obu specjalności oddzielnie.


UWAGA:

Kandydaci na studia pierwszego stopnia kierunek Wzornictwo w chwili składania teczki z dokumentami i pracami wybierają jedną specjalność spośród dwóch: projektowanie produktu i komunikacji wizualnej lub projektowanie ubioru. Dokumenty osobowe kandydata powinny być złożone w białej, kartonowej i wyraźnie podpisanej imieniem i nazwiskiem teczce (biurowej) mieszczącej format A4. Fotografie kandydata należy podpisać na odwrocie imieniem i nazwiskiem. W przypadku składania dokumentów na dwie specjalności, należy złożyć dwa komplety dokumentów oraz dwie teczki z pracami i wnieść opłatę za każde zgłoszenie osobno.


DOKUMENTY

Kandydat na stacjonarne studia I stopnia na kierunek Wzornictwo zobowiązany jest złożyć w dziekanacie Wydziału Wzornictwa następujące dokumenty:

W formie elektronicznej:

 • formularz zgłoszeniowy – należy go wypełnić poprzez system IRK
 • cyfrową kolorową fotografię z wizerunkiem kandydata o proporcjach 20 mm x 25 mm (np. 236×295 pikseli w rozdzielczości co najmniej 300 dpi), którą należy wstawić
  w systemie IRK.; fotografia musi spełniać wymogi szczegółowo opisane w ogłoszeniach rekrutacyjnych

W formie papierowej:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy z fotografią z wizerunkiem kandydata, wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK
 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości (lub dokument równoważny)
 • dwie fotografie z wizerunkiem kandydata o wymiarze 35 mm x 45m, identyczne
  z fotografią umieszczoną w systemie IRK; fotografia musi spełniać wymogi szczegółowo opisane w ogłoszeniach rekrutacyjnych
 • zobowiązanie pisemne do odebrania złożonych prac plastycznych w wyznaczonym przez dziekanaty terminie (druk można pobrać w dziekanacie w dniu składania dokumentów)
 • potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej za pierwszą część egzaminów
 • osoby niepełnosprawne ubiegające się o dostosowanie sposobu przeprowadzenia egzaminu do ich niepełnosprawności, dodatkowo zobowiązane są złożyć stosowne orzeczenie o niepełnosprawności

UWAGA:

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W tym przypadku załącza się orzeczenie o niepełnosprawności z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku.

Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.