Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

STACJONARNE STUDIA I STOPNIA NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA KULTURĄ WIZUALNĄ kierunek HISTORIA SZTUKI specjalność KULTURA MIEJSCA

Pliki do pobrania:

STACJONARNE STUDIA I STOPNIA NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA KULTURĄ WIZUALNĄ kierunek HISTORIA SZTUKI specjalność KULTURA MIEJSCA

STACJONARNE STUDIA I STOPNIA NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA KULTURĄ WIZUALNĄ kierunek HISTORIA SZTUKI specjalność KULTURA MIEJSCA


STACJONARNE STUDIA I STOPNIA NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA KULTURĄ WIZUALNĄ kierunek HISTORIA SZTUKI specjalność KULTURA MIEJSCA

 

Czas trwania studiów: 3 lata

 

Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów:

I etap – złożenie portfolio i dokumentów


II etap – autoprezentacja

Kandydat jest zobowiązany do złożenia portfolio w postaci dwóch autorskich fotoreportaży (1 fotoreportaż: 5 – 7 zdjęć) lub jednego filmu video (maksymalna długość: 2 min.).

Prace oraz dokumenty należy złożyć w podpisanych imieniem i nazwiskiem teczkach oraz dołączyć wersję elektroniczną prac na płycie CD (również podpisanej imieniem i nazwiskiem). Prace video nagrane na płycie CD/DVD podpisanej imieniem i nazwiskiem wraz z dokumentami należy złożyć w teczce (również podpisanej imieniem i nazwiskiem).

Sposób prezentacji fotoreportaży jest dowolny, wielkość pojedynczych odbitek/wydruków zdjęć nie może przekroczyć 25×25 cm. Dopuszczalne formaty plików video: avi, mp4, mov, flv.

Istotą tego zadania jest stworzenie wizualnej narracji, opowiedzenie historii o „swoim miejscu” poprzez sekwencję fotografii lub krótki film. Realizując to zadanie należy pamiętać, że „miejsce” to pojęcie bardzo szerokie, może być ujęte metaforycznie czy wręcz abstrakcyjnie, może być przedstawieniem problemu społecznego czy lokalnego.

Zadanie ma na celu wykorzystanie sprzętu, np.: aparatu fotograficznego, kamery, smartphone jako narzędzi obserwacji lub analizy społecznej przestrzeni prywatnej, wspólnej, historycznej itp.

Ocenie portfolio będzie podlegała samodzielność myślenia, umiejętność widzenia w otaczającym środowisku zjawisk nieoczywistych/niedostrzeganych, zdolność do syntezy oraz adekwatność zastosowanych środków plastycznych do przedstawionej treści. Przy ocenie portfolio Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna stosuje skalę punktową od 0 do 10. Do autoprezentacji przystępują tylko ci kandydaci, których prace zostały ocenione na minimum 6 punktów.

Autoprezentacja składa się z trzech części:

 • prezentacja portfolio – kandydaci prezentują swoje prace przed Komisją, uzasadniają wybór tematu/tematów, jak również omawiają zastosowane w nich środki wyrazu (max. 5 min.).
 • wypowiedź na temat dwóch wylosowanych zagadnień z zakresu sztuki dawnej
  i nowszej, w tym sztuki współczesnej (zakres zagadnień przygotowany przez WZKW) – dotyczy tylko osób, które nie zdawały historii sztuki na maturze. Osoby, które zdawały maturę z historii sztuki, dostają punkty wg przelicznika: wynik
  w procentach dzielony przez 10, a następnie mnożony przez 0,8 (w przypadku matury podstawowej) lub przez 1 (w przypadku matury rozszerzonej).
 • wypowiedź na temat dwóch wylosowanych zagadnień z zakresu szeroko pojętej kultury (zakres zagadnień przygotowany przez WZKW).

Autoprezentacja oceniana jest w skali od 0 – 30 punktów. Każda z jej części oceniana jest w skali od 0 do 10 punktów. Otrzymanie 0 punktów z jakiejkolwiek części autoprezentacji jest równoważne z niezdaniem egzaminu.

Z przebiegu postępowania rekrutacyjnego przygotowywana jest lista rankingowa uwzględniająca wszystkich kandydatów wg uzyskanych punktów z obu etapów. Przyjęcie na studia uzależnione jest od liczby uzyskanych punktów. W procesie rekrutacji kandydat może uzyskać za oba etapy maksymalnie 40 punktów. Minimalna liczba punktów kwalifikująca do przyjęcia na studia wynosi 21 punktów.

W razie takiej samej liczby punktów uzyskanych przez kandydatów biorących udział
w rekrutacji o lokacie na liście rankingowej będzie decydowała liczba punktów otrzymanych za autoprezentację. Jeśli w dalszym ciągu liczba punktów dla więcej niż jednej osoby będzie taka sama uzyskują oni tę samą lokatę a osoba następna otrzyma lokatę z pominięciem kolejnych numerów zgodnych z liczbą osób, którym przyznano lokaty ex aequo.


DOKUMENTY

Kandydat na stacjonarne studia I stopnia na kierunek Historia Sztuki zobowiązany jest złożyć w dziekanacie Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną następujące dokumenty:

W formie elektronicznej:

 • formularz zgłoszeniowy – należy go wypełnić poprzez system IRK
 • cyfrową kolorową fotografię z wizerunkiem kandydata o proporcjach 20 mm x 25 mm (np. 236×295 pikseli w rozdzielczości co najmniej 300 dpi), którą należy wstawić
  w systemie IRK.; fotografia musi spełniać wymogi szczegółowo opisane w ogłoszeniach rekrutacyjnych

W formie papierowej:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy z fotografią z wizerunkiem kandydata, wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK
 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości (lub dokument równoważny)
 • dwie fotografie z wizerunkiem kandydata o wymiarze 35 mm x 45m, identyczne
  z fotografią umieszczoną w systemie IRK; fotografia musi spełniać wymogi szczegółowo opisane w ogłoszeniach rekrutacyjnych
 • zobowiązanie pisemne do odebrania złożonych prac plastycznych w wyznaczonym przez dziekanaty terminie (druk można pobrać w dziekanacie w dniu składania dokumentów)
 • potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej za pierwszą część egzaminów
 • osoby niepełnosprawne ubiegające się o dostosowanie sposobu przeprowadzenia egzaminu do ich niepełnosprawności, dodatkowo zobowiązane są złożyć stosowne orzeczenie o niepełnosprawności

UWAGA:

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W tym przypadku załącza się orzeczenie o niepełnosprawności z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku.

Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.