Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

STACJONARNE STUDIA II STOPNIA NA WYDZIALE SCENOGRAFII

Plik do pobrania:

STACJONARNE STUDIA II STOPNIA NA WYDZIALE SCENOGRAFII

STACJONARNE STUDIA II STOPNIA NA WYDZIALE SCENOGRAFII


STACJONARNE STUDIA II STOPNIA NA WYDZIALE SCENOGRAFII

 

Czas trwania studiów: 2 lata

 

O przyjęcie na stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunek Scenografia mogą ubiegać się:

 • absolwenci studiów pierwszego stopnia Wydziału Scenografii ASP w Warszawie, którzy uzyskali tytuł licencjata na kierunku Scenografia;
 • absolwenci z innych uczelni, którzy uzyskali tytuł licencjata, inżyniera lub magistra na kierunkach pokrewnych (architektura, architektura wnętrz, wzornictwo)

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata na studia na podstawie:

 • dyplomu ukończenia studiów świadczącego o uzyskaniu co najmniej tytułu licencjata,
 • dokumentacji dorobku artystycznego kandydata,
 • trzyetapowego egzaminu:

I etap – ocena dorobku artystycznego kandydata, przy której Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna stosuje skalę punktową od 0 do 10, do etapu II i III przechodzą kandydaci, którzy uzyskali minimum 6 punktów za I etap;


II etap – egzamin praktyczny, przy ocenie którego Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna stosuje skalę punktową od 0 do 60 punktów, egzamin praktyczny składa się z dwóch zadań projektowych; nie przystąpienie do któregokolwiek z tych zadań skutkuje wykluczeniem kandydata z postępowania rekrutacyjnego;


III etap – autoprezentacja kandydata połączona z prezentacją jego prac, przy ocenie których Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna stosuje skalę punktową od 0 do 30 punktów.

Etap III egzaminu jest kontynuacją etapu II i biorą w nim udział kandydaci, którzy uzyskali minimum punktowe w I etapie egzaminu, tj. 6 pkt., oraz przystąpili do II etapu egzaminu.

Na prezentację własnego dorobku kandydat przygotowuje około 20 prac świadczących o aktywności twórczej kandydata. Poza pracami rysunkowymi i malarskimi wymagane jest przedstawienie prac wykonanych w okresie studiów licencjackich w formie portfolio.

Egzamin praktyczny /kierunkowy/ trwa dwa dni – 12 godzin. Tematy ustalane są przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną – ich celem jest możliwość oceny m.in. wrażliwości plastycznej kandydata, wyobraźni – ze szczególnym uwzględnieniem wyobraźni przestrzennej oraz predyspozycji projektowych.

Autoprezentacja kandydata dotyczy obrony prac projektowych wykonanych w II etapie oraz jego zainteresowań z zakresu wiedzy o kulturze i sztuce, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia związane z kierunkiem studiów oraz wiedzy dotyczącej aktualnych i ważnych wydarzeń kulturalnych w kraju i na świecie.

 

Podstawą do ustalenia miejsca na liście rankingowej kandydata, który brał udział
w trzyetapowym egzaminie stanowi suma punktów za II i III etap postępowania kwalifikacyjnego, tj.: za egzamin praktyczny i autoprezentację połączoną z prezentacją prac. 


 DOKUMENTY

Kandydat na stacjonarne studia II stopnia na kierunek Scenografia, będący absolwentem studiów co najmniej I stopnia prowadzonych przez ASP w Warszawie, musi złożyć:

W formie elektronicznej:

 • formularz zgłoszeniowy – należy go wypełnić poprzez system IRK
 • cyfrową kolorową fotografię z wizerunkiem kandydata o proporcjach 20 mm x 25 mm (np. 236×295 pikseli w rozdzielczości co najmniej 300 dpi), którą należy wstawić
  w systemie IRK.; fotografia musi spełniać wymogi szczegółowo opisane w ogłoszeniach rekrutacyjnych

W formie papierowej:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy z fotografią z wizerunkiem kandydata, wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK
 • odpis dyplomu ukończenia studiów
 • dwie fotografie z wizerunkiem kandydata o wymiarze 35 mm x 45m, identyczne
  z fotografią umieszczoną w systemie IRK; fotografia musi spełniać wymogi szczegółowo opisane w ogłoszeniach rekrutacyjnych
 • zobowiązanie pisemne do odebrania złożonych prac plastycznych w wyznaczonym przez dziekanaty terminie (druk można pobrać w dziekanacie w dniu składania dokumentów)
 • potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej
 • suplement, w przypadku, gdy kandydat jest absolwentem innego kierunku ASP
  w Warszawie, niż kierunek, na który aplikuje
 • osoby niepełnosprawne ubiegające się o dostosowanie sposobu przeprowadzenia egzaminu do ich niepełnosprawności, dodatkowo zobowiązane są złożyć stosowne orzeczenie o niepełnosprawności

Kandydat na stacjonarne studia II stopnia na kierunek Scenografia, będący absolwentem innej uczelni niż ASP w Warszawie, musi złożyć:

W formie elektronicznej:

 • formularz zgłoszeniowy – należy go wypełnić poprzez system IRK
 • cyfrową kolorową fotografię z wizerunkiem kandydata o proporcjach 20 mm x 25 mm (np. 236×295 pikseli w rozdzielczości co najmniej 300 dpi), którą należy wstawić w systemie IRK.; fotografia musi spełniać wymogi szczegółowo opisane w ogłoszeniach rekrutacyjnych

W formie papierowej:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy z fotografią z wizerunkiem kandydata, wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK
 • odpis dyplomu ukończenia studiów
 • poświadczoną przez pracownika dziekanatu danego Wydziału ASP w Warszawie lub Wydziałową Komisję Rekrutacyjną kopię świadectwa dojrzałości
 • dwie fotografie z wizerunkiem kandydata o wymiarze 35 mm x 45mm, identyczne z fotografią umieszczoną w systemie IRK; fotografie muszą wymogi szczegółowo opisane w ogłoszeniach rekrutacyjnych
 • zobowiązanie pisemne do odebrania złożonych prac plastycznych w wyznaczonym przez dziekanaty terminie (druk można pobrać w dziekanacie w dniu składania dokumentów)
 • potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej
 • suplement
 • osoby niepełnosprawne ubiegające się o dostosowanie sposobu przeprowadzenia egzaminu do ich niepełnosprawności, dodatkowo zobowiązane są złożyć stosowne orzeczenie o niepełnosprawności

UWAGA:

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W tym przypadku załącza się orzeczenie o niepełnosprawności z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku.

Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.