STACJONARNE STUDIA II STOPNIA NA WYDZIALE SZTUKI MEDIÓW

Plik do pobrania:

STACJONARNE STUDIA II STOPNIA NA WYDZIALE SZTUKI MEDIÓW

STACJONARNE STUDIA II STOPNIA NA WYDZIALE SZTUKI MEDIÓW

 


STACJONARNE STUDIA II STOPNIA NA WYDZIALE SZTUKI MEDIÓW

 

Czas trwania studiów: 2 lata

 

Kandydat na stacjonarne studia II stopnia na kierunek Sztuka Mediów zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym terminie stosownych dokumentów, indeksu oraz teczki z pracami plastycznymi.

Teczka z pracami musi zawierać 20 – 30 prac świadczących o aktywności twórczej kandydata:

 • prace malarskie – 5-7 sztuk w formacie 50×70 cm lub 100×70 cm,
 • prace rysunkowe – 5-7 sztuk w formacie 50×70 cm lub 100×70 cm,
 • prace fotograficzne (dorobek własny) – 10-15 sztuk w formacie 20×30 cm lub 30×40 cm,

Poza pracami rysunkowymi, malarskimi, fotograficznymi wymagane jest przedstawienie prac wykonanych w okresie studiów licencjackich w formie portfolio lub prezentacji multimedialnej nie dłuższej niż 5 minut (zapisanej na płycie cd).

Teczka może zawierać ewentualnie inne realizacje artystyczne zapisane na nośniku cd albo dvd świadczące o wrażliwości plastycznej kandydata.

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch etapów:

I etap – przegląd prac praktycznych kandydatów złożonych w teczkach (max.30 pkt); do drugiego etapu egzaminu przystępują tylko ci kandydaci, których prace zostały ocenione na minimum 20 punktów,


II etap – autoprezentacja połączona z zadaniami praktycznymi dotycząca m.in. zainteresowań kandydata z zakresu wiedzy o kulturze i sztuce ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia związane z kierunkiem studiów oraz wiedzy dotyczącej ogólnej orientacji
w świecie kultury (max. 40 pkt):

Autoprezentacja zakłada ponadto:

 • wprowadzające pytanie ogólne wraz z omówieniem prac złożonych w teczce (max.10 pkt),
 • zadanie rysunkowe; praktyczna realizacja wraz z omówieniem (max. 10 pkt),
 • pytanie dotyczące ogólnej orientacji w świecie kultury (max. 10 pkt),
 • pytanie dodatkowe od jednego z członków komisji (max. 10 pkt).

W postępowaniu rekrutacyjnym można uzyskać maksymalnie 70 punktów. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może ustalić minimum punktowe kwalifikujące na I rok stacjonarnych studiów II stopnia.

Na studia może być przyjęta osoba, która uzyskała pozytywny wynik w postępowaniu rekrutacyjnym, mieszcząca się w określonym limicie przyjęć. Po rekrutacji tworzona jest lista rankingowa wg zsumowanych punktów otrzymanych przez kandydatów. W razie tej samej ilości uzyskanych punktów przez kandydatów biorących udział w rekrutacji, o lokacie na liście rankingowej będzie decydowała ilość punktów otrzymanych za autoprezentację – II etap egzaminów. Jeśli w dalszym ciągu ilość punktów dla więcej niż jednej osoby będzie taka sama, uzyskują one tę samą lokatę, a osoba następna otrzyma lokatę z pominięciem kolejnych numerów zgodnych z ilością osób, którym przyznano lokaty ex aequo.

Osoba, która nie przystąpiła do egzaminu zostaje wykluczona z postępowania egzaminacyjnego oraz nie jest jej przyznawana lokata na liście rankingowej.


 DOKUMENTY

Kandydat na stacjonarne studia II stopnia na kierunek Sztuka Mediów, będący absolwentem studiów co najmniej I stopnia prowadzonych przez ASP w Warszawie, musi złożyć:

W formie elektronicznej:

 • formularz zgłoszeniowy – należy go wypełnić poprzez system IRK
 • cyfrową kolorową fotografię z wizerunkiem kandydata o proporcjach 20 mm x 25 mm (np. 236×295 pikseli w rozdzielczości co najmniej 300 dpi), którą należy wstawić
  w systemie IRK.; fotografia musi spełniać wymogi szczegółowo opisane w ogłoszeniach rekrutacyjnych

W formie papierowej:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy z fotografią z wizerunkiem kandydata, wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK
 • odpis dyplomu ukończenia studiów
 • czytelne ksero dowodu osobistego, w przypadku cudzoziemców ksero innego dokumentu tożsamości poświadczone przez uczelnię (karta pobytowa, paszport, Karta Polaka)
 • dwie fotografie z wizerunkiem kandydata o wymiarze 35 mm x 45m, identyczne
  z fotografią umieszczoną w systemie IRK; fotografia musi spełniać wymogi szczegółowo opisane w ogłoszeniach rekrutacyjnych
 • zobowiązanie pisemne do odebrania złożonych prac plastycznych w wyznaczonym przez dziekanaty terminie (druk można pobrać w dziekanacie w dniu składania dokumentów)
 • potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej
 • suplement, w przypadku, gdy kandydat jest absolwentem innego kierunku ASP
  w Warszawie, niż kierunek, na który aplikuje
 • osoby niepełnosprawne ubiegające się o dostosowanie sposobu przeprowadzenia egzaminu do ich niepełnosprawności, dodatkowo zobowiązane są złożyć stosowne orzeczenie o niepełnosprawności

Kandydat na stacjonarne studia II stopnia na kierunku Sztuka Mediów, będący absolwentem innej uczelni niż ASP w Warszawie, musi złożyć:

W formie elektronicznej:

 • formularz zgłoszeniowy – należy go wypełnić poprzez system IRK
 • cyfrową kolorową fotografię z wizerunkiem kandydata o proporcjach 20 mm x 25 mm (np. 236×295 pikseli w rozdzielczości co najmniej 300 dpi), którą należy wstawić w systemie IRK.; fotografia musi spełniać wymogi szczegółowo opisane w ogłoszeniach rekrutacyjnych

W formie papierowej:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy z fotografią z wizerunkiem kandydata, wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK
 • odpis dyplomu ukończenia studiów
 • poświadczoną przez pracownika dziekanatu Wydziału Sztuki Mediów lub Wydziałową Komisję Rekrutacyjną kopię świadectwa dojrzałości
 • czytelne ksero dowodu osobistego, w przypadku cudzoziemców ksero innego dokumentu tożsamości poświadczone przez uczelnię (karta pobytowa, paszport, Karta Polaka)
 • dwie fotografie z wizerunkiem kandydata o wymiarze 35 mm x 45mm, identyczne z fotografią umieszczoną w systemie IRK; fotografie muszą wymogi szczegółowo opisane w ogłoszeniach rekrutacyjnych
 • zobowiązanie pisemne do odebrania złożonych prac plastycznych w wyznaczonym przez dziekanaty terminie (druk można pobrać w dziekanacie w dniu składania dokumentów)
 • potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej
 • suplement
 • osoby niepełnosprawne ubiegające się o dostosowanie sposobu przeprowadzenia egzaminu do ich niepełnosprawności, dodatkowo zobowiązane są złożyć stosowne orzeczenie o niepełnosprawności

UWAGA:

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W tym przypadku załącza się orzeczenie o niepełnosprawności z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku.

Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie © 2019