Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

STACJONARNE STUDIA II STOPNIA NA WYDZIALE SZTUKI MEDIÓW

Plik do pobrania:

STACJONARNE STUDIA II STOPNIA NA WYDZIALE SZTUKI MEDIÓW

STACJONARNE STUDIA II STOPNIA NA WYDZIALE SZTUKI MEDIÓW

 


ZASADY REKRUTACJI NA KIERUNEK

SZTUKA MEDIÓW

Stacjonarne studia drugiego stopnia

 

1. O przyjęcie na stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunek Sztuka Mediów mogą ubiegać się:

1)absolwenci studiów pierwszego stopnia ASP w Warszawie,

2)absolwenci innych uczelni, którzy uzyskali tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.

 

2. Kandydat zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym terminie teczki z pracami praktycznymi oraz stosownych dokumentów, o których poniżej.

 

3. Teczka z pracami powinna zawierać 20 – 30 samodzielnie wykonanych prac świadczących o aktywności twórczej kandydata.

 1. prace malarskie,
 2. prace rysunkowe,
 3. prace fotograficzne,
 4. inne prace z zakresu sztuk wizualnych.

Wymagane jest również przedstawienie prac wykonanych w okresie studiów pierwszego stopnia w formie portfolio lub prezentacji multimedialnej nie dłuższej niż 5 minut (zapisanej na nośniku elektronicznym).

Teczka może zawierać ewentualnie inne realizacje artystyczne zapisane na nośniku elektronicznym świadczące o wrażliwości plastycznej kandydata.

 

4. Egzamin składa się z dwóch etapów:

 1. I etap – przegląd prac praktycznych kandydatów złożonych w teczkach (max.30 pkt); do drugiego etapu egzaminu przystępują tylko ci kandydaci, których prace zostały ocenione na minimum 20 punktów,
 2. II etap – autoprezentacja połączona z zadaniami praktycznymi dotycząca m.in. zainteresowań kandydata z zakresu wiedzy o kulturze i sztuce ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia związane z kierunkiem studiów oraz wiedzy dotyczącej ogólnej orientacji w świecie kultury (max. 40 pkt):

Autoprezentacja zakłada ponadto:

a) wprowadzające pytanie ogólne wraz z omówieniem prac złożonych w teczce (max.10 pkt),

b) zadanie rysunkowe; praktyczna realizacja wraz z omówieniem (max. 10 pkt),

c) pytanie dotyczące ogólnej orientacji w świecie kultury (max. 10 pkt),

d) pytanie dodatkowe od jednego z członków komisji (max. 10 pkt).

 

5. W postępowaniu rekrutacyjnym można uzyskać maksymalnie 70 punktów. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może ustalić minimum punktowe kwalifikujące na I rok stacjonarnych studiów II stopnia.

 

6. Na studia może być przyjęta osoba, która uzyskała pozytywny wynik w postępowaniu rekrutacyjnym, mieszcząca się w określonym limicie przyjęć. Po rekrutacji tworzona jest lista rankingowa wg zsumowanych punktów otrzymanych przez kandydatów. W razie tej samej ilości uzyskanych punktów przez kandydatów biorących udział w rekrutacji, o lokacie na liście rankingowej będzie decydowała ilość punktów otrzymanych za autoprezentację – II etap egzaminów. Jeśli w dalszym ciągu ilość punktów dla więcej niż jednej osoby będzie taka sama, uzyskują one tę samą lokatę, a osoba następna otrzyma lokatę z pominięciem kolejnych numerów zgodnych z ilością osób, którym przyznano lokaty ex aequo.

Osoba, która nie przystąpiła do egzaminu zostaje wykluczona z postępowania egzaminacyjnego oraz nie jest jej przyznawana lokata na liście rankingowej.

 

7.Wyniki postępowania rekrutacyjnego podawane są do publicznej wiadomości.

 


 DOKUMENTY

Kandydat na stacjonarne studia II stopnia na kierunek Sztuka Mediów, będący absolwentem studiów co najmniej I stopnia prowadzonych przez ASP w Warszawie, musi złożyć:

W formie elektronicznej:

 • formularz zgłoszeniowy – należy go wypełnić poprzez system IRK
 • cyfrową kolorową fotografię z wizerunkiem kandydata o proporcjach 20 mm x 25 mm (np. 236×295 pikseli w rozdzielczości co najmniej 300 dpi), którą należy wstawić
  w systemie IRK.; fotografia musi spełniać wymogi szczegółowo opisane w ogłoszeniach rekrutacyjnych

W formie papierowej:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy z fotografią z wizerunkiem kandydata, wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK
 • odpis dyplomu ukończenia studiów
 • dwie fotografie z wizerunkiem kandydata o wymiarze 35 mm x 45m, identyczne
  z fotografią umieszczoną w systemie IRK; fotografia musi spełniać wymogi szczegółowo opisane w ogłoszeniach rekrutacyjnych
 • zobowiązanie pisemne do odebrania złożonych prac plastycznych w wyznaczonym przez dziekanaty terminie (druk można pobrać w dziekanacie w dniu składania dokumentów)
 • potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej
 • suplement, w przypadku, gdy kandydat jest absolwentem innego kierunku ASP
  w Warszawie, niż kierunek, na który aplikuje
 • osoby niepełnosprawne ubiegające się o dostosowanie sposobu przeprowadzenia egzaminu do ich niepełnosprawności, dodatkowo zobowiązane są złożyć stosowne orzeczenie o niepełnosprawności

Kandydat na stacjonarne studia II stopnia na kierunku Sztuka Mediów, będący absolwentem innej uczelni niż ASP w Warszawie, musi złożyć:

W formie elektronicznej:

 • formularz zgłoszeniowy – należy go wypełnić poprzez system IRK
 • cyfrową kolorową fotografię z wizerunkiem kandydata o proporcjach 20 mm x 25 mm (np. 236×295 pikseli w rozdzielczości co najmniej 300 dpi), którą należy wstawić w systemie IRK.; fotografia musi spełniać wymogi szczegółowo opisane w ogłoszeniach rekrutacyjnych

W formie papierowej:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy z fotografią z wizerunkiem kandydata, wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK
 • odpis dyplomu ukończenia studiów
 • poświadczoną przez pracownika dziekanatu Wydziału Sztuki Mediów lub Wydziałową Komisję Rekrutacyjną kopię świadectwa dojrzałości
 • dwie fotografie z wizerunkiem kandydata o wymiarze 35 mm x 45mm, identyczne z fotografią umieszczoną w systemie IRK; fotografie muszą wymogi szczegółowo opisane w ogłoszeniach rekrutacyjnych
 • zobowiązanie pisemne do odebrania złożonych prac plastycznych w wyznaczonym przez dziekanaty terminie (druk można pobrać w dziekanacie w dniu składania dokumentów)
 • potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej
 • suplement
 • osoby niepełnosprawne ubiegające się o dostosowanie sposobu przeprowadzenia egzaminu do ich niepełnosprawności, dodatkowo zobowiązane są złożyć stosowne orzeczenie o niepełnosprawności

UWAGA:

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W tym przypadku załącza się orzeczenie o niepełnosprawności z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku.

Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.