Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

STACJONARNE STUDIA II STOPNIA NA WYDZIALE WZORNICTWA

Pliki do pobrania:

STACJONARNE STUDIA II STOPNIA NA WYDZIALE WZORNICTWA  

STACJONARNE STUDIA II STOPNIA NA WYDZIALE WZORNICTWA

Wydział Wzornictwa - temat obowiązkowej pracy dla kandydatów na studia drugiego stopnia

Wydział Wzornictwa – temat obowiązkowej pracy dla kandydatów na studia drugiego stopnia


STACJONARNE STUDIA II STOPNIA NA WYDZIALE WZORNICTWA

 

Kierunek: WZORNICTWO

Specjalność: PROJEKTOWANIE PRODUKTU I KOMUNIKACJI WIZUALNEJ

 

Czas trwania studiów: 1,5 roku

 

O przyjęcie na stacjonarne studia drugiego stopnia na Wydziale Wzornictwa mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego lub drugiego stopnia:

 • kierunku wzornictwa (specjalizacje m.in. projektowanie produktu, komunikacja wizualna);
 • kierunków zawierających kształcenie plastyczne i projektowe (m.in. architektura);
 • innych kierunków,

którzy pomyślnie przeszli postępowanie kwalifikacyjne na I rok studiów magisterskich, oceniające dorobek artystyczny i predyspozycje kandydatów.

Postępowanie rekrutacyjne polega na:

 • złożeniu przez kandydata podania o przyjęcie na studia wraz z życiorysem zawodowym i dorobkiem (portfolio), dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów magisterskich, indeksu lub suplementu do dyplomu oraz ewentualnych innych dokumentów potwierdzających zdobycie innych kwalifikacji, oraz opracowaniu obowiązkowego tematu projektowego; etap ten kończy się dopuszczeniem lub niedopuszczeniem kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego;
 • autoprezentacji dotyczącej portfolio, wykształcenia, ewentualnej pracy zawodowej, motywacji, zainteresowań.

Podsumowując, kandydaci na studia II stopnia na kierunek Wzornictwo, poza dokumentacją, o której poniżej, zobowiązani są złożyć w Dziekanacie:

 • indeks/suplement,
 • życiorys zawodowo – akademicki (C.V.),
 • portfolio,
 • posiadane certyfikaty językowe

oraz zobowiązani są do

 • opracowania obowiązkowego tematu projektowego – według zasad określonych
  w osobnym dokumencie, publikowanym przez Wydział Wzornictwa nie później niż dwa miesiące przed ostatecznym terminem składania dokumentów.

Komisja na podstawie dostarczonego portfolio i dokumentów dopuszcza kandydatów do autoprezentacji. Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać za portfolio wynosi 60. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ustala minimum punktowe dopuszczające do autoprezentacji, która odbywa się w wyznaczonym przez Wydział terminie. Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać za autoprezentację wynosi 40.

W postępowaniu kwalifikacyjnym można uzyskać maksymalnie 100 punktów. O przyjęciu na studia II stopnia na kierunek Wzornictwo decyduje liczba zdobytych punktów, jednak nie mniej niż 60 pkt. Lista rankingowa sporządzana jest na podstawie sumy punktów uzyskanych przez kandydata w ocenie portfolio i autoprezentacji.


 DOKUMENTY

Kandydat na stacjonarne studia II stopnia na kierunek Wzornictwo, będący absolwentem studiów co najmniej I stopnia prowadzonych przez ASP w Warszawie, musi złożyć:

W formie elektronicznej:

 • formularz zgłoszeniowy – należy go wypełnić poprzez system IRK
 • cyfrową kolorową fotografię z wizerunkiem kandydata o proporcjach 20 mm x 25 mm (np. 236×295 pikseli w rozdzielczości co najmniej 300 dpi), którą należy wstawić
  w systemie IRK.; fotografia musi spełniać wymogi szczegółowo opisane w ogłoszeniach rekrutacyjnych

W formie papierowej:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy z fotografią z wizerunkiem kandydata, wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK
 • odpis dyplomu ukończenia studiów
 • dwie fotografie z wizerunkiem kandydata o wymiarze 35 mm x 45m, identyczne
  z fotografią umieszczoną w systemie IRK; fotografia musi spełniać wymogi szczegółowo opisane w ogłoszeniach rekrutacyjnych
 • zobowiązanie pisemne do odebrania złożonych prac plastycznych w wyznaczonym przez dziekanaty terminie (druk można pobrać w dziekanacie w dniu składania dokumentów)
 • potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej
 • osoby niepełnosprawne ubiegające się o dostosowanie sposobu przeprowadzenia egzaminu do ich niepełnosprawności, dodatkowo zobowiązane są złożyć stosowne orzeczenie o niepełnosprawności

Kandydat na stacjonarne studia II stopnia na kierunek Wzornictwo, będący absolwentem innej uczelni niż ASP w Warszawie, musi złożyć:

 

W formie elektronicznej:

 • formularz zgłoszeniowy – należy go wypełnić poprzez system IRK
 • cyfrową kolorową fotografię z wizerunkiem kandydata o proporcjach 20 mm x 25 mm (np. 236×295 pikseli w rozdzielczości co najmniej 300 dpi), którą należy wstawić w systemie IRK.; fotografia musi spełniać wymogi szczegółowo opisane w ogłoszeniach rekrutacyjnych

W formie papierowej:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy z fotografią z wizerunkiem kandydata, wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK
 • odpis dyplomu ukończenia studiów
 • poświadczoną przez pracownika dziekanatu Wydziału Wzornictwa lub Wydziałową Komisję Rekrutacyjną kopię świadectwa dojrzałości
 • dwie fotografie z wizerunkiem kandydata o wymiarze 35 mm x 45mm, identyczne z fotografią umieszczoną w systemie IRK; fotografie muszą wymogi szczegółowo opisane w ogłoszeniach rekrutacyjnych
 • zobowiązanie pisemne do odebrania złożonych prac plastycznych w wyznaczonym przez dziekanaty terminie (druk można pobrać w dziekanacie w dniu składania dokumentów)
 • potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej
 • suplement
 • osoby niepełnosprawne ubiegające się o dostosowanie sposobu przeprowadzenia egzaminu do ich niepełnosprawności, dodatkowo zobowiązane są złożyć stosowne orzeczenie o niepełnosprawności

UWAGA:

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W tym przypadku załącza się orzeczenie o niepełnosprawności z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku.

Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.