Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

STACJONARNE STUDIA II STOPNIA NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA KULTURĄ WIZUALNĄ kierunek HISTORIA SZTUKI specjalność KULTURA MIEJSCA

Plik do pobrania:

STACJONARNE STUDIA II STOPNIA NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA KULTURĄ WIZUALNĄ kierunek HISTORIA SZTUKI specjalność KULTURA MIEJSCA

STACJONARNE STUDIA II STOPNIA NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA KULTURĄ WIZUALNĄ kierunek HISTORIA SZTUKI specjalność KULTURA MIEJSCA


STACJONARNE STUDIA II STOPNIA NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA KULTURĄ WIZUALNĄ kierunek HISTORIA SZTUKI specjalność KULTURA MIEJSCA

 

Czas trwania studiów: 2 lata

 

O przyjęcie na stacjonarne studia drugiego stopnia na Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną mogą ubiegać się:

 • absolwenci studiów pierwszego stopnia prowadzonych przez Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną ASP w Warszawie;
 • wszyscy absolwenci dowolnych kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

Komisja podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata na studia na podstawie dwuetapowego postępowania kwalifikacyjnego:

I etap – złożenie prezentacji oraz stosownych dokumentów, o których poniżej,


II etap – rozmowa kwalifikacyjna połączona z prezentacją przez kandydata złożonego materiału wizualnego.

Do II etapu postępowania kwalifikacyjnego przystępują wszyscy kandydaci, którzy złożyli wymagane dokumenty oraz poprawnie przygotowaną prezentację.

Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy zagadnień związanych z zainteresowaniami badawczymi kandydata lub planowaną przez kandydata pracą magisterską. Kandydat przygotowuje prezentację wybranego przez siebie zagadnienia, dotyczącego zainteresowań lub projektu pracy magisterskiej wraz z literaturą dotyczącą przedmiotu jego zainteresowań, który jest podstawą dla przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Materiały te kandydat musi złożyć w dziekanacie na płycie CD, DVD lub na pendrive. Oceniana jest oryginalność ujęcia tematu, umiejętność posługiwania się fachową terminologią, znajomość podstawowej literatury (w zakresie wskazanego kierunku zainteresowań lub wybranego tematu).

Wymagania techniczne dotyczące materiału wizualnego prezentowanego podczas rozmowy kwalifikacyjnej (do wyboru):

 • wydruki lub materiały w wersji cyfrowej na płycie CD/DVD lub pendrive uporządkowane według kolejności prezentacji: rozdzielczość minimum 72 dpi, formaty jpg, png;
 • film w wersji cyfrowej na płycie CD/DVD lub pendrive, maksymalna długość materiału filmowego – 2 minuty w formacie mov lub avi, kodowanie H264, MPEG-4, WMV;
 • prezentacja multimedialna w formacie *.ppt.

Punktacja rozmowy kwalifikacyjnej – kryteria oceny:

 • posługiwanie się fachową terminologią i znajomość najważniejszych metod badawczych w zakresie historii sztuki: 0-10 pkt;
 • przygotowanie prezentacji wraz z oceną jej treści i formy: 0-10 pkt;
 • rozmowa na temat projektu badawczego lub planowanej pracy magisterskiej kandydata 0-15 pkt.

Z przebiegu postępowania rekrutacyjnego przygotowywana jest lista rankingowa uwzględniająca wszystkich kandydatów wg uzyskanych punktów z II etapu. Przyjęcie na studia uzależnione jest od liczby uzyskanych punktów. W procesie rekrutacji kandydat może uzyskać za oba etapy maksymalnie 35 punktów. Otrzymanie 0 punktów z jakiejkolwiek części autoprezentacji jest równoważne z niezdaniem egzaminu. Minimum kwalifikujący do przyjęcia na studia wynosi 18 punktów.


DOKUMENTY

Kandydat na stacjonarne studia II stopnia na kierunek Historia Sztuki, będący absolwentem studiów co najmniej I stopnia prowadzonych przez ASP w Warszawie, musi złożyć:

W formie elektronicznej:

 • formularz zgłoszeniowy – należy go wypełnić poprzez system IRK
 • cyfrową kolorową fotografię z wizerunkiem kandydata o proporcjach 20 mm x 25 mm (np. 236×295 pikseli w rozdzielczości co najmniej 300 dpi), którą należy wstawić
  w systemie IRK.; fotografia musi spełniać wymogi szczegółowo opisane w ogłoszeniach rekrutacyjnych

W formie papierowej:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy z fotografią z wizerunkiem kandydata, wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK
 • odpis dyplomu ukończenia studiów
 • dwie fotografie z wizerunkiem kandydata o wymiarze 35 mm x 45m, identyczne
  z fotografią umieszczoną w systemie IRK; fotografia musi spełniać wymogi szczegółowo opisane w ogłoszeniach rekrutacyjnych
 • zobowiązanie pisemne do odebrania złożonych prac plastycznych w wyznaczonym przez dziekanaty terminie (druk można pobrać w dziekanacie w dniu składania dokumentów)
 • potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej
 • suplement, w przypadku, gdy kandydat jest absolwentem innego kierunku ASP
  w Warszawie, niż kierunek, na który aplikuje
 • osoby niepełnosprawne ubiegające się o dostosowanie sposobu przeprowadzenia egzaminu do ich niepełnosprawności, dodatkowo zobowiązane są złożyć stosowne orzeczenie o niepełnosprawności

Kandydat na stacjonarne studia II stopnia na kierunek Historia Sztuki, będący absolwentem innej uczelni niż ASP w Warszawie, musi złożyć:

W formie elektronicznej:

 • formularz zgłoszeniowy – należy go wypełnić poprzez system IRK
 • cyfrową kolorową fotografię z wizerunkiem kandydata o proporcjach 20 mm x 25 mm (np. 236×295 pikseli w rozdzielczości co najmniej 300 dpi), którą należy wstawić w systemie IRK.; fotografia musi spełniać wymogi szczegółowo opisane w ogłoszeniach rekrutacyjnych

W formie papierowej:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy z fotografią z wizerunkiem kandydata, wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK
 • odpis dyplomu ukończenia studiów
 • poświadczoną przez pracownika dziekanatu Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną lub Wydziałową Komisję Rekrutacyjną kopię świadectwa dojrzałości
 • dwie fotografie z wizerunkiem kandydata o wymiarze 35 mm x 45mm, identyczne z fotografią umieszczoną w systemie IRK; fotografie muszą wymogi szczegółowo opisane w ogłoszeniach rekrutacyjnych
 • zobowiązanie pisemne do odebrania złożonych prac plastycznych w wyznaczonym przez dziekanaty terminie (druk można pobrać w dziekanacie w dniu składania dokumentów)
 • potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej
 • suplement
 • osoby niepełnosprawne ubiegające się o dostosowanie sposobu przeprowadzenia egzaminu do ich niepełnosprawności, dodatkowo zobowiązane są złożyć stosowne orzeczenie o niepełnosprawności

UWAGA:

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W tym przypadku załącza się orzeczenie o niepełnosprawności z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku.

Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.