Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Kontakt

Wydział Sztuki Mediów

Uwaga! In­for­ma­cji w spra­wie re­kru­ta­cji udzie­la­ją dzie­ka­na­ty wła­ści­wych wy­dzia­łów.


Wy­dział Sz­tu­ki Me­diów – stu­dia sta­cjo­nar­ne

Dzie­ka­nat – stu­dia sta­cjo­nar­ne ul. Spo­koj­na 15, 01–044 War­sza­wa

tel. (+48 22) 636 81 30

e-ma­il: sztu­ka.me­diow@asp.waw.pl


Wy­dział Sz­tu­ki Me­diów – stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne

Dziekanat ul. Spo­koj­na 15, 01–044 War­sza­wa

tel. (+48 22) 636 01 49

e-ma­il: sm.wie­czo­ro­we@asp.waw.pl


Dział Nau­cza­nia

ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 5, 00–068 War­sza­wa

tel. (+48 22) 320 02 18

e-ma­il: dn@asp.waw.pl