Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Zasady rekrutacji

STACJONARNE STUDIA I STOPNIA NA WYDZIALE SZTUKI MEDIÓW

czas trwania studiów: 3 lat

 

Postępowanie rekrutacyjne:

I etap – przegląd prac praktycznych kandydatów złożonych w teczkach

Teczka z pracami musi zawierać samodzielnie wykonane:

 • prace malarskie – 5-7 sztuk w formacie 50×70 cm lub 100×70 cm,
 • prace rysunkowe – 5-7 sztuk w formacie  50 x 70 cm lub 100×70 cm,
 • prace fotograficzne (dorobek własny) – 10-15 sztuk w formacie 20×30 cm lub 30×40 cm,
 • prace fotograficzne na zadany temat, ustalony i podany do publicznej wiadomości 6 tygodni przed rozpoczęciem rekrutacji – 5 sztuk w formacie 20x30cm, kliknij tutaj 
 • teczka może zawierać wybór innych realizacji artystycznych zapisanych na nośniku elektronicznym, świadczących o wrażliwości plastycznej kandydata.

II etap – część praktyczna – przygotowanie materiałów do autoprezentacji (etapu III)

Dzień 1:

 • przygotowanie prac z zakresu pracowni Przestrzeni Audiowizualnej,
 • przygotowanie prac z zakresu pracowni Przestrzeni Malarskiej.

Dzień 2:

realizacja ćwiczenia praktycznego z zakresu fotografii.

III etap – autoprezentacja

Autoprezentacja połączona jest z prezentacją prac zrealizowanych w II etapie. Autoprezentacja zakłada:

 1. wprowadzające pytanie ogólne,
 2. omówienie przygotowanych podczas egzaminu prac praktycznych oraz złożonej teczki,
 3. pytanie dotyczące ogólnej orientacji w świecie kultury,
 4. pytanie dodatkowe od jednego z członków Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

PUNKTACJA

Ocena etapu I:
Uczelniana Komisja Rekrutacyjna na kierunku Sztuka Mediów przy ocenie prac plastycznych (portfolio) stosuje skalę punktową w przedziale od 0 do 30.  Do drugiego etapu egzaminu przystępuje 64 kandydatów z najwyższą punktacją. Minimum kwalifikujące do II etapu to 20 punktów.

Ocena etapu II:
Uczelniana Komisja Rekrutacyjna na kierunku Sztuka Mediów przy ocenie etapu II -„przygotowanie materiałów do autoprezentacji” – stosuje skalę punktową w przedziale od 0 do 30:

 • za przygotowanie prac z zakresu pracowni Przestrzeni Audiowizualnej (max. 10 pkt),
 • za przygotowanie prac z zakresu pracowni Przestrzeni Malarskiej (max. 10 pkt),
 • za realizację ćwiczenia praktycznego z zakresu fotografii (max. 10 pkt).

Kandydat musi otrzymać z każdej części etapu II. ocenę pozytywną. Uzyskanie zera („0”) punktów z którejkolwiek części lub nie przystąpienie do którejkolwiek części etapu II skutkuje wykluczeniem kandydata z postępowania kwalifikacyjnego. Takiej osobie nie jest przyznawana lokata na liście rankingowej.

Ocena etapu III:
Przy ocenie autoprezentacji dla kierunku Sztuka Mediów stosuje się skalę punktową w przedziale od 0 do 20:

 • wprowadzające pytanie ogólne (max. 5 pkt),
 • omówienie przygotowanych podczas egzaminu prac praktycznych oraz złożonej teczki (max. 5 pkt),
 • pytanie dotyczące ogólnej orientacji w świecie kultury (max.5 pkt),
 • pytanie dodatkowe od jednego z członków Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (max. 5 pkt).

Otrzymanie „0” (zera) punktów z autoprezentacji lub nieprzystąpienie do autoprezentacji jest równoznaczne z nieklasyfikowaniem kandydata i wykluczeniem go z postępowania rekrutacyjnego. Osoba, która nie przystąpiła do egzaminu zostaje wykluczona z postępowania rekrutacyjnego oraz nie jest jej przyznawana lokata na liście rankingowej.

Zasady punktacji: 

Podstawę do ustalenia miejsca kandydata na końcowej liście rekrutacyjnej dla kierunku Sztuka Mediów stanowi suma punktów za wszystkie trzy etapy tj.: teczka, przygotowanie do autoprezentacji oraz autoprezentacja.


STACJONARNE STUDIA II STOPNIA NA WYDZIALE SZTUKI MEDIÓW

czas trwania studiów: 2 lata

 

Postępowanie rekrutacyjne:

I etap – przegląd prac praktycznych kandydata złożonych w teczkach (max.30 pkt); do drugiego etapu egzaminu przystępują tylko ci kandydaci, których prace zostały ocenione na minimum 20 punktów.

Teczka powinna zawierać 20 – 30 samodzielnie wykonanych prac świadczących o aktywności twórczej kandydata:

 1. prace malarskie,
 2. prace rysunkowe,
 3. prace fotograficzne,
 4. inne prace z zakresu sztuk wizualnych.

Wymagane jest również przedstawienie prac wykonanych w okresie studiów pierwszego stopnia w formie portfolio lub prezentacji multimedialnej nie dłuższej niż 5 minut (zapisanej na nośniku elektronicznym).

Teczka może zawierać ewentualnie inne realizacje artystyczne zapisane na nośniku elektronicznym świadczące o wrażliwości plastycznej kandydata.

II etap – autoprezentacja połączona z zadaniami praktycznymi dotycząca m.in. zainteresowań kandydata z zakresu wiedzy o kulturze i sztuce ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia związane z kierunkiem studiów oraz wiedzy dotyczącej ogólnej orientacji w świecie kultury

Autoprezentacja oceniana jest w skali od 0 do 40 pkt:

 1. wprowadzające pytanie ogólne wraz z omówieniem prac złożonych w teczce (max.10 pkt),
 2. zadanie rysunkowe; praktyczna realizacja wraz z omówieniem (max. 10 pkt),
 3. pytanie dotyczące ogólnej orientacji w świecie kultury (max. 10 pkt),
 4. pytanie dodatkowe od jednego z członków komisji (max. 10 pkt).

Po rekrutacji tworzona jest lista rankingowa wg zsumowanych punktów otrzymanych przez kandydatów za oba etapy.

Osoba, która nie przystąpiła do egzaminu zostaje wykluczona z postępowania egzaminacyjnego oraz nie jest jej przyznawana lokata na liście rankingowej.


NIESTACJONARNE STUDIA I STOPNIA NA WYDZIALE SZTUKI MEDIÓW

czas trwania studiów: 3 lat

 

I etap – przegląd samodzielnie wykonanych prac praktycznych kandydata, w tym prac fotograficznych, za który można uzyskać max. 30 punktów. Teczka powinna zawierać ok. 20 prac i świadczyć o uzdolnieniach plastycznych kandydata. Do drugiego etapu egzaminu przystępują tylko ci kandydaci, których prace zostały ocenione na minimum 20 punktów.

II etap  – autoprezentacja, za którą można uzyskać max. 20 punktów. Autoprezentacja dotyczy m.in. zainteresowań kandydata z zakresu wiedzy o kulturze i sztuce ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia związane z kierunkiem studiów oraz wiedzy dotyczącej aktualnych i ważnych wydarzeń kulturalnych w kraju i na świecie.

Kandydaci, którzy pozytywnie zaliczyli pierwszy etap egzaminów na studia stacjonarne I stopnia na kierunek Sztuka Mediów prowadzony przez ASP w Warszawie (przegląd prac złożonych w teczce), są zwolnieni z tej części egzaminu na niestacjonarne studia pierwszego stopnia kierunek Sztuka Mediów i rozpoczynają egzamin od następnego etapu. Liczba punktów uzyskana z przeglądu prac praktycznych na egzaminie na studia stacjonarne zachowuje ważność w pierwszym etapie egzaminu na studia niestacjonarne.

W postępowaniu rekrutacyjnym można uzyskać maksymalnie 50 punktów. O przyjęciu na studia decyduje liczba zdobytych punktów, przy równoczesnym spełnieniu wymogu minimum punktowego określonego (minimalna liczba punktów) określonego przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną.

Po rekrutacji tworzona jest lista rankingowa wg sumy punktów otrzymanych przez kandydatów z dwóch etapów rekrutacji.


NIESTACJONARNE STUDIA II STOPNIA NA WYDZIALE SZTUKI MEDIÓW

czas trwania studiów: 2,5 roku

 

I etap – przegląd samodzielnie wykonanych prac praktycznych kandydata, w tym prac fotograficznych oraz dorobku artystycznego – max. 30 punktów. Do drugiego etapu egzaminów przystępują tylko ci kandydaci, których prace zostały ocenione na minimum 20 pkt.

Na przegląd prac praktycznych kandydat przygotowuje około 20 prac świadczących o aktywności twórczej kandydata. Poza pracami rysunkowymi i malarskimi wymagane jest przedstawienie prac wykonanych w okresie studiów licencjackich w formie portfolio.

II etap – autoprezentacji – 20 punktów. Autoprezentacja dotyczy m.in. zainteresowań kandydata z zakresu wiedzy o kulturze i sztuce ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia związane z kierunkiem studiów oraz wiedzy dotyczącej aktualnych i ważnych wydarzeń kulturalnych w kraju i na świecie.

W postępowaniu można uzyskać maksymalnie 50 punktów. O przyjęciu na studia decyduje ilość zdobytych punktów.

Po rekrutacji tworzona jest lista rankingowa wg sumy punktów otrzymanych przez kandydatów w dwóch etapach rekrutacji.

Osoba, która nie przystąpiła do egzaminu zostaje wykluczona z postępowania egzaminacyjnego oraz nie jest jej przyznawana lokata na liście rankingowej.