Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Kontakt

Uwaga! In­for­ma­cji w spra­wie re­kru­ta­cji udzie­la­ją dzie­ka­na­ty wła­ści­wych wy­dzia­łów.


Wy­dział Badań Artystycznych i Studiów Kuratorskich

Dzie­ka­nat
 ul. Wy­brze­że Ko­ściusz­kow­skie 37/39, 00–379 War­sza­wa

tel.(+48 22) 623 81 17, 532 728 035

e-ma­il: kul­tu­ra.wi­zu­al­na@asp.waw.pl


Dział Nau­cza­nia

ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 5, 00–068 War­sza­wa

tel. (+48 22) 320 02 18

e-ma­il: dn@asp.waw.pl