Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Cudzoziemcy

Wydział Wzornictwa

Wszyscy cudzoziemcy kandydaci, niezależnie od wybranego kierunku studiów i  formy studiów, przystępują do egzaminów wstępnych na tych samych warunkach, co obywatele polscy.

Cudzoziemcy mogą być przyjęci na studia w ASP w Warszawie, jeżeli:

 • wykazują się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku,
 • posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres studiów w Polsce, albo posiadają Europejską  Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpili do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia, niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia,
 • przeszli pomyślnie postępowanie rekrutacyjne,
 • wykazują się znajomością języka polskiego na poziomie biegłości językowej minimum B2 (dokument poświadczający znajomość języka polskiego: certyfikaty, zaświadczenia o znajomości języka na określonym poziomie, pisemne poświadczenie Podkomisji właściwej powołanej do przeprowadzenia rekrutacji na danym kierunku na podstawie odbytej autoprezentacji/ rozmowy kwalifikacyjnej).

Na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie może ubiegać się cudzoziemiec, który posiada dokument potwierdzający wykształcenie średnie oraz prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie, tj.:

 • świadectwo wydane w Rzeczpospolitej Polskiej, lub
 • świadectwo i inne dokumenty wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w tych państwach;  w przypadku braku na dokumencie adnotacji potwierdzającej prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju jego wystawienia, należy dołączyć zaświadczenie wystawione przez polski konsulat, szkołę lub władze oświatowe właściwego kraju, potwierdzające to prawo, lub
 • dyplom IB (International Baccalaureate) wydane przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie, lub
 • dyplomy EB (European Baccalaureate) wydane przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz.U. z 2005 r. 10), lub
 • świadectwo i inne dokumenty wydane za granicą przez szkoły lub instytucje edukacyjne uznawane przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działają, które uznawane są za dokumenty potwierdzające wykształcenie w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zawartych umów międzynarodowych, lub
 • świadectwo maturalne wydane za granicą, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo, uznanym – na podstawie przepisów o nostryfikacji świadectw – za równorzędne świadectwu dojrzałości wydanemu w Rzeczypospolitej Polskiej.

Kandydaci–cudzoziemcy na studia I stopnia oraz jednolite studia magisterskiezobowiązani są:

 1. W systemie Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK):
 • wypełnić dane osobowe,
 • wypełnić dane dotyczące wykształcenia; należy podać nazwę szkoły średniej, datę i miejsce wystawienia świadectwa dojrzałości oraz jego numer;

UWAGA!

kandydat zdający maturę w 2021 r. zobowiązany jest podać wyłącznie nazwę szkoły średniej,

 • zamieścić cyfrową kolorową fotografię z wizerunkiem kandydata o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi; fotografia musi spełniać wymogi szczegółowo opisane na stronie Rekrutacji w menu „Zdjęcie cyfrowe”,
 • załączyć potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej,
 • załączyć skan świadectwa dojrzałości (lub dokumentu równoważnego) – nie dotyczy osób zdających maturę w 2021 r.;

UWAGA!

kandydat zdający maturę w 2021 r. zobowiązany jest przesłać skan dokumentu na adres poczty elektronicznej wybranego Wydziału w odrębnym terminie wskazanym przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną.

 • zamieścić cyfrowe portfolio
 • w przypadku kandydatów na projektowanie ubioru, prowadzone w ramach kierunku Wzornictwo, zamieścić skan dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub, gdy kandydatem jest osoba zdająca maturę w 2021 r., oświadczenie własne o znajomości języka angielskiego na poziomie B2.
 1. Dostarczyć do Uczelni, w terminie określonym odrębnym dokumentem przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną, oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości (lub dokument równoważny) oraz jego kserokopię. Po poświadczeniu przez Uczelnię zgodności kserokopii z oryginałem, oryginał dokumentu zostanie zwrócony właścicielowi.
 1. Dostarczyć do Uczelni:
 • tłumaczenie na język polski dokumentu potwierdzającego wykształcenie uzyskane za granicą (tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego),
 • poświadczenie legalności tego dokumentu w formie apostille lub legalizacji,
 • decyzję administracyjną o uznaniu świadectwa maturalnego uzyskanego w zagranicznym systemie oświaty jako uprawniającego do podjęcia nauki w systemie szkolnictwa wyższego RP, w przypadku gdy świadectwo nie może być uznane z mocy prawa lub na podstawie umów międzynarodowych.

 

Kandydaci – cudzoziemcy na studia II stopnia zobowiązani są:

 1. W systemie Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK):
 • wypełnić dane osobowe,
 • wypełnić dane dotyczące wykształcenia; należy podać nazwę uczelni, datę i miejsce wystawienia dyplomu ukończenia studiów oraz jego numer,
 • zamieścić cyfrową kolorową fotografię z wizerunkiem kandydata o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi; fotografia musi spełniać wymogi szczegółowo opisane na stronie Rekrutacji w menu „Zdjęcie cyfrowe”,
 • załączyć potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej,
 • załączyć skan dyplomu ukończenia studiów, a w przypadku, gdy złożenie egzaminu dyplomowego nastąpiło w 2021 r. i kandydat w chwili aplikowania na studia do ASP w Warszawie nie dysponuje dyplomem ukończenia studiów - skan zaświadczenia o ukończeniu studiów zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów,
 • załączyć skan suplementu lub skan wykazu zrealizowanych przedmiotów wraz z ocenami w przypadku, gdy kandydat jest absolwentem innego kierunku ASP w Warszawie, niż kierunek, na który aplikuje,
 • portfolio cyfrowe.

 

 1. Dostarczyć do Uczelni, w terminie, określonym odrębnym dokumentem przez  Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną:
 • dyplom lub odpis dyplomu (wraz z kserokopią) ukończenia studiów wyższych uzyskany w Polsce albo zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznany za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba że zostali zwolnieni na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo uznany, na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub za uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej. Dokumenty wystawione za granicą winny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Po poświadczeniu przez Uczelnię zgodności kserokopii z oryginałem, oryginał dokumentu zostanie zwrócony właścicielowi,
 • w przypadku, gdy kandydat zdawał maturę poza Polską, do wglądu – oryginał świadectwa dojrzałości lub dokument równoważny. Termin dostarczenia dokumentu będzie podany osobno dla każdego kierunku.

Cudzoziemcy mogą odbywać studia w ASP w Warszawie w formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ASP w Warszawie cudzoziemiec studiujący na studiach stacjonarnych wnosi opłatę roczną w wysokości:

 1. na kierunku Malarstwo: 25.000 zł.
 2. na kierunku Rzeźba: 35.000 zł.
 3. na kierunku Grafika: 23.000 zł.
 4. na kierunku Architektury Wnętrz I i II stopień: 23.000 zł
 5. na kierunku Konserwacja Restauracja Dzieł Sztuki: 35.000 zł.
 6. na kierunku Sztuka Mediów I i II stopień: 20.000 zł.
 7. na kierunku Wzornictwo: 20.000 zł.
 8. na kierunku Scenografia: 15.000 zł.
 9. na kierunku Historia Sztuki: 9.000 zł.
 10. na kierunku Badania Artystyczne: 9.000 zł.

Wyżej wymienionych opłat nie pobiera się między innym od cudzoziemców:

 • obywateli państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub EFTA;
 • którym udzielono zezwolenia na pobyt stały;
 • którzy posiadają status uchodźcy;
 • posiadaczy certyfikatu znajomości języka polskiego jako obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
 • posiadaczy Karty Polaka;
 • będących małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczpospolitej Polskiej

Na studiach I i II stopnia prowadzonych w formie niestacjonarnej cudzoziemcy ponoszą  opłaty przewidziane dla obywateli polskich.